Pagina delen

Plan van Aanpak Kwaliteit Jeugdhulp

Bijlagen

Behandeld in Forum van 6 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het Plan van aanpak Kwaliteit Jeugdhulp is door het college ter info naar de raad gestuurd. Het presidium heeft besloten om het onderwerp te agenderen voor bespreking in het Forum.
Het aanbod van jeugdhulp is onoverzichtelijk geworden door de doorgaande groei van het aantal aanbieders. Er is behoefte aan meer zicht op en het borgen van de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod. Vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd van de acht deelnemende gemeenten is daarom de vraag voor een gezamenlijke aanpak van kwaliteitbij het regioteam neergelegd. Het plan van aanpak schetst hoe de acht gemeenten afdoende zicht willen krijgen op de kwaliteit van de jeugdzorgaanbieders, hoe ze die kwaliteit willen borgen en hoe er een verbeterslag door middel van een kwaliteitsimpuls wordt bewerkstelligd.
Vaststelling van het plan van aanpak is een bevoegdheid van het college. Het Forum kan met het college in gesprek over het plan van aanpak en daarover wensen en bedenkingen meegeven aan het college.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het “Plan van Aanpak kwaliteit Jeugdhulp”. Het is een informerende vergadering. Het aanbod van jeugdhulp is versnipperd. Het college wil het forum graag informeren over hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.

College: Er zijn veel aanbieders van jeugdhulp. Ook veel kleine aanbieders. De inspectie voor de jeugdhulp houdt landelijk de kwaliteit in de gaten, maar aanvullend daarop vinden we als regiogemeenten belangrijk hier regionaal en lokaal meer aandacht aan te besteden. We willen de kwaliteit borgen zonder daar een ingewikkeld en bureaucratisch systeem voor te ontwikkelen.

ChristenUnie: Ik hoor veel verhalen dat niet iedereen de zorg krijgt die het nodig heeft. In hoeverre zorgt dit Plan van Aanpak er voor dat iedereen de zorg krijgt die ze nodig heeft?

CDA: Het aantal aanbieders van jeugdhulp is enorm gestegen. Kwalificeert u dat als positief of negatief? Is het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) het juiste loket voor iedereen? Kan iedereen daar terecht en wordt iedereen goed geholpen of doorverwezen?

GroenLinks: Hoe staan de aanbieders tegenover dit plan? Hebben zij voldoende tijd en energie om aan de werksessies mee te doen? Zien zij ook allemaal de meerwaarde of ervaren ze drempels? Welke kansen voor vernieuwing biedt dit plan en wat zijn eventuele risico’s?

Stadspartij: De voorlopige definitie van kwaliteit wordt uitgedrukt in de mate van tevredenheid van de cliënt. Heel vaak is in de zorg de cliënt juist niet tevreden over de zorg die ze ontvangt. Hoe ziet u dat?

D66: Wat doen we met klachten over de aanbieders die geuit worden? Worden die getoetst bij de Sociale Verzekeringsbank? Of bij de Inspectie? Hoe gaan we daar mee om?

BewustZW: In hoeverre speelt het CJG hier een rol in? Landelijk wordt de rol van het CJG groter. Hoe gaat de samenwerking tussen het CJG, zorgaanbieders en gemeente? En in hoeverre speelt de decentralisatie hierin een rol?

Lijst van Vliet: Door de vele aanbieder is het overzicht een beetje weg. De gemeente gaat terecht voor kwaliteitszorg. Door het samen te doen met andere gemeenten wordt het weer een beetje minder overzichtelijk. Waar moet je zijn in welke gemeente? Het gaat over acht gemeenten. Wie is waar verantwoordelijk voor? Wij hebben de voorkeur om het zelf te doen. Bij uitbesteden of samenwerking kunnen er weer veel dingen misgaan. Dat lijkt ons geen goede zaak.

PvdA: Een van de beoogde effecten is een goede balans tussen reguleren en controle enerzijds, en ruimte voor professionaliteit anderzijds. Ik zie daar graag een toelichting op.

VVD: Denkt het college met dit plan van aanpak de kwaliteit van de jeugdzorg wel te kunnen waarborgen?

College: Gaat dit plan ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft? Nou dat weet ik niet. Indirect misschien een beetje. Dit plan gaat helpen de kwaliteit van de zorgaanbieders te verbeteren. Het heeft geen invloed op hoe de toegang tot zorg bij het CJG is ingericht. Aan de andere kant gaan de regionale accountmanagers de zorgaanbieders beter kennen en beter herkennen. Hierdoor zijn ze beter in staat de cliënten bij de juiste zorgaanbieder onder te brengen. Dit is niet het primaire doel van dit Plan van Aanpak maar het kan wel een positief neveneffect zijn.

Het positieve van veel (vaak kleinere) aanbieders is dat er veel keuzemogelijkheden zijn. Dat er voor elke hulpvraag een passende zorgaanbieder is. Soms is een kleinere aanbieder beter in staat maatwerk te leveren, flexibel te zijn. De diversiteit aan aanbieder is heel belangrijk. Daartegenover staat dat het ook de onoverzichtelijkheid in de hand werkt. Het maakt het lastiger om de kwaliteit te beoordelen. Het is zoeken naar een balans. Daarom is het ook belangrijk om de kwaliteitseisen goed te formuleren.

Door meer aandacht te geven aan kwaliteit is het zo dat we beter inzicht krijgen in de prestaties van de aanbieders. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst meer te selecteren. Aanbieders die niet aan de kwaliteitseisen voldoen komen dan niet meer in aanmerking voor een zorgcontract.

Kan iedereen bij het CJG terecht? Ja, maar het is ook wettelijk geregeld dat huisartsen een loketfunctie hebben voor jeugdhulp. Dus iedereen kan terecht bij het CJG maar ook bij de huisarts. De onderlinge samenwerking is heel belangrijk. Juist omdat het totale gezin bekeken moet worden en niet met een medische benadering van de huisarts.

Zien aanbieders veel meerwaarde? Ja. De meesten zien die meerwaarde. Er is natuurlijk altijd een aantal die denken: “Wat nu weer?”. Maar dat is geen reden om er niet verder aan te werken. We proberen het laagdrempelig te organiseren die ook geschikt is voor kleine zorgaanbieders.

Kansen voor vernieuwing? Het is niet het primaire doel. Het beter in beeld krijgen van de kwaliteit kan uiteraard wel vernieuwing opleveren.

Hebben we de risico’s in beeld? De bedoeling is juist om risico’s te voorkomen. Door de kwaliteit beter in beeld te hebben. Echt risico’s zie ik niet als gevolg van dit plan van aanpak. Een risico wat er in zou kunnen zitten is dat we te veel gaan reguleren. Dat we denken dat kwaliteit in harde criteria kan worden vastgelegd. Maar ik denk dat dat risico er eigenlijk niet is.

De kwaliteit kan niet alleen maar gemeten worden via de cliënt. In sommige gevallen wordt de hulp zelfs opgelegd aan de cliënt die daar in eerste instantie helemaal niet blij mee is. In veel gevallen zien we overigens ook dat aan het eind van de behandeling toch blijkt dat ze er veel aan gehad hebben. De mening van ouders en kinderen telt natuurlijk wel mee in de kwaliteitsbeoordeling.

Hoe gaan we met klachten om? Niet elke klacht wordt gemeld bij de inspectie. Dat hangt van de klacht af. Eerst wordt er intern naar gekeken. Klachten worden ook beoordeeld door de regionale accountmanagers. Als de klachten serieus genoeg zijn worden ze zeker gemeld bij de inspectie.

D66: Vaak is het zo dat kleine aanbieders al een raamovereenkomst hebben met een gemeente. En ik heb begrepen dat de gemeente dan niet zo veel kan richting die zorgaanbieder. Gaan wij meer checken wat voor klachten er liggen voordat we een raamovereenkomst afsluiten? Of kan het ook zijn dat we een samenwerking opzeggen als er (te) veel klachten zijn?

College: Aanbieders die vanaf nu een raamovereenkomst willen kunnen zich melden. Als ze voldoen aan de voorwaarden dan moeten we ze toelaten. We kunnen geen aanvullende eisen stellen.

D66: Het gaat mij er om dat als er klachten van cliënten zijn over aanbieders en die aanbieders melden zich bij u voor een raamovereenkomst, worden die klachten dan meegenomen in de afweging?

College: Dat doen we niet meer. De raamovereenkomst stelt voorwaarden. Daar wordt op getoetst.

D66: Een soort “verklaring van goed gedrag”?

College: Dat zit nu al in de raamovereenkomst. Zorgaanbieders moeten zo’n soort verklaring overleggen. Dat wordt door dit plan van aanpak niet anders.

In Zutphen heeft het CJG ook een rol in de evaluatie. Om te kijken of de doelen worden gehaald. Dat raakt aan kwaliteit. Ik wil benadrukken dat ik het heel belangrijk vindt dat de jeugdhulp regionaal georganiseerd is waarbij gewoon ruimte is voor lokale omstandigheden.

Wordt de kwaliteit gegarandeerd? Garanties kan ik niet geven maar ik denk wel dat de kwaliteit beter getoetst kan worden en dat de kwaliteit dus wel beter gewaarborgd kan worden met dit plan van aanpak.

D66: We zijn blij met dit plan. Het geeft namelijk ook kleine zorgaanbieders kansen.

VVD: Wij zijn blij dat er meer bekendheid komt met de aanbieders. Dat vinden wij namelijk van essentieel belang.

Stadspartij: Er is wat geharrewar over productcodes of bouwstenen. Is dat hetzelfde? Dit leidt tot hogere overheadkosten omdat de ene gemeente het anders wil dan de andere gemeente.

College: Dat is een nadeel van decentralisatie. Dat gemeenten hun eigen regels kunnen stellen en een eigen manier van factureren vragen. Grote aanbieders, die in meerdere gemeenten actief zijn, moeten dus soms verschillend werken. Daar proberen we dus met de acht gemeenten afspraken over te maken om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dit plan gaat dat niet oplossen.

De voorzitter dankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in