Pagina delen

Technisch Blok 24 oktober 2016 (19:30 - 20:00)

Datum 24-10-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller en E. Jager
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet de aanwezigen welkom.

Hij meldt dat het Presidium heeft besloten om agendapunt 6a ‘Vaststellen bestemmingsplan ‘Mars midden noord (veegplan)’, van deze agenda te halen en het voorstel in een oordeelsvormend forum te behandelen, samen met de ‘Motie Actualisatie Masterplan De Mars’.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College: De gemeente heeft bijna drie miljoen euro toegewezen gekregen in het kader van de vangnetuitkering over 2015. Met name Het Plein heeft hierin goed werk verricht.

Over de zorgen rondom De Kaardebol wordt morgen opnieuw gesproken door het college. Ook zullen er deze week nog nadere gesprekken met onder andere De Driekant plaatsvinden om te bezien hoe de bestaande problemen kunnen worden opgelost.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

 Toezeggingenlijst Forum 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijsten van het Forum  van 24 oktober jl.

 Toezeggingenlijst Raad 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijsten van de Raad van 24 oktober jl.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'

Het bestemmingsplan is van de agenda afgevoerd. Onder agendapunt 1 is aldus gemeld.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 10-10-2016

GroenLinks constateert dat de behandeling van de Cultuuragenda in het verslag als vermoedelijk hamerstuk wordt genoemd. Gezien de amendementen lijkt spreker dat niet de juiste conclusie.

De voorzitter bevestigt de omissie. Het onderwerp staat vanavond geagendeerd voor raadbehandeling en is niet als hamerstuk opgenomen. 

De griffie wijst er op dat aanmerkingen op het verslag eerder dienen te worden gemeld. Spreker bevestigt de opmerking van GroenLinks.

Conclusie: Het Forumverslag van 10 oktober 2016 wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld.

9b Forumverslag 13-10-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 13 oktober 2016 conform kan worden vastgesteld .

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 19.40 gesloten.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}