Pagina delen

Inspreken

Wat is inspreken

In alle Forumvergaderingen kunnen burgers het woord voeren. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van het type Forumvergadering.
In beeldvormende vergaderingen kunnen burgers zelfs meepraten aan tafel.

Spelregels

  1. Burgers kunnen in één Forumvergadering maximaal 4 minuten spreektijd krijgen.
  2. In één Forumvergadering wordt in totaal niet meer dan 20 minuten spreektijd verleend. Als er dus meer dan vijf sprekers zijn, dan zal de voorzitter die twintig minuten verdelen over de sprekers. Iedereen krijgt dan korter het woord
  3. Insprekers dienen zich vooral tot de hoofdlijnen van hun inbreng te beperken en zich niet in details te verliezen.
  4. Insprekers krijgen als regel het woord in de volgorde waarin zij zich hebben aangemeld bij de griffie.
  5. Insprekers kunnen er vanuit gaan dat de deelnemers aan de vergadering alle stukken hebben gelezen en dus weten waarover het gaat.
  6. Het is handig als de inspreker zijn inbreng op papier (zo mogelijk voorzien van contactgegevens) achterlaat bij de griffier. Deze wordt dan achter de notulen van de vergadering gevoegd, zodat zij officieel bewaard blijft.


Oordeelsvormende vergaderingen

In een oordeelsvormende Forumvergadering kunnen burgers gebruik maken van het spreekrecht. Dat houdt in, dat zij maximaal vier minuten het woord krijgt over het onderwerp dat in de vergadering aan de orde is. Die tijd blijkt in de praktijk voldoende te zijn om een duidelijke inbreng te hebben. Burgers kunnen tijdens het spreekrecht hun zienswijze geven en hun belang daarin behartigen.

Informerende en adviserende vergaderingen

Informerende en adviserende vergaderingen houden in, dat het college de raad wil informeren of de opvatting van de raad wil horen over zaken waar het mee bezig is. Hoewel het niet zo voor de hand ligt dat burgers daarin het woord voeren, is dat toch wel mogelijk.

Algemeen spreekrecht in de raadsvergadering

Als een burger het woord tot de raad wil richten over een onderwerp dat niet in een andere vergadering aan de orde is dan kan dat aan het begin van de raadsvergadering bij het agendapunt Algemeen spreekrecht.  Ingesproken kan worden over in beginsel alles waarmee de gemeente zich bezig houdt.

Uitzonderingen op het spreekrecht

Er zijn enkele uitzonderingen. Geen spreekrecht kan worden verkregen over een besluit waartegen bezwaar mogelijk is of mogelijk was. Daarvoor bestaan andere gelegenheden.
Ook kan het woord niet worden gevoerd over personen, bijvoorbeeld bij benoemingen, keuzen, aanbevelingen of voordrachten.

Graag even melden als u komt

Als burgers willen inspreken in een Forumvergadering of Raadsvergadering dienen ze zich even te melden. Dat kan telefonisch of per mail via griffie@zutphen.nl.