Presentatie verbouwplan bibliotheek in de Broederenkerk

Onderwerp Presentatie verbouwplan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Presentatie verbouwplan bibliotheek in de Broederenkerk

Onderwerp Presentatie verbouwplan bibliotheek in de Broederenkerk
Portefeuillehouder R.C.M. Sueters
Inlichtingen bij P. van Dijk Programma's, projecten en processen
587791 p.vandijk@zutphen.nl

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Presentatie verbouwplan bibliotheek in de Broederenkerk

Forum van 20 juni 2016


Toelichting griffie:

Raadsadviseur:

Datum: 20-06-2016
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Presentatie
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.J.A. Putker
Griffier: D. Kastelein

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet


Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens krijgt het college het woord om kort de presentatie in te leiden.

Het college refereert aan de voorgeschiedenis va het hele project. Indertijd was nog sprake van het Broederenkloosterproject. Nadat een andere keuze is gemaakt is geld gereserveerd voor aanpassing van de bibliotheek. Het museum moet mee met de tijd. Om alle aanpassingen te kunnen verwezenlijken is een financieel plan opgesteld. Dit wordt over twee weken aan de raad voorgelegd.

Vervolgens krijgt de architect van het plan de heer Bonheur de gelegenheid om het ontwerp namens het college toe te lichten.

Na afloop van het college krijgt de directeur van de bibliotheek, de heer Huis in ’t Veld de gelegenheid om kort te reageren op het plan. Hij geeft aan erg blij te zijn met de support van de gemeente . Het visiedocument uit 2014 is door de raad erg goed ontvangen, Het sluit ook nu nog steeds aan bij de speerpunten van de gemeente.

Het college geeft aan dat voor de benodigde verbouwingen al € 650.000 was vrijgemaakt. Een extra aanvraag voor € 860.000 volgt over twee weken Daarnaast investeert de bibliotheek zelf ook nog een bedrag.

De PvdA wil graag weten wat de bibliotheek straks meer biedt ten opzichte van nu.

Het college geeft aan dat het Huis van de Taal nu niet te realiseren is en straks wel.

De heer Huis in ’t Veld vult aan dat straks groepen en individuele bezoekers gelijktijdig ontvangen kunnen worden. Ook wordt het mogelijk voor vrijwilligersorganisaties om bijvoorbeeld intakes in de bibliotheek te houden. Daarnaast kan me de bezoeker een kop koffie bieden. Waar bij het echter niet de bedoeling is dat de bibliotheek gaat functioneren als horecabedrijf.

D66 vraagt of er ook plekken voor bezoekers om te werken. Daarnaast wil men weten of vluchtelingen straks ook nog bij de bibliotheek terecht kunnen.

De heer Huis in ’ t Veld geeft aan dat het aantal werkplekken straks wordt verdubbeld, er komen er 40. Nu zijn het er 20.

Daarnaast is de nieuwe ruimte geschikt om vluchtelingen met een taalmaatje te ontvangen. We tekent hij aan dat de faciliteiten niet geschikt zullen zijn om bijvoorbeeld ineens groepen van 50 of 60 mensen te ontvangen.

De ChristenUnie vraagt wie de netwerkpartners zijn.

De heer Huis in ’t Veld noemt ondermeer de partners in het culturele domein en daarnaast perspectief, het Gilde en Het Plein aangevuld met de partners van het Huis van de Taal.

De VVD geeft aan de jeugd te missen in de presentatie en vraagt zich af of de tussen verdieping wel rekening houdt met de raampartij.

De heer Bonheur geeft aan dat in het plan weldegelijk is voorzien in een jeugdafdeling. Daarnaast wordt rekening gehouden met de raampartijen. Het ingangsportaal is bovendien nog een verwijzing naar de oude kerkingang.

De PvdA vraagt naar de werkplekken. Worden deze gewoon ouderwets uitgevoerd met een tafel en stoel.

De heer Bonheur geeft aan dat er van uit wordt gegaan dat een deel van de klanten in ieder geval een eigen device meeneemt m aar dat er wel tafels en stoelen beschikbaar zijn.

De ChristenUnie wil weten of de dienstverlening naar vluchtelingen in de bibliotheek kan plaats vinden.

De heer Huis in ’t Veld beaamt dat dat kan. Niet zozeer door de bibliotheekorganisatie maar wel gebruik makend van de faciliteiten.

Burgerbelang vraagt of er concrete partners zijn.

De heer Huis in ’t Veld geeft aan dat er inmiddels concretere afspraken zijn met vrijwilligers en het Taalhuis.

Het college zegt toe om op 4 juli een concreet financieel voorstel in het forum te bespreken. Graag zou men zien dat dit dezelfde avond door de raad behandeld wordt.

De PvdA verzoekt om de stukken dan tijdig aan te leveren.

De raad zegt toe dat deze a.s. vrijdag openbaar worden.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

 

 


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
20-06-2016Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl