Pagina delen

Vaststelling verdere proces inhoudelijk kader en vaststelling financieel kader voor st. Perspectief voor 2020 en 2021

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen is al enige tijd bezig met het formuleren van inhoudelijke kaders in het sociaal domein om een nieuw evenwicht te vinden en de benodigde bezuiniging te realiseren. Van zorgen voor, wil het college naar zorgen dat. Ook streeft het college ernaar de hulpafhankelijkheid van inwoners, waar dat mogelijk is, te verminderen.

Deze beoogde transformatie vraagt veel overleg in het maatschappelijk veld. Dit is gebeurd in de thematafels die eind 2018 en begin 2019 hebben plaatsgevonden. Bij het inrichten van een sterke lokale sociale infrastructuur (voorveld) speelt de organisatie Stichting Perspectief in de ogen van het college een belangrijke rol. Het college is al geruime tijd met de Stichting Perspectief in gesprek en wil daarbij ook de gemeenteraad betrekken. Het college is benieuwd hoe de raad aankijkt tegen de inrichting van de lokale sociale infrastructuur.

De fracties van Burgerbelang en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Het college zorgt ervoor dat deze vragen zijn beantwoord voorafgaand aan de forumvergadering.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de Forumavond.

Hij schetst de beoogde opzet van de bijeenkomst.

Het vraag-en-aanbod-document voor de inrichting van de lokale sociale infrastructuur is nog voor het zomerreces door het College vastgesteld. Spreker verwijst naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van Burgerbelang en D66 inzake Perspectief / inrichting van de sociale infrastructuur.

De afgelopen week zijn twee aanvullende informatiebronnen beschikbaar gekomen.

De agendacommissie vond het niet opportuun bepaalde stukken vandaag mee te nemen in de discussie aangezien deze pas na maandag ter beschikking zijn gekomen. De voorzitter verwijst wat dit betreft naar de uitwerking van de aanvullende maatregelen 2, 3 en 5 vanuit het Rapport ‘Evenwicht sociaal domein’ (Berenschot) en het budget doorontwikkeling toegang sociaal domein. Het project doorontwikkeling staat vanavond dus niet ter discussie.

Ook het bezwaarschrift dat Perspectief heeft ingediend, is vanavond niet aan de orde. De bezwarenprocedure kent een eigen traject.

 De voorzitter biedt de portefeuillehouder de gelegenheid de bespreking in te leiden.

Wethouder Ten Broeke geeft aan voorliggend onderwerp als een van de belangrijkste thema’s te beschouwen, maar tegelijkertijd is het een van de meest ingewikkelde onderwerpen. Hoewel de invalshoeken van de aanwezigen vanavond divers zijn, zal het ieders intentie zijn om de ondersteuning voor de inwoners zo goed mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk te organiseren en het ieders bedoeling is om het voorveld van het sociaal domein zo slim mogelijk in te richten. Het is logisch dat Perspectief hierin centraal staat, is het ook belangrijk om het complete plaatje daar omheen ook te bekijken.

Afgelopen maanden heeft het College constructieve gesprekken gevoerd met Perspectief. Daarbij hebben verschillende scenario’s de revue gepasseerd. Dit heeft tot het besef geleid dat er te veel is uitgegaan van de bestaande situatie. Eigenlijk is de discussie over de vormgeving en inrichting van de lokale sociale infrastructuur nog onvoldoende gevoerd. Er zijn dit jaar veel ontwikkelingen en veranderingen geweest, waardoor niet het ideale proces is doorgelopen.

De afgelopen maanden is er blijkbaar ook wat onterechte beeldvorming ontstaan. Onterecht is beweerd dat Perspectief niet heeft willen meewerken aan de bezuinigingen.

Aan de hand van de thematafels is het subsidiebeleid herijkt en op basis daarvan mede richting gegeven aan de herinrichting van de lokale sociale infrastructuur.

Aan de hand van een aantal sheets geeft de wethouder een drietal categorieën in de gemeentelijke subsidies aan. Perspectief valt binnen de lumpsum categorie. De organisaties die onder de thematafels vallen, zijn in de afgelopen maanden behandeld. Via de presentatie schetst de wethouder de vijf doelstellingen van de thematafels en de highlights van deze thematafels. De wethouder gaat hierbij in het kort in op de multiprobleemhuishoudens. Hierbij gaat het niet zozeer over verdeling van subsidiegelden, maar over wijziging van methodiek met het betrekken van alle relevante actoren, de zogenaamde ‘doorbraakmethode’. De thematafel Gezondheid levert input voor de nieuwe gezondheidsnota. Hierover zal de komende maanden nader worden gesproken.

 De wethouder legt uit dat tijdens het Forum van heden twee belangrijke vragen voorliggen. Deze vragen zijn op zich basaal, maar zullen de komende tijd richtinggevend zijn voor het maken van afspraken met alle organisaties in het sociaal domein. Deze vragen zijn: 1) Wat is volgens u het voorveld? en 2) Wat vindt u belangrijk in het voorveld?

De voorzitter geeft het woord aan de directeur van stichting Perspectief. De bijdrage wordt voorgelezen.

 Mevrouw Klungers legt uit dat zij – bezien vanuit Perspectief - zal schetsen wat belangrijk is. Het gezamenlijk belang in dezen is dat het goed gaat met de inwoners van Zutphen en Warnsveld, dat zij zich veilig en gezond voelen, van betekenis en verbonden met elkaar voelen, maar ook dat ze er voor elkaar zijn wanneer het minder goed gaat. Daarnaast moet er voldoende professionele hulp beschikbaar zijn voor degenen die dat nodig hebben.

De raad heeft aan Perspectief financiële middelen gesteld de afgelopen tien jaren voor het uitvoeren van haar opdracht. Binnen het afgesproken budget heeft Perspectief dankzij de maximale samenwerking met de partners mooie resultaten kunnen bereiken en draagt zodoende bij aan een inclusieve samen-redzame buurt. Ook in de toekomst zullen gemeenschapsgelden doelmatig worden ingezet.

Door bezuinigingen is minder geld beschikbaar voor sociale voorzieningen. Dit heeft grote gevolgen voor de inwoners en voor de mogelijkheden om het voorveld te versterken. Er bestaat begrip voor de moeilijke keuzes waar het College voor staat, maar een bezuiniging die een kwart van het huidige budget omvat, is wel heel erg veel. Daarom hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met het College om oplossingen te vinden met het oog op het gezamenlijk belang. Er zijn constructieve voorstellen gedaan. Dit heeft nog niet geleid tot een uitkomst. De denkrichting van het College is gericht op een collectieve aanpak en niet op casusgericht werken en deze denkrichting plaatst Perspectief tot een groot dilemma. Een collectieve aanpak functioneert niet zonder individuele ondersteuning. Het uitsluitend bieden van een collectieve aanpak gaat ten koste van de casusgerichte, individuele ondersteuning, die Perspectief nu biedt en die – zeker voor de meest kwetsbare bewoners - hard nodig is. Het gaat vaak om gezinnen en huishoudens die niet zelf komen met hun hulpvraag, maar waar – in vervolg op een ontvangen signaal - het initiatief vanuit de hulpverlening wordt genomen om escalatie te voorkomen. Dit vraagt om deskundige professionals in de wijk. Met professionele inzet wordt bijgedragen aan minder hulpafhankelijkheid.

Perspectief werkt al veel vanuit een collectieve aanpak, waardoor mensen ook langer thuis kunnen blijven wonen. Meer focus op een effectieve collectieve aanpak is waardevol, zeker wanneer deze aanpak samen met alle partners in de wijk leidt tot meer scherpte op de collectieve vraagstukken die samen opgelost kunnen worden. Het grote dilemma van de collectieve aanpak die het College voorstaat, is de ervaring dat juist door de huidige individuele aanpak en de sterke signaalfunctie die hiervan uitgaat mensen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Met een budgetverlaging van 25 procent en een focus op de collectieve aanpak kunnen in feite veel minder gezinnen / huishoudens worden ondersteund. De vrees is dat deze groep uiteindelijk bedient met worden met duurdere, geïndiceerde zorg.

Perspectief wil – vanuit het gezamenlijk belang - graag in dialoog over de toekomstige sociale rol; naast de sociale wijkteams wil Perspectief buurttalenthuizen ontwikkelen. Op deze wijze worden zowel inwoners ondersteund, als de collectieve aanpak. De buurttalenthuizen richten zich met buurtbewoners en sociale partners op meedoen in de samenleving en versterken van verbindingen.

 Mevrouw Repertur zal – zoals verzocht – de geschiedenis schetsen van de sociale basis ofwel het voorveld. Ze maakt hiertoe gebruik van een PowerPointpresentatie van Movisie. De presentatie is als De sociale basis Zutphen aan het verslag gehecht. Het historisch overzicht opent in de vijftiger jaren met de toenmalige visie op samenlevingsopbouw en loopt – via de ideeën over het maatschappelijk middenveld (1970), the civil society (1980) en de sociale basisinfrastructuur naar de afbouw van het collectief werken en de toename van de individualisering vanaf 2000.

In 1952 ontstond het Ministerie voor Maatschappelijk werk, hetgeen al snel tot een richtingenstrijd leidde (individuele hulpverlening – versus community-ondersteuning). Deze strijd heeft zich in de loop der tijd voortgezet, al is de sociale basis iedere keer anders benoemd. Je zou kunnen zeggen, dat de basis een cyclus kent van afbouw (onder druk van bezuinigingen) en herstel / opbouw (in tijden dat het economisch beter gaat). De transformatie van het sociale veld en de decentralisaties heeft vernieuwde aandacht voor de sociale basisinfrastructuur opgeleverd.

De burgers is meer zeggenschap beloofd en laagdrempelige hulp in de nabijheid. De inrichting van de wijkteams heeft niet geleid naar meer verbinding tot collectief en individueel werken. Het maken van een splitsing hiertussen is ineffectief. Naarmate er meer samenhang bestaat tussen het individueel en collectief werken, kunnen de doelstellingen van de transformatie dichterbij komen.

Verduurzaming is een breed maatschappelijk item en betreft ook het aangaan van relaties. Partijen willen elkaar kennen.

De sociale basis is in 1998 als volgt gedefinieerd: (citaat) Het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving” (1998, Engbersen & Sprinkhuizen) Duidelijk mag zijn dat deze definitie inmiddels als gedateerd mag worden beschouwd; deze richt zich immers op de professionals, de organisaties, diensten en voorzieningen et cetera. In deze eeuw gaat het over de burgers en de professionals ondersteunen wat de burgers willen.

De sociale basis bestaat uit nauw samenwerkende formele en informele componenten, waarbij het informeel gedeelte bestaat uit buurt, inwoners, ondernemers en vrijwilligers. Via de presentatie wordt dit onderscheid en de functies die hieraan zijn gekoppeld, nader toegelicht, alsmede de huidige perspectieven op de sociale basis. Via figuren (o.m. pyramides) in de presentatie wordt het onderscheid geduid tussen het functioneel ideaaltype, het relationeel ideaaltype en het hybride ideaaltype.

In het functioneel ideaaltype (model Amersfoort) is een rol weggelegd voor de inwoners, maar in de praktijk hebben inwoners hun eigen doelstellingen voor tijdsbesteding en die hoeven niet met de gedachten achter dit ideaaltype overeen te komen.

De sociale basisinfrastructuur (indicatief hybride model) wordt via een netwerkstructuur (fig.) in de presentatie geschetst (via het infrastructurele basisweb van Sprinkhuizen). Dit model wordt als lastig en ingewikkeld beschouwd. Hierin is eigenlijk alles met alles verbonden. Dat verklaart ook waarom er zo weinig hybride ideaaltypes zijn in de praktijk.

Wat betreft het (ont)koppelen van de basiszorg via de sociale teams in de wijkzorg met de collectieve insteek, mag duidelijk zijn dat het koppelen van collectief werken aan individueel gericht werken, gekoppeld aan vele bezuinigingen waarmee organisaties te maken hebben, ingewikkeld is. Vaak zijn organisaties op een eerder moment genoodzaakt geweest om de collectieve deskundigheid weg te bezuinigen. In feite vraag je dan aan mensen die zijn opgeleid om individueel gericht te werken om collectief te werken. Uit ervaring is duidelijk dat de verbinding die gemaakt moet worden niet zomaar ontstaat. Er ontstaat een kloof tussen de sociale basis, waarin bewoners en professionals via vroegsignalering proberen problemen te voorkomen en de verwijzing naar de sociale wijkteams waar individuele casussen worden behandeld.

SoNeStra hanteert een kansrijke sociale netwerkstrategie in drie stappen om te bereiken wat oorspronkelijk is bedoeld, namelijk om het collectieve en individuele coördinatie binnen dezelfde organisatie te beleggen. Dit vereist om de bestaande kennis op het individuele sociale netwerk door te ontwikkelen naar een collectieve focus. Zutphen zou hierin een voorloper kunnen zijn.

 De voorzitter dankt de sprekers voor hun heldere presentaties. Hij meent dat dit een zinvolle aanvulling aan de Forumdiscussie zal leveren.

De ChristenUnie geeft aan dat in voorliggende stukken niet vindbaar is op welke beleidsvisie de bezuinigingen zijn gebaseerd.

 Wethouder Ten Broeke legt uit, dat dit is gebaseerd op de visiestukken die de gemeenteraad in 2014 heeft vastgesteld. Er is inmiddels al veel veranderd in het sociaal domein. Het stuk uit 2014 is eigenlijk toe aan herziening / herijking. Hij hecht er waarde aan om dit de komende tijd tegen het licht te houden

 De ChristenUnie vraagt een nadere inhoudelijke toelichting op het document uit 2014 waarnaar wordt verwezen.

 De VVD geeft aan dat in 2014 geen bezuinigingen aan de orde waren.

 Wethouder Ten Broeke refereert qua visie aan de visiedocumenten uit 2014. Als het over de bezuinigingen gaat en het subsidiebeleid, zijn meerdere maatstaven gebruikt. In de huidige begroting voor 2019 is expliciet het streven geformuleerd om een beweging te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dat is in ieder geval een belangrijk kader dat afwijkt van voorgaande visies en hierbij wordt gevolgd.

 De ChristenUnie ziet nog geen basis voor een bezuiniging ad € 800.000,=.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat dit bedrag de bezuiniging op het subsidiebeleid betreft. Op de langere termijn, tot 2021, moet 1,25 miljoen euro worden bezuinigd op het totaal van zes miljoen euro. Het bedrag is bepaald op basis van de totale begroting waarvan het subsidiebeleid een onderdeel vormt. Het is een rigoureuze keuze, die ook aan de orde is geweest bij de begrotingsbehandeling. Voor de nadere invulling van deze bezuiniging is een aantal thema’s benoemd. Aan de hand van de thematafels is bezien waar per thema meer of minder bezuinigd kan worden. Dit heeft geleid tot een opbrengstpercentage van 23 procent.

 De PvdA brengt een punt van orde in. Spreker vraagt eerst de eerste termijn van de fracties af te ronden, waarna de beantwoording door de wethouder volgt.

 De voorzitter stemt in met deze suggestie.

 De Stadspartij verwijst naar de presentatie inzake het voorveld. Uit de reactie van de wethouder is duidelijk dat bij de bezuiniging naar de financiën is gekeken en niet zozeer naar de achterliggende hulpvraag. De fractie vraagt zich dan ook af hoe de hulpvraag in kaart gebracht wordt. Een vraag is ook hoe de hulpvraag gesignaleerd wordt in geval van een individueel gerichte benadering naar een collectieve benadering wordt overgegaan. Kortom, hoe organiseer je de vroegsignalering? Hoe bereik je de mensen die zelf niet naar buiten komen met hun hulpvraag? Hoe draag je de gesignaleerde individuele hulpvraag over naar de collectieve hulp en hoe moet dit worden gezien in de visie naar vermindering van individuele casussen en bezuiniging wat dit betreft.

 GroenLinks geeft aan dat de fractie zich ernstig zorgen maakt. Hetgeen aan de tekentafel wordt bedacht, moet wel uitvoerbaar zijn in de praktijk. Complexe zorgvragen kunnen in de praktijk echt geen complexe zorgverlening gebruiken. Afgelopen tien jaar heeft Perspectief aangetoond dat zij doen wat er gevraagd wordt, enorm inventief zijn en meebewegen. Er wordt nu een andere denkrichting aangegeven. GroenLinks heeft behoefte aan een helder antwoord op de vraag: wat is exact de denkrichting die het College wil meegeven? Wàt is voor ons het voorveld en wat vinden wij daarin belangrijk? Perspectief heeft het afgelopen jaar grote investeringen gedaan in generalisten. Door de andere manier van werken vertrekken ook medewerkers hetgeen ook vragen oproept wat betreft de borging van de continuïteit. Spreker informeert naar de consequenties van het halfjaar vertraging dat is opgelopen. GroenLinks realiseert zich dat er bezuinigd moet worden, maar wil hierbij wel graag een relatie zien met de thematafels.

 Het CDA verwijst naar de inbreng van mevrouw Repertur. Zij heeft gesuggereerd dat de strategie van SoNeStra kan helpen bij de koppeling tussen casusgericht en collectief werken. Het CDA vraagt om een reactie van Perspectief op deze gedachte.

Perspectief benoemt de mogelijkheid van buurttalenthuizen voor het collectieve deel. De fractie wil graag wat dit betreft worden geïnformeerd over kosten en baten, de vormgeving hiervan en de inspanningen die hieronder vallen.

Het CDA meent dat zorgvragers zich met name tot Perspectief wenden in geval ze er met de gemeente niet uitkomen en in de gemeentelijke organisatie tegen een muur lopen. Gesteld zou kunnen worden dat de gemeente blijkbaar haar eigen vraag creëert. Ook hier ligt een aandachtpunt.

Het CDA vraagt zich af wat het voorveld precies is? Het voorveld kan op diverse wijze worden ingericht, moet vindbaar zijn, outreaching (waar nodig) en – ook in het belang van de inwoners - zo mogelijk preventief werken. Het is in ieder geval niet zinvol om het voorveld volledig opnieuw te gaan opbouwen.

 De ChristenUnie proeft een duidelijk verschil in de visie zoals deze wordt verwoord door Perspectief en de wethouder. Hij vraagt zich af of de verschillen te maken hebben met geld of met een verschil in aanpak. Het is belangrijk om te weten hoe de portefeuillehouder tot diens visie is gekomen. Voorts wil de ChristenUnie graag weten hoe de wethouder aankijkt tegen de hybride aanpak.

 De SP lijkt het vooral de bedoeling dat de Forumleden vanavond met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag ‘hoe wij de visie zien’ en welke rol Perspectief hierin zou moeten hebben.

Het is een bijzonder ingewikkeld onderwerp, rekening houdend met de veelomvattendheid van het werk door Perspectief en dit ook ingrijpt op persoonlijke levens. De verkregen toelichting tijdens de bijeenkomst is verhelderend.

Het College wil Perspectief willen inzetten om de sociale cohesie en de gemeenschapszin te bevorderen. Een vraag is hoe het mogelijk is dat deze aspecten in de samenleving ontbreken. De samenleving is vanaf de zeventiger jaren ingrijpend veranderd waardoor aan werk de hoogste prioriteit wordt gehecht. Het bestaan is al met al veel gejaagder, soms ook door schuldenproblematiek. De SP meent dat de opkomst van het neoliberalisme in Nederland hierin ook een factor is. De vraag is of Perspectief het tij van deze sociaalmaatschappelijke ontwikkeling kan keren. Dit alles roept de vraag op of het überhaupt zinvol is om een organisatie als Perspectief te hebben als de gevolgen van een kapitalistische economie zichtbaar zijn en sprake is van een bureaucratische overheid. Wat moet er van een dergelijke organisatie worden verwacht in een samenleving waarin steeds meer mensen in de knel komen terwijl de overheid die zich steeds verder terugtrekt.

De SP acht het weinig zinvol om in te zetten op het helpen van slachtoffers c.q. kwetsbare burgers. Wellicht is de Amerikaanse insteek met zogenaamde ‘community organisers’ een betere optie voor Zutphen. Deze richten zich op de emancipatie van gemeenschappen.

 Burgerbelang maakt zich zorgen en verwijst wat dit betreft ook naar de vragen van de fractie inzake Perspectief. Er wordt nu een visie verwoord, maar er wordt nu pas gevraagd wat de fracties belangrijk vinden. Er is al veel werkt verricht terwijl niet duidelijk is wat er gaat gebeuren.

Er is door Burgerbelang gevraagd hoe het College omgaat met de bestaande diensten, wat hierin komt te vervallen en in hoeverre dit vervolgens wordt ingevuld / opgevangen door Perspectief. Als duidelijk is wat het voorveld is, kan er dan wel wat gezegd worden? Het College acht beantwoording nog prematuur. Als de visie bekend is en het voorveld in beeld is, hoopt de fractie per direct op duidelijkheid wat beantwoording van deze vraag betreft. Afhankelijk van het bedrag wat gemoeid gaat worden met eventuele aanvullingen, kan er sprake zijn van aanbesteding. De vraag is dan wat dit voor de kostenontwikkeling betekent.

De wettelijke kaders waren in november nog niet bekend. Als deze inmiddels wel bekend zijn, wil de fractie helderheid krijgen hieromtrent en weten aan welk voorveld wordt gewerkt.

Burgerbelang vindt het belangrijk dat de toegang tot hulpverlening makkelijk vindbaar is en sprake is van vroegtijdige hulpverlening. Zoals nu is ingeregeld, moet bij huurschuld adequaat gereageerd worden door Perspectief of andere instanties. Feit is echter wel dat de inzet van Perspectief, in de afgelopen tien jaar, goed is verlopen. Voordat er wordt beslist over eventueel aanbesteden van het sociaal domein, moet duidelijk zijn wat Perspectief hierin kan betekenen en welke kosten hiermee samenhangen.

 De VVD vraagt heel veel aandacht voor de ontwikkelingen, maar wil hier de kwalificatie ‘zorgen’ niet hanteren. Nu het ook in Zutphen van individuele casus naar een collectieve benadering overgaat, begint de transformatie eindelijk zichtbaar te worden in navolging van ‘the move’ die elders in het land wordt gemaakt. Na de transformatiegesprekken in 2014/2015 is het streven vervolgd, al zijn er geen nieuwe stippen op de horizon geplaatst.

De VVD dankt mevrouw Repertur voor haar toelichting. De financiën zijn inderdaad belangrijk, maar zijn niet meer dan een gevolg met wat er verder afgesproken wordt. Er wordt conform afspraak in het totale Sociale Domein bezuinigd. Het op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje is een forse uitdaging.

 De ChristenUnie interrumpeert. Spreker erkent het gestelde over het gemeentelijk huishoudboekje. Maar, áls je gaat bezuinigen dan leg je daar gewoonlijk een visie onder. Dat had wat sterker gemogen. Met meer duidelijkheid over de visie had er vanavond ook een betere basis gelegen om een gesprek op te voeren.

 De VVD neemt deze opmerking voor kennisgeving aan. Deze is immers niet aan spreker gericht.

Ze vervolgt de inbreng in eerste termijn. Het proces met thematafels is aan de orde geweest. De insteek is dat we geen dubbelingen willen. Er is geen organisatie aan de thematafels die het collectieve deel omvat waarin Perspectief een rol kan spelen. De VVD juicht deze ontwikkeling toe.

Het voorveld daagt uit tot meerde interpretaties. Het voorveld zou zodanig voorzieningen moeten treffen dat hiermee een preventieve werking op problematiek wordt geboden.

 De PvdA geeft het stuk een dubbel gevoel. Enerzijds bestaat er zorg over de kapitaalvernietiging van hetgeen de afgelopen jaren is opgebouwd en anderzijds geven de open formuleringen door het College ook het gevoel dat het uiteindelijk nog veel kanten op kan. Er bestaat een noodzaak om deze discussie over het voorveld te voeren, zonder dit gesprek direct te sterk financieel in te steken.

De PvdA acht het voorveld belangrijk en verwijst naar de formuleringen wat dit betreft in het coalitieakkoord. Hierin is aangegeven dat de transitie in het sociaal domein moet worden gezien als het organiseren van zorg zo dicht mogelijk bij de burgers teneinde een beroep op zwaardere zorg te voorkomen.

Spreker stelt vast dat eigenlijk iedereen de behoefte uitspreekt aan een verbinding tussen de collectieve en de individuele aanpak. Misschien is er sprake van een schijntegenstelling. Als beide wordt versterkt door een betere samenwerking kan het eigenlijk alleen maar goed zijn.

De PvdA heeft behoefte aan enige verheldering. Met name is toelichting gewenst wat betreft de buurttalenthuizen en verheldering wat er dan anders is in de aanpak / de rol van Perspectief ten opzichte van de bestaande situatie.

De SoNeStra-aanpak wordt als een goede basis gepresenteerd voor een verbinding tussen de collectieve en individuele aanpak. Wat wordt vanuit de context van minder financiële middelen - vanuit de expertise van mevrouw Repertur - aangeraden om in ieder geval in stand te houden en wat als minder belangrijk wordt beoordeeld?

Spreker vraagt de genoemde nulde- en eerstelijnshulp te definiëren. In vervolg hierop is de vraag wie dit oppakt in geval Perspectief er niet meer zou doen. De PvdA heeft behoefte aan praktijkgerichte casusbeschrijvingen ter verduidelijking zodat hij handvatten heeft om de toekomstige praktijk aan derden uit te leggen.

In geval de financiën noodzaken tot focus op gebieden waar de problematiek het grootst is, vraagt de PvdA zich af of er gebiedsgericht kan worden gefocust.

Voor de multiprobleemgezinnen wordt de zogenaamde doorbraakmethode voorgesteld. Spreker informeert naar de rol van het voorveld bij deze methode.

 D66 dankt alle sprekers voor hun inleidingen. Het is zo dat ondoordacht beleid met name mensen raakt die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Ze dankt voor de beantwoording van de schriftelijke vragen. D66 blijft wel ongerust en acht het gezamenlijk gesprek tijdens dit Forum van belang. Het gaat vanavond over geld, maar ook over inwoners van nul tot honderd.

Spreker verwijst naar de getoonde pyramide van Movisie. Naar aanleiding hiervan vraagt ze zich af of wellicht op de verkeerde bezuinigingen wordt ingezet. De indruk van spreker is dat de pyramide in de basis en in het middengedeelte zou moeten worden versterkt. Wordt het terugdringen van de zware zorg wel voldoende gestimuleerd?

 De SP interrumpeert. De fractie acht de primaire vraag hoe het komt dat zoveel mensen problemen hebben

 De VVD stelt dat ‘zoveel mensen’ een relatief begrip is.

 GroenLinks begrijpt wat de SP bedoelt te zeggen. GroenLinks ziet landelijk een tendens naar een nieuwe ongelijkheid. De loonontwikkeling in de praktische beroepen groeien niet mee. Dit is ook in Zutphen zichtbaar en leidt tot zorg.

 D66 stelt dat een groot deel van de sociale problemen voortvloeit uit het verschil waar je bent geboren. Waar je wieg staat, is nog steeds sterk bepalend voor je plaats in de maatschappelijke tweedeling. Binnen het sociaal domein is de armoede het grootste probleem. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat mensen met financiële problemen zich melden, terwijl dan gemiddeld zeventien instanties ermee bekend zijn dat er financiële problemen spelen. Deze vertraging in het signaal vloeit voort uit het gegeven dat het (gratis) voorveld (nulde lijn plus eerstelijn) onvoldoende is georganiseerd en de samenwerking hier nadrukkelijk versterkt moet worden om de dure zorg te voorkomen.

 De SP interrumpeert en stelt dat het ook goed is om een keer een gesprek te voeren over de aanpak van de dieper liggende oorzaken van de problematiek, zoals dat de plaats van je wieg bepaalt wat je toekomst is. Wanneer wordt uitgegaan van kwetsbare, afhankelijke mensen, c.q. een slachtofferrol invult, lijkt het alsof je vanuit een mensbeeld kijkt alsof sprake is van zwakke mensen die geholpen moeten worden. De SP is van mening dat degenen die nu op de hulp van Perspectief rekenen altijd zwakke en zielige mensen zijn. Het gaat hierbij over mensen die te kampen hebben met de gevolgen van de wijze waarop de samenleving is ingericht.

 GroenLinks stelt dat het betoog van SP een aantal aannames bevat, die niet door anderen zijn gedaan. Ze verwijst naar de uitspraken van de SP inzake ‘zwakte en slachtoffers’.

 De VVD gebruikt in principe niet de term ‘kwetsbare inwoners’, maar spreekt over ‘inwoners die afhankelijk zijn van steun van de overheid’.

 D66 concludeert op basis van de inbreng van de wethouder dat er ondanks (menings)verschillen een samenwerkingsrelatie bestaat. De fractie was zeer verrast om in de beantwoording te lezen, dat het niet de bedoeling is om de sociale wijkteams op te heffen. D66 vraagt of hieruit mag worden geconcludeerd dat het College zowel de individuele benadering, als de collectieve benadering als een taak voor Perspectief ziet.

D66 heeft begrepen dat door Perspectief reeds constructieve voorstellen zijn gedaan om de bezuiniging te realiseren. De fractie wil hier graag inzage in krijgen en informeert naar de relatie hiervan met het nieuwe vraagdocument van het College. Kortom: waar liggen de eventuele knelpunten?

Mevrouw Repertur suggereerde om als Zutphen de kansen te benutten en een voorbeeldfunctie te ontwikkelen. Ze vraagt iets meer concreet te reageren, wat betreft de bundeling van het individuele met het collectieve.

 GroenLinks informeert naar de toekomst van de wijkteams en vraagt zich af welke taken het College graag ziet verdwijnen.

 De voorzitter geeft eerst de gastsprekers de gelegenheid om te reageren op de inbreng.

 Mevrouw Klungers beantwoordt een aantal vragen dat aan Perspectief is gericht.

De werkwijze van SoNeStra kan collectief ingezet worden. Dit gebeurt al, maar kan nog veel breder ingezet worden. Over de werkwijze in de praktijk kan een toelichting worden gegeven door een sociaal werker.

De sociale wijkteams zijn sterk in generalistisch werken en het aanpakken van problemen vanuit een gezin / huishouden en dat ook wel collectiveren. Daarnaast is nog iets anders nodig, namelijk plekken in de wijk waar mensen laagdrempelig naartoe kunnen, initiatieven kunnen ontplooien en plekken die zich lenen voor meedoen, zoals voor vrijwilligerswerk. In de buurttalentenhuizen kunnen ook professionals, zoals gemeentelijk specialisten, een plek hebben. Het gaat niet alleen om kwetsbare mensen, maar ook om krachtige mensen, die op deze plek in de wijk iets voor elkaar kunnen betekenen. Voor al die mensen moet er een plek zijn in de wijk. De schaal van de buurttalenthuizen kan variëren en kan ook een vorm van dagbesteding omvatten. De kosten zijn afhankelijk van de schaal en de verdere afspraken die je maakt. De buurttalenthuizen moet worden gezien als een richting waarbij niet één groep (zoals de vrijwilligers) centraal staat. Door de samenvoeging ontstaat de meerwaarde. Het is zeker niet de bedoeling om bestaande initiatieven over te nemen waar mensen dit zelf kunnen vormgeven/invullen, maar soms kan enige facilitering wel welkom zijn.

 GroenLinks vindt dat de term ‘buurttalenthuizen’ goed klinkt. Spreker vraagt of dit bovenop het bestaande aanbod komt, dan wel in plaats van iets anders komt.

 Mevrouw Klungers geeft dan dat in het beeld van Perspectief in de toekomst alleen nog sprake zal zijn van sociale wijkteams en buurttalenthuizen. Er zal dus niet langer sprake zijn van een buurtservicepunt of een vrijwilligerscentrale.

 De ChristenUnie vraagt zich af in hoeverre deze visie afwijkt van het standpunt van de wethouder.

 Mevrouw Klungers is eveneens nieuwsgierig naar het antwoord van de wethouder op deze vraag.

 D66 vraagt of de suggestie wat betreft de buurttalenthuizen in feite het voorstel betreft dat Perspectief heeft ingebracht om uit de bezuinigingen te komen.

 Mevrouw Klungers antwoordt bevestigend. Hierin werd het te bezuinigen bedrag gerealiseerd.

 De heer Wösten verwijst naar het bericht dat zaterdag jl. in de krant heeft gestaan. Als er geen ruimte is om individuele problematiek gezamenlijk op te pakken / op te lossen, hoe kan deze burger dan zichzelf uiteindelijk ontplooien en zich te kunnen inzetten voor de wijk? Spreker schetst een voorbeeld om dit punt te verduidelijken, waarbij een burger uiteindelijk zelf een initiatief neemt en de buurt betrekt om zijn woonsituatie te verbeteren. Zonder dat er eerst rust in z’n hoofd was gecreëerd, was deze stap onmogelijk geweest.

 Mevrouw Koops wil graag ingaan op de inbreng van de SP inzake het emanciperen van mensen in een kwetsbare situatie. Mensen kunnen wel in een kwetsbare situatie verkeren. Middels de SoNeStra wijze wordt nagestreefd om deze mensen te emanciperen en hen – met inzet van hun eigen netwerk - zover te krijgen dat zij een volgende keer niet meer bij Perspectief hoeven aankloppen, maar hun vraagstukken met het eigen netwerk kunnen oplossen. Ze vraagt of deze toelichting aansluit bij de beelden van de SP wanneer het gaat om mensen in een kwetsbare situatie.

Persoonlijk denkt ze dat een verdere doorontwikkeling van de SoNeStra-methode mogelijk is en deze werkwijze ook voor het collectieve stuk kan worden ingezet. Haars inziens is dit een mooi instrument om bewoners te helpen emanciperen, maar dan moet het niet exclusief voor één organisatie worden ingezet.

 Mevrouw Repertur geeft antwoord op wat het belangrijkste van de SoNeStra-werkwijze is om te behouden. SoNeStra bestaat uit drie stappen. De eerste stap is een netwerkverkenning: het netwerk wordt geïnventariseerd en de sterke en zwakke kanten worden in beeld gebracht om helder te krijgen welke verantwoordelijkheden bij buren of familieleden kunnen worden gelegd. Rond een individuele casus wordt een familienetwerkberaad opgezet en een begeleidingsplan.

De tweede stap betreft een netwerkanalyse in een straat, wijk of stad, bestaande uit de verzamelde netwerkanalyses onder stap 1. Daarmee komen krachten en zwakheden in de wijk in beeld. Je maakt eigenlijk collectief wat individueel lijkt. Op basis hiervan kan worden besloten op welke punten op een collectieve oplossing moet worden ingezet. Onder veel individuele problemen ligt eigenlijk een collectieve oorzaak. Dat geldt echter niet voor alles. Wanneer er sprake is van een autistisch kind, is niet relevant waar het wiegje heeft gestaan. Dat zal de feitelijke situatie immers niet veranderen.

Een vraag vanuit de fracties is om te concretiseren hoe collectief en individueel kunnen samengaan via de SoNeStra-werkwijze. De specialistische zorg kun je nooit helemaal missen. Wel kun je naast de individuele inzet ook het collectief, alsmede de kracht van de wijk en het netwerk benutten.

 D66 vraagt of ergens in Nederland al een dergelijke ontwikkeling op gang is gekomen?

 Mevrouw Repertur bevestigt desgevraagd dat Zutphen hierin voorop zou kunnen lopen. Ook elders in het land wordt geprobeerd de verbinding te leggen tussen individueel en collectief. De SoNeStra-werkwijze is opgenomen in de databank effectieve interventies vanwege de erkenning dat dit een werkzame manier van werken is. Wanneer mensen die door hun omgeving worden geholpen, werkt deze steun positief. Een professional is niet meer dan een passant in het leven van een individu.

SoNeStra biedt een aantal voordelen: het is een effectieve interventie en het zou mooi zijn wanneer deze opgeschaald kan worden van individueel niveau naar collectief niveau.

 De heer Wösten geeft aan dat dit in Zutphen al gebeurt. Eenzaamheid is in Zutphen bijvoorbeeld een belangrijk thema. Een individuele oplossingsgerichte vraag is besproken met de doelgroep die het betreft, waarna de doelgroep zelf verbindingen heeft gezocht en zelf het antwoord op deze vraag heeft geformuleerd.

 Mevrouw Repertur is ervan overtuigd, dat Perspectief dit al doet. Uit de evaluatie eerder dit jaar is de meerwaarde nog niet gebleken van inzet op het collectief. Als je kunt bewijzen dat de collectieve aanpak van SoNeStra meerwaarde heeft voor de buurt, dan is dat overtuigend.

 D66 wijst op de belangrijke functie van Movisie op landelijk niveau om een rol te vervullen in de innovatie van het sociaal domein. In feite is dit waar het gesprek nu over gaat. Ze informeert naar concrete mogelijkheden voor financiële ondersteuning van een dergelijke pilot in Zutphen.

 Mevrouw Repertur bevestigt dat er budget beschikbaar is voor sociale innovaties. Het budget voor 2020 is inmiddels in juli vergeven door de VNG en het Ministerie. Misschien is het mogelijk budget vrij te maken voor 2021.

 Het CDA geeft aan dat Zutphen altijd enthousiast wordt bij de gedachte ergens de eerste in te zijn, maar laat dat geen doel op zich zijn. Het is wat het CDA betreft ook prima wanneer een andere gemeente de kinderziektes oplost, waarna Zutphen instapt in een bewezen methodiek.

 GroenLinks vindt dat in geval de methode werkt, Perspectief het effect kan aantonen en zichtbaar gemaakt kan worden welke bezuiniging dit de gemeente gaat opleveren, dan mag het best wel een doel op zich zijn om hierin de eerste te zijn.

Spreker verwijst naar het krantenbericht over de proef van zorgverzekeraar CZ. De effectiviteit hiervan is nu al gekwantificeerd als een besparing van anderhalf miljoen euro.

Als Perspectief stelt, dat ze met deze methode bezuinigingen kunnen realiseren, is de fractie benieuwd naar de reactie van het College.

Wethouder Ten Broeke vraagt zich af of het genoemde voorbeeld van CZ, inzake het autootje, bij iedereen bekend is. Inzet van de doorbraakmethode voor multiprobleem huishoudens kan leiden tot onorthodoxe maatregelen, die echter wel tot een oplossing kunnen leiden en uiteindelijk ook geld kunnen besparen. Het College heeft nog niet alle antwoorden op de vragen die vandaag zijn gesteld. Sommige vragen zullen nog nader met Perspectief doorgenomen moeten worden.

Het is een noodzaak geweest om op het voorveld te bezuinigen. Het College heeft voor ogen dat het door versterking van het voorveld mogelijk moet zijn om met minder maatwerkvoorzieningen toe te kunnen.

In vervolg op de opmerking van het CDA dat een burger met een hulpvraag in de route bij de gemeente niet door de regels heen komt, terwijl de medewerkers van Perspectief wel de weg weten te vinden, denkt de wethouder dat de situatie zo is, dat de vraag door de gemeente niet beantwoord kan worden, terwijl Perspectief daarvoor wel over de juiste middelen beschikt. Als de oorzaak in bureaucratie zou liggen, dan is dat zeker niet de bedoeling. Wanneer gesproken gaat worden over de toegangen tot het sociaal domein, zal hier zeker nog over worden gesproken.

Als het aan het College ligt, blijven de wijkteams overeind. De wethouder denkt dat deze teams juist de komende jaren hard nodig zullen zijn.

Er is tijdens het Forum vanavond veel gesproken over de verschillende benaderingen: individueel of collectief. Duidelijk is dat hier veel achter zit en terdege over doorgepraat moet worden. Dit is echter geen zwart-wit verhaal en hierin kunnen slimme keuzes worden gemaakt. De wethouder verwacht hier met Perspectief zeker nog over door te praten.

GroenLinks informeerde naar de consequenties van een half jaar vertraging. Logisch is dat dit betekent dat de bezuiniging pas later start. Het vraag- en aanboddocument zal ook vertraagd worden opgeleverd. Voor de gemeente is dit een financiële tegenvaller. Desondanks denkt de wethouder dat dit de meest verstandige oplossing is.

De wethouder bevestigt dat er momenteel nog veel onduidelijkheid is. Na vanavond wordt het gesprek de komende weken zeker vervolgd.

 D66 stelt dat het halfjaar vertraging financiële consequentie heeft, maar ook veel consequenties voor de organisatie van Perspectief. Wat dit betreft, duidt spreker met name op de onzekerheid voor medewerkers en vrijwilligers. De fractie vraagt of het te ontwikkelen vraag- en aanboddocument een meerjarenperspectief kent.

 Burgerbelang sluit zich aan bij de vraag van D66. De fractie acht dit inderdaad een vraag van belang.

De wettelijke kaders horen bekend te zijn. De fractie heeft hier in november 2018 naar geïnformeerd en vraagt zich af wanneer deze duidelijkheid wordt geboden.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat er inmiddels al veel is uitgezocht. Juist omdat het niet zo zwart-wit is, is dit ingewikkeld. Juist bij de uitwerking van de aanvullende maatregelen is hier scherp naar gekeken vanuit de vragen ‘Wat is mogelijk?’ en ‘Waartoe zijn wij bereid?” De aanvullende maatregelen liggen momenteel ter inzage voor de raad. Bij de behandeling hiervan in Forum en Raad kan hier nadrukkelijker bij stil worden gestaan.

Wat betreft het vraag- en aanboddocument, is tot nu toe gebruikelijk geweest om met Perspectief van een vierjarig document uit te gaan, dat jaarlijks tegen het licht gehouden wordt. Hiermee zijn de ervaringen positief en waarschijnlijk wordt vervolgd met meerjarige documenten en de jaarlijkse toetsing via een focusdocument blijft plaatsvinden.

De ChristenUnie informeerde naar de hybride-aanpak, waarover Movisie sprak. In de verschillende vormen en tussenvormen zit de uitdaging om het beste voor Zutphen te vinden.

De SoNeStra-werkwijze toont dat er kansen liggen.

De PvdA vroeg om het prioriteren van thema’s. Bij het herijken van het subsidiebeleid zijn er al thema’s bepaald waarop ingezet zou moeten worden. Voorafgaand aan het uitgeven van subsidiebeschikkingen wordt jaarlijks de prioritering opnieuw bezien en zo nodig bijgesteld.

Een keuze voor een gebiedsgerichte benadering hangt samen met de wijze waarop de gemeentelijke toegang wordt ingevuld. Met het werken in een hybride dienst, bestaande uit medewerkers van Perspectief en de gemeente, worden wat dit betreft fysieke aandachtsgebieden worden bepaald. Het uitgangspunt is om voor iedere inwoner bereikbaar te zijn.

Wethouder Ten Broeke stelt dat ieder wijk een wijkteam verdient. Hoe je de capaciteit inzet, daarover kan nog worden gesproken.

 De VVD wil nader ingaan op de gebiedsprioritering. Wat betreft de buurttalenthuizen heeft Perspectief zelf al keuzes gemaakt aan de hand van gesignaleerde problematiek.

 Mevrouw Klungers geeft aan dat hier enige verwarring lijkt te ontstaan, hoewel begrijpelijk. Ze licht toe dat de zogenaamde hopwoning kan worden gezien als hele kleine mini-buurttalenthuizen.

 De VVD stelt vast dat de hopwoning ook voortkomt uit ervaringen die Perspectief opdoet. Verder is de fractie blij met het uitgangspunt om de thematiek jaarlijks tegen het licht te houden.

 Het CDA vraagt zich af of Perspectief en het College elkaar niet helemaal begrepen hebben. Perspectief stelt dat met het voorstel de bezuiniging kan worden gerealiseerd. Het lijkt alsof de wethouder hier een ander beeld bij heeft.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan het lukt om een financieel haalbaar plan te maken. Dat is met de huidige financiële opgave al een hele prestatie, maar het College vond het lastig om hier te snel mee akkoord te gaan. Het gevaar is namelijk dat er te veel wordt uitgegaan van de bestaande situatie en de bestaande organisatie, terwijl Perspectief deel uitmaakt van een groter geheel met andere organisaties en het geheel in beweging is. Hier moeten we voor de komende jaren een scherpe en passende visie op ontwikkelen.

 Het CDA wil graag van de wethouder horen wat hij inhoudelijk van het plan vindt.

 D66 heeft een aanvulling op de opmerking van het CDA. Er is gezamenlijk geconstateerd dat de bestaande opzet met de sociale wijkteams en de methodiek waar Perspectief mee werkt, heel waardevol is. De vraag is of de toegang naar de gemeente op de bestaande situatie wordt aangepast. Moet de bestaande situatie overhoop gegooid worden, omdat de gemeente met iets nieuws komt. Het lijkt verstandiger om verder te bouwen op hetgeen goed functioneert.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat op een later moment nader kan worden gesproken over de hybride teams. Het is echter niet de bedoeling “om alles overhoop te halen” of datgene weg te gooien dat bewezen heeft goed te werken. Er is van meet af aan gezegd dat de buurttalenthuizen kansrijk zijn.

 GroenLinks vraagt wat de wethouder naar aanleiding van de inbreng vanavond gaat meenemen en wat er precies gaat verdwijnen in de wijkteams.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan, dat daar met Perspectief over is gesproken aan de hand van meerdere scenario’s. Het is nog niet mogelijk geweest om zaken weg te strepen omdat duidelijk was dat dit niet meer nodig is de komende tijd. Het gevolg van buurttalenthuizen zou kunnen zijn, dat de huidige buurtservice en de vrijwilligerscentrale niet meer op de huidige manier blijft bestaan. Dat is in ieder geval een groot verschil. De scenario’s die eerder zijn uitgewerkt, kunnen nog steeds van pas komen. De gesprekken die volgen, zullen hierin duidelijkheid bieden.

 De VVD meent dat met de hybride teams een extra deskundigheid / een specialisme wordt toegevoegd waarop een beroep kan worden gedaan. Op dit moment ziet de fractie niet dat het een het ander uitsluit.

 Burgerbelang heeft begrepen dat Perspectief een vrij uitgebreid document heeft ingebracht. Ze vraagt of Perspectief een meer gedetailleerd antwoord kan geven.

 Mevrouw Klungers bevestigt de detaillering van het voorstel van Perspectief. Er kan verschil van beleving zijn wat het detailniveau betreft. Het voorstel omvatte het wat, welke ondersteuning, de kosten, alsmede de eventuele frictiekosten.

 Wethouder Ten Broeke geeft aan dat de geboden detaillering is meegenomen.

 De ChristenUnie meent dat er nog wel wat lucht zit tussen de visie die Perspectief op tafel heeft geleid en hetgeen de gemeente voor ogen heeft. Spreker informeert naar het tijdspad.

Wethouder Ten Broeke geeft aan dat de komende weken intensieve gesprekken zullen plaatsvinden en de insteek hiervan is om op 1 december een vraag- en aanboddocument klaar te hebben. Hier moet nog wel veel voor gebeuren, maar het College heeft vertrouwen in het gedachte tijdspad. In de afweging met kwaliteit is ook denkbaar dat zo nodig nog wat extra tijd wordt genomen. Er kunnen na 1 december mogelijk nog uitwerkingen volgen.

Er zal zeker nog gesproken moeten worden over het spanningsveld tussen de individuele benadering en de collectieve benadering en alles wat hierbij komt kijken. Iedereen vindt het belangrijk dat de sociaal werkers van Perspectief vindbaar zijn. De waarde die gehecht wordt aan Perspectief in het voorveld en de wens tot behoud van de huidige sterke positie van Perspectief ervaart de wethouder als een bevestiging.

 D66 stelt dat het College de bevoegdheid heeft om zaken te regelen met Perspectief. Echter, wanneer de beleidskaders worden gewijzigd, dan is de gemeenteraad aan zet. D66 is blij met het overeind houden van de sociale wijkteams en gaat er vanuit dat dit met het College aldus wordt gecommuniceerd. Verder wil de fractie graag terughoren dat er wordt gekozen voor een versterking van het voorveld.

 Het CDA wil de wethouder – procesmatig - graag meegeven dat het praktisch was geweest om inzake het voorveld eerder meer helderheid te krijgen. Daarmee had wellicht meer richting kunnen worden gegeven.

 De VVD verwijst naar de uitspraak van de wethouder inzake een spanningsveld tussen de individuele benadering en de collectieve benadering. De fractie heeft wat moeite met de term ‘spanningsveld'. Duidelijk is dat hier geen ‘of – of vraag’ aan de orde is, maar deze benaderingen allebei relevant blijven.

 Mevrouw Klungers: "Ik ben blij dat we in gesprek zijn geweest, want er is maanden nauwelijks gesprek geweest over dit zo belangrijke onderwerp. Waarbij, net als ik net al zei, zitten daar ook gewoon misverstanden. Ik denk dat we nu ook weer een begin gemaakt hebben daar over te praten. Ik heb wel nog steeds grote zorgen, en dat is dat we in twee maanden tijd een plan moeten maken. En dat is voor zo iets belangrijks echt heel erg kort. En ook om het voor ons financieel rond te breien, want het gaat vervolgens over 1 januari 2020 en verder. Dat is echt heel snel, en ik vermoed dat er nu misschien gezegd gaat worden per 1 juli maar dat betekent dat we vanaf 1 januari 2020 kunnen voorbereiden op iets dat na een half jaar al ingaat en enorme impact gaat hebben. Daar ben ik echt zeer bezorgd over. Daarnaast wat ik net zei, ik ben heel blij ook hierom dat we de dialoog weer zijn gestart, en volgens mij kunnen we er alleen op deze wijze uitkomen."

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in