Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raad

Raad

Raad
De raad bestaat uit door inwoners bij de verkiezingen gekozen volksvertegenwoordigers. De raad is als algemeen bestuur het hoogste orgaan van de gemeente Zutphen.
Het is de taak van de raad om hoofdlijnen van het beleid, de zogeheten 'kaders' vast te stellen. Daarnaast beslist de raad hoe het geld besteed wordt en controleert hij hoe beleid wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.
Als gekozen volksvertegenwoordiging is ook de relatie met inwoners van belang. Het onderhouden van contacten met de inwoners is een taak die vooral door fracties wordt ingevuld.Bevoegdheden
Om de taken goed te kunnen uitoefenen beschikt de raad over bevoegdheden om:

 • verordeningen te maken;
 • de begroting en jaarrekening vast te stellen;
 • de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen;
 • ruimtelijke plannen vast te stellen;
 • beleidsnota’s en andere plannen vast te stellen.

Instrumenten
Voor het vervullen van zijn taken heeft de raad de beschikking over de volgende instrumenten:

 • Initiatiefrecht
  door een voorstel te doen kan een beslissing van de raad worden gevraagd;
 • Moties
  een uitspraak over een onderwerp kan de raad worden gevraagd;
 • Amendement
  een wijziging op een voorgelegd ontwerpbesluit kan worden gevraagd;
 • Vragenrecht
  zowel mondeling als schriftelijk kunnen vragen worden gesteld;
 • Interpellatie
  na toestemming te hebben verkregen van de raad kunnen in een vergadering kritische vragen aan het college worden gesteld over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat;
 • Informatie
  het college kan worden opgedragen informatie aan de raad te verschaffen over onderwerpen, die tot de bevoegdheid van het college behoren;
 • Hoorzitting
  een hoorzitting kan worden gehouden om informatie te verkrijgen;
 • Onderzoeksrecht
  een onderzoek kan worden ingesteld naar het bestuur van het college.

Programmabegroting
In de Programmabegroting geeft de raad voor alle gemeentelijke beleidsterreinen (zogeheten 'Programma’s') de doelstellingen en randvoorwaarden weer, en bepaalt hoeveel geld daaraan mag worden besteed.Jaarrekening
In de jaarrekening en het jaarverslag wordt door het college zowel financieel als inhoudelijk verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Duidelijk wordt dan welke middelen zijn uitgegeven en welke niet. Het niet uitgeven van geld aan de door de raad in de programmabegroting geformuleerde doelen is daarbij voor de raad vaak net zo ongewenst als het overschrijden van het budget voor een doelstelling.