Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Forum

Forum
Het Forum is het geheel van afzonderlijke Forumvergaderingen dat op één avond plaatsvindt.
Forumvergaderingen zijn vergaderingen over één onderwerp, waarbij vooraf is vastgesteld hoe lang de vergadering maximaal duurt en wat het doel is.
De belangrijkste taak van het Forum is de voorbereiding van de besluitvorming in de raad.
De Forumvergaderingen worden ook gebruikt voor overleg tussen het college en de raad en voor het verstrekken van informatie door het college. Om als raad goed te kunnen functioneren is voldoende en actuele informatie nodig. Het college kan deze uit eigen beweging of op verzoek van de raad verstrekken.Zes typen Forumvergaderingen

 1. Beeldvormende Forumvergaderingen
  het doel van deze soort vergadering is het verkrijgen van informatie over het geagendeerde onderwerp, zodat in een volgende fase een oordeelsvormende bespreking door de fracties aan de hand van voldoende relevante informatie mogelijk wordt.

 2. Oordeelsvormende Forumvergaderingen
  het doel van deze soort vergadering is het beraadslagen aan de hand van voldoende relevante informatie over het geagendeerde onderwerp door de fracties over hun standpunten terzake.

 3. Presentaties in Forumvergaderingen
  het doel van deze soort vergadering is om te informeren over gemeentelijk beleid;

 4. Informerende Forumvergaderingen
  het doel van deze soort vergadering is om te worden geïnformeerd over een door het college of de burgemeester al genomen beslissing

 5. Adviserende Forumvergaderingen
  het doel van deze soort vergadering is om het college of de burgemeester te adviseren over een door hen/ hem in de toekomst te nemen beslissing

 6. Technisch Blok
  het doel van deze soort vergadering is het behandelen van stukken die geen eigen Forumvergadering behoeven.Alle Forumvergaderingen zijn in principe openbaar; slechts in bijzondere gevallen wordt in beslotenheid vergaderd.Inspreken
In het Forum is veel ruimte voor burgers en instellingen om in te spreken of mee te praten. Inspreken is in principe mogelijk bij ieder agendapunt.
Insprekers dienen zich voor 16.30 uur van de vergaderdag te melden bij de griffie. Dit kan telefonisch of per mail via griffie@zutphen.nl