Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 17 november 2014

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
13-36

Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur (16-12-2013)

In januari 2014 volgt een voorstel over de in 2014 € 13.900,- (btw) naar SKW en over de afkoop € 92.000,- Rabobank naar SKW. Na de implementatiefase (januari - juni 2014) volgt na de zomervakantie nog een moment waarbij de raad wordt geïnformeerd.

16-12-2013 Het memo ter afdoening ligt ter inzage voor het forum van 26 januari 2015.
[september 2014]
(P&P)
14-06

Verordening paracommercie - sportverenigingen

Het college betrekt het pleidooi van de inspreker om sportverenigingen meer mogelijkheden te geven om gebouwen open te stellen voor derden bij haar besluitvorming en bericht het Forum per memo over de uitkomst hiervan.

10-02-2014 Het memo ligt ter inzage voor het Forum van 9 maart 2015.
[juni 2015 (maart 2014)]
(KC/PBI)
14-08

Onderzoek aan woonbehoefte met aandacht voor leegstand

Het college betrekt het verzoek van de SP om leegstand inzichtelijk te maken bij een onderzoek naar de woonbehoefte. Het college geeft aan dat dit onderzoek voor de zomer verwacht kan worden.

22-04-2014 Memo ter afdoening van deze toezegging ligt ter inzage voor het Forum van 23 maart 2015.
[juni 2014]
(KC/Omg)
14-11

Presentatie Vestigen asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool

Het op te stellen stappenplan rond de vestiging van het asielzoekerscentrum toesturen aan het Forum.

Vragensteller: A.W. Jansen

07-07-2014 In de vergaderstukken van het Forum van 8 september 2014 (over het AZC) en het forum van 12 januari 2015 (overeenkomst met COA) is in beide gevallen een stappenplan opgenomen. Deze toezegging is daarmee afgedaan.
[september 2014]
14-14

Presentatie van de beleidsplannen rond de transities in het sociaal domein

Vervangen van de passage over huishoudelijke hulp op pagina 28 van het Beleidsplan Wmo 2015-2018

Vragensteller: M.J. ten Broeke

22-09-2014 Naar aanleiding van opmerkingen in de presentatie van 22 september 2014 in het Forum is een door het college toegezegde aanpassing doorgevoerd in het beleidsplan WMO (de betreffende bijlage bij het voorstel is op 25 september 2014 vervangen).
[september 2014]
(Dir)
14-15

Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit oktober 2014 (06-10-2014)

Graag toelichting op hetgeen bedoeld wordt onder punt 2 basis op orde in het document "Voortgang uitvoering deelprogramma's Zutphen vooruit stand van zaken augustus 2014".

06-10-2014 Memo heeft ter inzage gelegen in het Forum van 3 november 2014.
[november 2014]
(Dir)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.

Toezeggingenlijsten Forum {{ actiefJaar }}