Pagina delen

Bezwaar maken

Burgers en instellingen kunnen in bepaalde gevallen opkomen tegen besluiten van overheidsorganen. Deze bevoegdheid van de burger om ‘bezwaar’ te maken of ‘beroep’ aan te tekenen, is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar

In principe kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen besluiten van de gemeentelijke bestuursorganen. Dat zijn de raad, het college en de burgemeester. Dat moet gebeuren binnen zes weken nadat het besluit aan de bezwaarmaker (per brief) is bekendgemaakt. Onderaan een besluit waar bezwaar tegen mogelijk is, staat altijd aangegeven hoe en bij wie bezwaar gemaakt kan worden.
Bezwaar maken wil, juridisch gezien, zeggen dat het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen wordt gevraagd om zijn besluit opnieuw te overwegen. In een bezwaarschrift dient gemotiveerd te worden waarom het besluit anders had moeten zijn. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het bestuursorgaan (het college, de raad of de burgemeester) neemt meestal binnen 6 weken na de dag waarop het bezwaarschrift uiterlijk ingediend kan worden een nieuw besluit. Daaraan vooraf gaat neemt een medewerker van de gemeente met u contact op. Samen met u wordt bekeken hoe het bezwaar kan worden behandeld. Medewerkers van de gemeente handelen vervolgens uw bezwaarschrift af. Dit gebeurt dus niet door een bezwarencommissie.
Het nieuwe besluit kan aan het bezwaar tegemoet komen, maar het kan ook zijn dat het bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen.
In dit laatste geval kan in beroep worden gegaan bij een bestuurlijke rechter.

Beroep

In beroep gaan is, behoudens enkele uitzonderingen, alleen mogelijk als er een bezwarenprocedure heeft plaatsgevonden.
Een schriftelijk beroepschrift kan worden ingediend tegen het (opnieuw) genomen besluit.
In de brief waarin dat besluit is meegedeeld, staat altijd of en zoja hoe en bij wie in beroep kan worden gaan. Ook staat daarbij dat er kosten zijn verbonden aan het ‘in beroep gaan’.
De betreffende rechter zal uiteindelijk uitspraak doen.

U kunt niet tegen alles in bezwaar

Tegen lang niet alle overheidsbeslissingen is bezwaar mogelijk.

  • Om voor bezwaar in aanmerking te komen moet het gaan om een ‘besluit’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat is: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling die op rechtsgevolg is gericht. In gewoon Nederlands betekent dit, dat alleen tegen overheidsbesluiten die een rechtsgevolg hebben (dus als er iets verandert in uw wettelijke rechten of plichten) bezwaar kan worden gemaakt. Daarom zijn alle feitelijke handelingen van de overheid (het planten van bomen of het snoeien van groen, het aanleggen van een verkeersdrempel, om maar iets te noemen) van bezwaar uitgezonderd. Ook tegen beslissingen die de gemeente als private rechtspersoon neemt (aan- en verkopen, contracten, leningen en dergelijke) kan geen bezwaar worden gemaakt.
  • Wat de gemeenteraad betreft: er zijn in de praktijk betrekkelijk weinig raadsbesluiten waartegen bezwaar kan worden gemaakt, want ‘verordeningen’ en ‘beleidsregels’ zijn uitgezonderd. Ook besluiten over bestemmingsplannen zijn van bezwaar uitgezonderd. Als er bezwaar kan worden gemaakt tegen een raadsbesluit, dan staat dat altijd onder aan de brief waarin het besluit wordt meegedeeld.