Pagina delen

Presentatie opbrengst werkgroep Raadscommunicatie

Inhoud

zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op 15 juni 2018 heeft de gemeenteraad motie 23 "Raadscommunicatie en Bestuurlijke Vernieuwing" aangenomen. De motie was het startschot voor een werkgroep van raadsleden en ambtelijke ondersteuning. De doelen van deze werkgroep waren:
1. Zichtbaarheid van de raad vergroten
2. Contact met inwoners verbeteren
3. Aantrekkelijkheid van raadslid zijn vergroten

In de afgelopen periode heeft de werkgroep ideeën en voorstellen uitgewerkt die aan de genoemde doelen moeten bijdragen. In het Forum van 6 mei presenteert de werkgroep de resultaten die tot nu toe zijn behaald. Ook het laatste communicatie nieuws van de gemeente wordt in het Forum gedeeld.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en geeft het woord aan het college.

College geeft een inleiding over de verschillende presentaties deze avond:

1. over de communicatie vanuit het gemeentehuis door Annelies Kroon. Hierbij wordt opgemerkt dat er aanvankelijk veel plannen waren, maar door de bezuinigingen niet alles is opgepakt. Gelukkig wel een nieuwe huisstijl.

2. over de communicatie vanuit de raad door Hein Brunsveld, Linda Claassen en Victorien Erren. De raad wil zichtbaarder worden.

Voorzitter geeft woord aan Annelies Kroon.

Annelies Kroon geeft toelichting over de communicatie vanuit het gemeentehuis in het bijzonder over de wijzigingen op de pagina van het gemeentenieuws (meer informatief en met ruimte voor informatie vanuit de gemeenteraad), gemeentegids (van papieren uitgave naar online) en website (vanaf 2014 is dit een 'toptakenwebsite' en deze behoeft een Zutphense opfrisbeurt). De website voldoet aan de Europese webrichtlijnen.Een projectgroep werkt aan de Programma van Eisen voor live streaming van de raadsvergaderingen. Termijn: november proefdraaien.

Hein Brunsveld neemt het forum mee in de wens om ZAB te zijn: Zichtbaar, Aantrekkelijk en Betrokken. Als fracties afzonderlijk en als totale raad. 

Linda Claassen vertelt over de vele ideeën en ambities die leven bij de raadsleden. Hieraan moet vorm en inhoud worden gegeven. De raad wil gevonden worden en iets uitdragen. Er is een goed gevulde website met veel tekst en weinig plaatjes. Het beheer en onderhoud van zowel de website, de facebookpagina als de twitteraccounts moeten beter georganiseerd en beheerd worden. Ook foto's en informatie over de raadsleden moeten worden toegevoegd aan de website van de raad.

Victorien Erren vertelt over de nieuwe responsive website 'material design'  van de raad. Meer foto's, minder tekst. Deze zal in september online gaan. Raadsleden krijgen een eigen persoonlijke pagina. Bovendien een overzichtelijke kalender met alle vergaderdata en een overzichtspagina met de diverse thema's.

Voorzitter geeft forumleden gelegenheid tot stellen van vragen.

ChristenUnie vraagt of ook forumleden een eigen persoonlijke pagina krijgen.

College: Ja zowel raad- als forumleden krijgen een eigen persoonlijke pagina.

VVD vraagt aan Annelies Kroon wat de grootste frustratie is om iets niet te doen vanwege de bezuinigingen. 

VVD vraagt aan raadscommissie hoe we Twitter levend houden.

Annelies Kroon antwoordt op de vraag van de VVD dat ze graag aan de slag wil met Zutphen.nl.

Linda Claassen antwoordt op de tweede vraag van de VVD: door te werken met een kalender en met hulp collega's van de afdeling communicatie.

PvdA vindt dat raadsleden moeten communiceren op de gemeentepagina en adviseert jongeren te betrekken bij het opzetten van de social media.

PvdA vraagt naar de ontwikkelingen rondom ' live-streaming'. Zitten dezelfde partijen nog aan tafel?

Linda Claassen antwoordt dat raadscommunicatie gefaseerd wordt opgepakt en dat jongeren in een latere fase kunnen worden ingezet. Het proces rondom live-streaming is opnieuw bekeken. Er wordt onderzocht hoe B-fm de raad kan helpen bij de live-streaming. 

CDA tipt de gemeente om een link te bouwen tussen de website van de gemeente en de online website van de gemeentegids. Daarnaast aandacht voor het beheer van content voor de website.

D66 is blij dat we 'door het hek' zijn mbt live streaming.

College: Dit klopt niet, live-streaming is nog in onderzoek. Vanavond gaat het bovendien primair niet over live-streaming.

D66: dan een vraag: Hebben we gekeken bij andere gemeenten? Welke rol kan live-streaming beteken voor de zichtbaarheid van de raad?

College: Het kan zeker een betekenisvol en oplossing bieden voor het meer zichtbaar zijn van de raad. Maar eerst de techniek in orde maken.  Daarna ook kijken hoe we vervolgens als raad in beeld komen. Geen kledingadvies, maar wel de discussie aangaan over de wijze waarop de raad het debat voert.

Voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in