Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Jaarstukken 2023 en de Voorjaarsnota 2024

vrijdag 28 juni 2024

09:30 - 16:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger
Toelichting

Gelet op de nieuwe, late informatie n.a.v. het gewijzigde financiële perspectief voor de gemeente en de ervaren tijdsdruk op het aanleveren van concept amendementen en moties, schuiven we hierbij de aanlevertermijn voor deze concepten naar maandag 24 juni, 09.00 uur.

Agendapunten

 1. 1
  Opening (9.30 uur)
 2. 2
  Agenda
 3. 2.a

  Er is een amendement aangekondigd
  6.a Incidenteel inzetten algemene reserve (2024-A0011) van ChristenUnie en GroenLinks

 4. 2.b
  Vaststelling van de Agenda (9.40 uur)
 5. 3
  Bespreekpunten (9.40 uur)
 6. 3.b

  De Auditcommissie heeft haar advies uitgebracht over de Jaarstukken 2023. De commissie heeft de
  jaarstukken doorgelicht en haar adviespunten geformuleerd. Het volledige advies is als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd.

  Voorgesteld besluit

  De auditcommissie stelt de raad voor om:

  1. De Adviespunten uit de brief van de auditcommissie inzake de jaarstukken 2023 over te nemen en;
  2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de adviezen en verder de Raad, via de auditcommissie, voor 1 november 2024 schriftelijk verslag te doen over de stand van zaken per adviespunt.
 7. 4

  10.10 uur - 12.00 uur
  Eerste termijn fracties Voorjaarsnota


  - Sprekersvolgorde op basis van grootste oppositiefractie, grootste coalitiefractie en zo verder:
    VVD, GroenLinks, SP, Burgerbelang, Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, Stadspartij, CDA, ChristenUnie
  - Maximaal 7 minuten per fractie
  - Interrupties in de eerste termijn zijn mogelijk en gaan niet van de spreektijd af
  - Indienen moties en/of amendementen is mogelijk (tweede gelegenheid)


  12.00 – 12.45 uur
  Schorsing
  - Voor raad, fractievertegenwoordigers, college en aanwezige ambtenaren wordt een lunch geregeld.
  - Fracties en college kunnen de schorsing benutten voor overleg in hun kamers.
  - Lunch afhalen in de centrale hal
  - Voor iedere fractie, het college, ambtelijke ondersteuning en de griffie is een vooraf gereserveerde kamer beschikbaar voor overleg (indeling volgt)


  12.45 – 13.30 uur
  Reactie college op eerste termijn fracties
  - Interrupties zijn mogelijk


  13.30 – 15.00 uur
  Tweede termijn fracties
  Raadsleden hebben kennisgenomen van elkaars bijdragen en voorstellen en de eerste reactie van het college hierop.
  Nu is er gelegenheid te reageren en met elkaar in debat te gaan. De volgorde van de sprekers is dezelfde als in eerste termijn.
  - Niet in deelonderwerpen, maar als één geheel behandelen
  - Interrupties zijn mogelijk
  - Indienen moties en/of amendementen is mogelijk (derde gelegenheid)
  ++
  ++
  15.00 – 15.30 uur
  - Reactie college op tweede termijn fracties
  - Interrupties zijn mogelijk


  15.30 – 16.00 uur
  Besluitvorming
  De raad besluit achtereenvolgens over (eventuele) amendementen, raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 en (eventuele) moties.
  - Voorafgaand aan ieder besluit de mogelijkheid een stemverklaring af te leggen
  - Wanneer de vergadering meer tijd in beslag neemt diezelfde middag/avond voortzetten


  16.00 – 17.30 uur
  Informeel samenzijn


  De bijzondere raadsvergadering wordt afgesloten met een informeel samenzijn voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, college, ambtelijke ondersteuning en griffie.

 8. 5

  • Eerst wordt over (eventuele) amendementen gestemd, vervolgens over het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 en tot slot over de (eventuele) moties.
 9. 6

  Eerst wordt over (eventuele) amendementen gestemd.

 10. 6.a

 11. 8

  Tot slot wordt over de eventuele moties gestemd.

 12. 18

  16.00 – 17.30 uur


  De bijzondere raadsvergadering wordt afgesloten met een informeel samenzijn voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, college, ambtelijke ondersteuning en griffie.