Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit Pieter van der Hammen (voorzitter) en de leden, Michelle Koning, Addy Garritsen en Hans Krommenhoek.De auditcommissie staat de raad terzijde in zijn toezichthoudende en kaderstellende rol ten aanzien van het beheer en de inrichting van de financiƫle organisatie (artikel 212 Gemeentewet), de controle op het beheer en de inrichting van de financiƫle organisatie (artikel 213 Gemeentewet) en het onderzoek van het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213A Gemeentewet).


De auditcommissie bereidt de procedure tot selectie en benoeming van een accountant voor en doet het een voordracht voor de keuze, dan wel adviseert het in geval van contractsverlenging; hierbij wordt overlegd met het college.


De accountant wordt door de raad benoemd, maar de contacten met de accountant worden voornamelijk door de auditcommissie onderhouden. Periodiek voert de auditcommissie overleg met de accountant om de onderzoeksagenda's van de accountant, de rekenkamer en het college op elkaar af te stemmen.


De auditcommissie voert jaarlijks overleg over het controleplan dat de accountant hanteert als uitgangspunt bij zijn controle. Het controleplan is gebaseerd op de Controleverordening en het Controleprotocol, die door de raad zijn vastgesteld.


Verder wordt gesproken over tussentijdse aanpassingen als gevolg van gewijzigde of nieuwe wetgeving en eigen regelgeving, die van invloed zijn op door de accountant uit te voeren werkzaamheden.


Daarnaast wordt jaarlijks de uitkomst van de uitgevoerde jaarrekeningcontrole, vastgelegd in het rapport van bevindingen, besproken met de accountant.


Sinds 2017 geeft de auditcommissie ook advies aan de raad over de jaarstukken. Voorheen deed de rekenkamer hier onderzoek naar.