Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 11 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Agendapunten

 1. 1
  Opening (19:30 uur)
 2. 2
  Agenda (19:35 uur)
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.


  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.

 4. 2.b
  Vaststelling van de Agenda (19:40 uur)
 5. 3
  Actieve informatievoorziening vanuit het college (19:40 uur)
 6. 4

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.

 7. 5

 8. 6

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.

 9. 7

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

 11. 9
  Hamerstukken (20:15 uur)
 12. 9.b

 13. 9.d

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. om met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van 6 jaar te benoemen als gemeentelijke ombudsman: mevrouw K.R. Veldhuijzen;
  2. om met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van 6 jaar te benoemen als plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman: mevrouw I.J. Feltz;
  3. te bepalen dat het de gemeentelijke ombudsman en de plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman is toegestaan om in deze periode in goed onderling overleg van rol te wisselen;
  4. de huidige gemeentelijke ombudsman de heer A.A.M. Lamers en de huidige plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman de heer A.C. van de Vliert onder grote dankzegging te bedanken voor hun inzet bij de ombudswerkzaamheden in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2024;
  5. de bijgaande Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2023 vast te stellen;
  6. om voor begrotingsjaar 2025 een structureel dekkingsvoorstel van € 13.800,- bij de voorjaarsnota 2024 in te dienen, om in de niet gedekte kosten van de ombudsvoorziening te voorzien.

 14. 9.e

  Bij dit agendapunt zal ook afscheid worden genomen van drie leden van de Rekenkamercommissie. Een van de leden wordt de nieuwe voorzitter van de nieuwe Rekenkamer.

 15. 10
  Bespreekpunten (20:30 uur)
 16. 12

  Voorgesteld besluit:
  1. een budget van € 76.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een aantal acties, voortvloeiend uit de Cultuurnota 2021-2024 gemeente Zutphen;
  2. dit bedrag te dekken uit de reserve cultuur;
  3. de Programmabegroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-20);
  4. kennis te nemen van de afdoening van zijn toezegging de raad te informeren over het Edith Meijering stipendium (forum toezegging 22-36) conform bijgevoegd memo.

 17. 13

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven, op grond van artikel 2.27 Wet algemene
  bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel 3.11 Wabo juncto artikel 6.5 Besluit
  openbare ruimte (hierna: Bor), zodat het gebruik van het bedrijf wijzigt naar een bedrijf dat afval
  inzamelt, op- en overslaat en bewerkt aan de Verlengde Ooyerhoekseweg 9 te Zutphen;
  2. dat de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen het definitieve besluit wordt als blijkt dat er geen
  zienswijzen tegen het planologische onderdeel van het ontwerpbesluit zijn ingediend;
  3. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
  ordening (hierna: Wro)

 18. 14

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. een (voorlopige) verklaring van geen bedenkingen af te geven, op grond van artikel 2.27 Wet
  administratieve bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel 3.11 Wabo juncto artikel
  6.5 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), voor de bouw van 24 studio’s aan de Strawinskystraat 2
  te Zutphen.
  2. dat de (voorlopige) verklaring van geen bedenkingen het definitieve besluit wordt als blijkt dat er
  geen zienswijzen tegen het planologische onderdeel van het ontwerpbesluit zijn ingediend;
  3. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
  ordening (hierna: Wro).

 19. 15

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

 20. 15.a

  Tijdens de raadsvergadering op 13 november 2023 staakten de stemmen: 13 voor en 13 tegen.


  Vandaar dat de motie nu opnieuw in stemming wordt gebracht.

 21. 16
  Sluiting (22:30 uur)