Pagina delen

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020 (bijlage 1) vast te stellen conform bijgevoegd concept.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De huidige verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo 2018 is door de raad vastgesteld op 2 juli 2018. Sindsdien is de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de Wmo op verschillende punten aangepast. Daarnaast en zijn er enkele nieuwe uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) die moeten worden verwerkt in de lokale regelgeving. In de nu voorliggende verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zutphen 2020 zijn deze beleidswijzigingen en jurisprudentie verwerkt. Aan uw raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen.

De meest recente modelverordening van de VNG is als basis gebruikt voor de nu voorliggende verordening, maar met betrekking tot de indeling en opbouw is van deze modelverordening afgeweken om tot een meer logisch ingedeeld en leesbaarder stuk te komen. In bijlage 2 zijn alle doorgevoerde wijzigingen terug te vinden (deze zijn geel gearceerd), voorzien van een inhoudelijke toelichting.

Beoogd effect

De lokale regelgeving is in lijn met de landelijke wet- en regelgeving en met de raamovereenkomst Wmo- en jeugdzorg 2019.

Argumenten

1.1 De Verordening is aangepast aan nieuwe uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).
Zo is in de nu voorliggende verordening het artikel over het vooronderzoek (artikel 4) geschrapt omdat er daarbij veelal meer persoonsgegevens verwerkt werden dan noodzakelijk. Tevens is bij artikelen 2.2 en 2.3 het onderzoek in plaats van het gesprek als aanknopingspunt genomen. Inhoudelijk is daarmee nadrukkelijk aangesloten bij de jurisprudentie van de CRvB, specifiek de eisen die worden gesteld aan het doen van een zorgvuldig onderzoek.

1.2 De beleidswijzigingen met betrekking tot het abonnementstarief zijn verwerkt.
Met de invoering van het abonnementstarief 2019 is de hoogte van de eigen bijdrage niet langer inkomensafhankelijk, maar betaalt elke inwoner die gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening een vast tarief. Deze wetswijziging is nu in de nu voorliggende verordening verwerkt (artikel 6.2).

Daarnaast heeft het parlement in april 2019 besloten dat er per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen ingaan m.b.t. het abonnementstarief:

  • In plaats van € 17,50 per 4 weken gaan huishoudens nu € 19,00 per maand betalen (verwerkt in artikel 6.2).
  • Daarnaast komen ook de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te vallen, maar alleen als het gaat om algemene voorzieningen waarbij de cliënt een duurzame relatie heeft met de zorgverlener (bijvoorbeeld bij huishoudelijke zorg of individuele begeleiding).

De zorg die wordt geboden door de sociale wijkteams is zo’n algemene voorziening maar omdat de gemeente Zutphen voor begeleiding door de sociale wijkteam geen eigen bijdrage vraagt, hoeven we deze zorg niet onder het abonnementstarief te laten vallen.

1.3 In artikel 5.5 over het persoonsgebonden budget (pgb) is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) toegevoegd.
In 2018 is de Wet minimumloon veranderd. Sindsdien geldt het recht op minimumloon en vakantiebijslag voor alle personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij zij dit doen in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf. Dit heeft binnen het gemeentelijk domein vooral gevolgen voor de ‘informele’ zorg (zorg geleerd door familieleden, buren, vrienden en dergelijke). Zij dienen nu minstens het minimumloon te ontvangen. In artikel 5.5 tweede en derde lid is daarom opgenomen dat de hoogte van het Pgb minimaal het minimumloon bedraagt.

1.4 Het artikel m.b.t. de mantelzorgwaardering (artikel 3.4) is aangepast.
Vanwege de veranderde inrichting van de jaarlijkse waardering mantelzorgers (waardebonnen worden niet langer verstrekt) is het artikel over de mantelzorgwaardering aangepast. Nadere uitwerking (hoogte waardering) komt in het Financieel Besluit.

1.5 De verordening is aangepast op basis van de overeenkomst inkoop Wmo- en jeugdzorg 2019.
Zo zijn de nieuwe zorgproducten opgenomen in artikel 5.5 en artikel 6.2 tweede lid. Daarnaast is in artikel 8.1 eerste lid en artikel 5.2 vierde lid opgenomen dataanbieders die formele hulp bieden in de vorm van een maatwerkvoorziening in natura of pgb, kwalitatief moeten voldoen aan wat daarover is bepaald in de wet en in de meest recente inkoopdocumenten zoals door het college vastgesteld.

Tevens is het artikel over het aanwijzen van een toezichthouder aangepast (artikel 7.1 eerste entweede lid omdat binnen de regio twee toezichthouders zijn aangesteld die belast zijn met het houden van toezicht op de voorwaarden van de inkoop Jeugdhulp en Wmo waaronder bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en niet-gebruik van de voorzieningen. Het college stelt nadere regels vast over de bevoegdheden van de toezichthouders.

Kanttekeningen

1.1 Regelmatige aanpassingen van de verordening zullen volgen.
Gelet op de lokale en de landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat de huidige verordening de komende tijd regelmatig moet worden aangepast. Te denken valt aan het voornemen om meer algemene voorzieningen te ontwikkelen. Daadwerkelijke besluitvorming hierover zal de eerste heft van 2020 plaats vinden. Maar ook de herijking van de toegang sociaal domein kan gevolgen hebben voor de lokale regelgeving. Daarnaast wordt momenteel verkend of we tot een gezamenlijke Wmo- en jeugdzorg verordening kunnen komen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling wordt de verordening in het DROP (Decentrale Regelgeving Officiële Publicaties) gepubliceerd. De publicatie wordt bekendgemaakt in Contact Zutphen.

Rapportage/evaluatie

Via de diverse monitors wordt u geïnformeerd over de effecten van het Wmo-beleid.   

Financiën

Het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020 leidt niet tot begrotingswijzigingen.

Bijlagen

  1. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020;
  2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020 met gearceerde wijzigingen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0123

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 november 2019 met nummer 150463


Gelet op de artikel(en) 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 3.8, tweede lid en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

gelezen het advies van De Brede Adviesraad Sociaal Domein van 17 oktober 2019

overwegende dat

- burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven;

- van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan;

- burgers die zelf dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;

- het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 over de ondersteuning bij het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;


b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De huidige verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo 2018 is door de raad vastgesteld op 2 juli 2018. Sindsdien is de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de Wmo op verschillende punten aangepast. Daarnaast en zijn er enkele nieuwe uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) die moeten worden verwerkt in de lokale regelgeving.

In de nu voorliggende verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zutphen 2020 zijn deze beleidswijzigingen en jurisprudentie verwerkt. De meest recente modelverordening van de VNG is als basis gebruikt voor de nu voorliggende verordening. In bijlage 2 zijn alle doorgevoerde wijzigingen terug te vinden (deze zijn geel gearceerd), voorzien van een inhoudelijke toelichting.

Het college stelt de raad voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020 (bijlage 1) vast te stellen conform bijgevoegd concept.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. We hebben een groot aantal stukken op de agenda, waarvan de inschatting is dat het vooral hamerstukken in de raad betreft. Enkele stukken zijn vanavond voor een (korte) bespreking geagendeerd.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag eerst uw aandacht voor de inspreker. Het woord is aan de heer Athmer.

Zie voor de bijdrage van de heer Athmer de bijlage bij het verslag.

Voorzitter: Dank u wel meneer Athmer. Zijn er vragen voor de inspreker?

PvdA: Zijn er in Nederland bedrijven die werken met open deuren-beleid?

Inspreker: MamaLoes Babysjop werkt op deze manier. En in 2021 opent een Greyston bakkerij in Amsterdam op basis van hetzelfde concept.

SP: Bedankt voor dit mooie betoog. Wat ik me afvraag is wat de rol van de raad hierin kan zijn?

Inspreker: Ik bedoel niet direct dat de gemeente als bedrijfseigenaar op deze manier aan de slag moet gaan. De gemeente kan echter wel sturen en stimuleren. Bijvoorbeeld door hindernissen in regelgeving weg te nemen, bedrijven uit te nodigen naar Zutphen te komen en te faciliteren.

GroenLinks: Heeft u al ondernemers uit Zutphen gesproken?

Inspreker: Nog niet. Wel ken ik enkele bedrijven, groot en klein, die open staan voor het idee.

D66: Kunnen we dit puur aan de ondernemers overlaten?

Inspreker: Dat kan. Het kost alleen meer tijd en je bent als gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen.

Voorzitter: De inspreker heeft verzocht om een eigenstandig Forum over dit onderwerp. Hoe denken de fracties daarover?

GroenLinks en VVD: We kunnen het aan de fracties zelf overlaten initiatief te nemen.

PvdA: Wij denken dat het thema zich goed leent voor een Forumavond.

D66: Wanneer we een forum organiseren, zou het goed zijn voor een bredere opzet te kiezen. Daarbij denk ik aan basisbanen, waar de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over heeft gerapporteerd, en het idee van een basisinkomen.

Voorzitter: Ik constateer dat de meningen verdeeld zijn en stel voor dat we het verzoek om een forum over dit onderwerp voorleggen aan het Presidium. Zij kunnen bepalen of het forum er moet komen en welke vorm en welke breedte wenselijk is.

Bedankt voor uw bijdrage meneer Athmer, u kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen informatie.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij hebben twee moties in voorbereiding. De eerste is een motie over Grondstoffenrijk Zutphen, de tweede gaat over huis aan huis bladen en reclamefolders. We zijn van plan de moties op 16 december in te dienen en we zullen nog bezien of we vragen om directe behandeling en besluitvorming. Het uitgangspunt is dat andere fracties voldoende tijd krijgen zich een oordeel te vormen over de moties.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019

BewustZW: Hoe staat het met de toezegging over het maaibeleid bij trapveldjes (nummer 2019-16)?

Voorzitter: In de lijst ter inzage liggende stukken is het beloofde memo opgenomen (memo nr. 1).

GroenLinks: Is bekend wanneer het voor eind november aangekondigde memo over de pilot inburgering beschikbaar komt (nummer 2019-15)?

College: Dat zal ik voor u nagaan.

D66: De toezegging over het plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘Taken op afstand dichtbij’ (2018-07), hoe staat het daarmee?

College: Ook dit zullen we voor u uitzoeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020

VVD: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We hebben behoefte aan een Forum.

CDA: Wat is uw vraag? Ik ben hier namens de Werkgeverscommissie om vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

VVD: Op dit moment is me niet helemaal helder wat vanuit de fractie is bedoeld. Het gaat om artikel 2, lid 5 van de verordening.

Voorzitter: Ik stel voor dat u probeert in bilateraal overleg de vraag scherp te krijgen, zodat deze kan worden beantwoord. Het voorstel gaat vooralsnog als hamerstuk door naar de raad.

6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

BewustZW: We willen dit onderwerp graag als bespreekpunt op de agenda van de raad. Dat geldt ook voor de agendapunten 6d en 6e.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

7 Herbeoordeling reserves

BewustZW: Eén van de subsidies was bedoeld voor glasvezel. In Warnsveld is glasvezel inmiddels aangelegd, is dat in de gehele gemeente inmiddels gebeurd?

College: Alleen het surplus, het geld dat over is na de aanleg van glasvezel in de hele gemeente, zetten we over naar de algemene reserve.

8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

SP: De inhoud van de brief van wijkteam de zuidwijken over de Uitwijk (rubriek C, nummer 01) vinden wij verontrustend. Wat doet het college hieraan?

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Er zitten een aantal aannames in de brief die helaas niet juist zijn. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

GroenLinks: Over het Vispoortplein/ de voormalige meisjesvakschool (collegestuk nummer 3) willen we graag een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken.

11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019

GroenLinks: We zien op de lijst dat het college is gevraagd een memo over de voortgang en realisatie van ideeën uit het Blauwboek op te stellen. Voor onze fractie is dat niet voldoende, we willen dit onderwerp graag bespreken in een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken. Het ligt voor de hand het onderwerp te agenderen wanneer het memo van het college is ontvangen.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 07-11-2019

Het Forumverslag van 7 november 2019 wordt vastgesteld.

12b Forumverslag 14-11-2019

Het Forumverslag van 14 november 2019 wordt vastgesteld.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend