Pagina delen

Groen Erfgoed Zutphen

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Door de initiatiefgroep 'Stadsboomgaard Zutphen' is gevraagd om de Stadsboomgaard aan te wijzen als beschermd gemeentelijk groen monument. Aangezien hierover geen beleid is vastgesteld is een vakgroep opgericht die criteria heeft opgesteld voor het inventariseren, waarderen en selecteren van groene monumenten. Deze criteria gaan gelden voor de aanwijzing en bescherming als gemeentelijk beschermd 'groen' monument in het kader van de Erfgoedverordening Zutphen 2013.

Daarnaast heeft de Raad in 2014 zijn zorg uitgesproken over de juiste bescherming van bomen binnen het beschermd stadsgezicht. In het Forum van 7 april 2014 heeft het college toegezegd om uit te zoeken hoe de bomen binnen het beschermd stadsgezicht op kleine particuliere percelen kunnen worden beschermd.

Via de voorliggende stukken wordt de Raad geinformeerd over het besluit van het college met betrekking tot 'groen erfgoed' en over de afdoening van de toezegging aan de raad (2014-006).

Raadsadviseur:

Datum 18-01-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Het college krijgt het woord voor de presentatie. Deze wordt namens het college gehouden door de aanwezige wethouder, aangevuld door mw. A.Hillebrink-Korf en dhr. H. Haafkens (ambtelijk ondersteuner).

Na afloop van de presentatie  biedt de voorzitter het forum de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie. 

De Stadspartij is erg blij met de resultaten tot dusver. Wel wil de fractie graag weten waarom de presentatie pas na zo'n lange tijd werd gegeven.

Ten tweede vraagt de Stadspartij waar mensen terecht kunnen met vragen met betrekking tot het groene erfgoed.

Het college legt uit dat de presentatie langer op zich liet wachten omdat het hele traject lang duurde. Het plan van aanpak kwam in februari van de vakgroep. Dit moest vervolgens worden getoetst op uitvoerbaarheid. Daarnaast speelden ook bezettingsproblemen een rol.

De ChristenUnie vraagt of de Stadsboomgaard al een monument is.

Het college geeft aan dat het traject om een monumentstatus toe te kennen wel is gestart maar nog niet afgerond.

De VVD vraagt wat de rechten van de eigenaar zijn indien de gemeente voornemens is particulier groen als monumentaal aan te wijzen.

Het college geeft aan dat de normale bezwaar en beroepsprocedure van toepassing is.

GroenLinks is erg positief en benieuwd hoe de verordening in praktijk gaat uitpakken.

De SP vraagt hoe men denkt inflatie van het begrip groen monument denkt te voorkomen.

Daarnaast vraagt men hoe de inwoners van de gemeente meer betrokken kunnen raken bij de groene monumenten.

Het CDA vraagt hoe men de vinger aan de pols houdt als de monumenten van eigenaar wisselen.

D66 vraagt of men straks nog wel zomaar appels mag plukken in de Stadstuin. Het is dan immers een beschermd monument. Tevens wil men weten wat de restricties zijn als er bijvoorbeeld een bomenziekte optreedt.

 

Burgerbelang vraagt of herinrichtingen zoals aan de Coehoornsingel bij monumentaal groen breder worden getrokken zodat het monument beter wordt geïntegreerd in de openbare ruimte.

De werkgroep houdt vinger aan de pols bij de beoogde monumenten. Zodra een monumentale status geformaliseerd is dan geldt het normale gemeentelijke monumentenbeleid.

 

De VVD vraagt of bij monumenten een vergunnning moet worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het snoeien.

Het college antwoordt dat dit niet hoeft. De structuur moet wel gehandhaafd blijven. Het onderhoud kan via een beheerplan dat jaarlijks gevalueerd wordt. Bij bijvoorbeeld ziekten wordt er pragmatisch gehandeld.

De Stadsboomgaard is formeel gemeentelijk eigendom. Strikt genomen mag er niet geplukt zijn maar het zou zonde zijn dit niet te doen. Plukken mag mits dit netjes wordt gedaan. Wellicht is het handig een plukinstructie te plaatsen.

De tuinen aan de Coehoornsingel zijn geen monument maar zijn benoemd als waardevolle structuur. Dit biedt meer ruimte.

Het integreren van monument en openbare ruimte is mooi maar hoeft onmiddellijk. Bij herinrichting is het wel wenselijk.

De Stadspartij vraagt of de perenboom van mevrouw Wagenvoord al monument is.

Het college geeft aan dat de aanvraag op dit moment beoordeeld wordt.

De SP noemt de Stadsboomgaard typisch iets voor heel Zutphens. De plukinstructie zou een goed idee zijn. Daarnaast is wellicht kennisoverdracht mogelijk via bordjes of op de Open Monumentendag.

Het college antwoordt dat over de exacte formule nog nagedacht wordt.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp afdoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in