Pagina delen

Forumverslag 14-03-2016

Motie: Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijk de uitzondering! (14-03-2016)

Datum 14-03-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en heet allen welkom. Zij wijst erop dat vanmiddag aan iedereen een nieuwe tekst van de motie is toegestuurd. Aan de motie is punt 4 toegevoegd. Dit kan meteen bij de beraadslagingen worden betrokken. Vervolgens geeft zij het woord aan de inspreekster, mevrouw L. van den Berg. Haar bijdrage is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

D66: Het is een mooi betoog. Hij schrikt er wel van en heeft nog nooit zo stil gestaan bij deze problemen.

Mw. Van den Berg: Er zijn ook goede voorbeelden waar de historische stad goed samengaat met nieuw, zoals het pand op de hoek van de Nieuwstad. Daarover is nagedacht.

Burgerbelang: Het verhaal heeft impact. De motie is aangevuld met punt 4, waarin het college wordt opgeroepen om in overleg met ervaringsdeskundigen en betrokken organisaties de belangrijkste 10 belemmeringen in de openbare ruimte te inventariseren en te komen met voorstellen tot aanpassing daarvan. Wil mevrouw Van den Berg daaraan een bijdrage leveren?

VVD: Wordt de gehandicaptenraad daarbij betrokken?

Mevrouw Van den Berg: Heeft zich aangemeld bij het Platform chronisch zieken en gehandicapten. Zij is bereid mee te werken.

SP: Zelf rijdt zij al 20 jaar in een scootmobiel. Zij heeft minder problemen om in winkels te komen. In een rolstoel kan zij echter niet zonder begeleiding.

Voorzitter: geeft vervolgens het woord aan de indieners van de motie.

PvdA: Het Tweede Kamerlid Otwin van Dijk heeft zelfs in het nieuwe Tweede Kamergebouw vele obstakels ervaren. De reactie was dikwijls: “daar hebben we niet aan gedacht.” Op de impressie die gemaakt is van de nieuwe IJsselkade zie je niet een gehandicapte en in “Den Bouw” zijn in de gangen tegels gebruikt die lastig zijn vanwege hun oneffenheden. De algemene toegankelijkheid wordt nu per 1 januari 2017 wettelijk vastgelegd. Hij dankt de overige fracties die de motie steunen.

Christen Unie: Hoe staat het college tegenover de motie?

College: De wet verplicht er per 1 januari 2017 toe om rekening te houden met toegankelijkheid. Dat gebeurt echter ook nu al. Enkele weken geleden is bijvoorbeeld met het Platform chronisch zieken en gehandicapten een bezoek gebracht aan de Tichelbeekse waard. Het smalle voetpad wordt toegankelijk gemaakt voor rollators o.a. door het maken van rollator uitwijkplaatsen.

PvdA: Als het al staand beleid is, hoe kan het dan dat er in Den Bouw geen rekening mee gehouden is?

College: De gemeente heeft geen zeggenschap over Den Bouw. Bovendien is het project al van jaren geleden.

PvdA: Het gaat er ook om hoe de gemeente het beleid uitdraagt naar bouwers en aannemers.

SP: Bepaalde zalen in dit gemeentehuis kunnen door mij slechts achterlangs worden bereikt. De desbetreffende toegang is erg glad. Ook de vluchtweg ontbreekt, omdat in geval van brand de lift niet mag worden gebruikt. Dit is al meerdere malen in het presidium gemeld, maar er is nog niets veranderd.

College: Zal dat intern bespreken, maar kan daarover nu niets toezeggen.

Burgerbelang: Proef dat er wel beleid is, maar dat het niet meevalt om dat gestalte te geven. Wellicht is het zinvol een meldpunt in te stellen. Het gaat erom plannen te toetsen en het beleid te borgen.

VVD: De motie is op aantal punten te stellig: bijvoorbeeld bij V en bij 2. Vooral het laatste punt gaat de fractie te ver.

PvdA: In de nieuwe wet wordt ook gesproken over “eis”: toegankelijkheid is een eis, tenzij…. De stelligheid is nodig om voor het onderwerp de aandacht te krijgen die het verdient.

D66: Gaat het college in gesprek met de ondernemers over de toegankelijkheid van hun winkels?

College: Het is wat vreemd om nu over de inhoud van de motie te spreken, voordat hij door de raad is aangenomen. Bovendien komt er een wettelijk verplichting.

BewustZW: Trottoirs lopen af en staan vol obstakels. Er zijn ook richtlijnen voor hellingen etc. Dat biedt nog vele mogelijkheden. Meestal gaat het om aandacht voor het onderwerp.

College: Bij de projecten die op stapel staan is er aandacht voor dit onderwerp en is er overleg met het Platform chronisch zieken en gehandicapten.

CDA: De discussie in dit forum maakt de fractie enthousiast en de motie is praktisch van aard: Zutphen Vooruit!

Burgerbelang: Prioriteit zou gelegd kunnen worden bij begaanbaarheid van de belangrijkste routes.

GroenLinks: Fractie heeft de motie niet ondertekend, mede omdat er een wettelijke regeling komt. Niettemin is zij onder de indruk van het verhaal van inspreekster. De fractie is benieuwd naar de uitwerking van punt 4 van de motie. Dat brengt wellicht een sneeuwbaleffect te weeg bij andere partijen dan de gemeente. De fractie zal de motie positief benaderen.

Voorzitter: Constateert dat de motie voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Energieneutraal bouwen: 'Nul op de meter' (14-03-2016)

Datum 14-03-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan D66 voor het inleiden van de motie.

D66 geeft aan dat de motie als doel heeft om duurzaam bouwen te stimuleren. We hebben de wind mee door de recent afgesloten akkoord op de klimaattop in Parijs en het Nederlands energieakkoord.

De motie moet helpen om Zutphen op de duur energie neutraal te maken en zal er voor zorgen dat de maandlasten lager worden.

D66 vraagt zich af wat voor middelen ingezet kunnen worden om duurzame bouw te stimuleren. In Amersfoort worden de kosten voor bouwleges verlaagd als er duurzaam wordt gebouwd.

Tevens kan de gemeente zich aansluiten bij de “Stroomversnelling” Dit is een netwerk van bouwondernemers met als doel elkaar te versterken om meer verduurzaming in de bouwopdrachten te realiseren. De gemeente Apeldoorn heeft zich ook aangesloten bij dit netwerk en doet daarmee kennis op.

D66 geeft aan dat met de motie getracht wordt om het energieverbruik te verminderen en het energieneutraal bouwen te vermeerderen. Hierdoor wordt de woonstad Zutphen aantrekkelijker gemaakt om er zich te vestigen.

Stadspartij wil graag dat het energieneutraal bouwen vooral ook bij nieuwbouw gestimuleerd wordt. Daarnaast vindt zij dat de gemeente veel beter moet uitdragen dat zij een energieneutrale gemeente wil worden waarin vooral ook energieneutraal wordt gebouwd.

PvdA wil weten om welke bouw het nu gaat; bestaande en of nieuwbouw?

Stadspartij geeft aan dat het niet alleen om nieuwbouw gaat.

GroenLinks benadrukt dat de gemeenteraad al heeft vastgelegd dat zij energieneutraliteit belangrijk vindt. Wat voegt deze motie dan nog toe vraagt zij zich af? En als er een nieuwe stimuleringsregel is dan moet de gemeente dat toch meteen toepassen.

D66 geeft aan dat er door het energieakkoord nu meer urgentie is om lokale initiatieven te versterken. De inzet van het verlagen van de leges gebeurd echter nog niet op grote schaal.

Het college geeft aan dat zij tot nu toe nog geen nieuwe feiten heeft gehoord. Er is zeker een urgentie om de bouw te verduurzamen. De gemeente is gestart met het project “Woonwijs” waarbij de particuliere huisbezitter wordt ontzorgd bij het verduurzamen van de woning. In dit project wordt de opbrengst van de besparing op de energiekosten door het verduurzamen van de woning, weer gebruikt om de verbouwkosten te financieren.

Stadspartij benadrukt dat het project Woonwijs alleen voor de bestaande bouw geldt.

VVD denkt dat door het klimaatakkoord van Parijs de regels voor de nieuwbouw vanzelf worden aangescherpt, zodat woningen op den duur vanzelf energieneutraal worden gebouwd.

SP gelooft niet dat het akkoord Parijs op de korte termijn veel invloed heeft op het lokale gebeuren. De eigen lokale initiatieven zijn veel belangrijker. De partij vraagt zich af of de “Stroomversnelling” er alleen voor het verduurzamen van koopwoningen is.

D66 benadrukt dat dit ook geld voor woningcoöperaties en overheden. Alle geïntresseerde partijen kunnen zich aansluiten.

ChristenUnie benadrukt dat de bouw conservatief van karakter is. De aannemers gaan immers in eerste instantie voor de winst. Er moet echter bij de bedrijven een omslag komen in de overtuiging dat er door het gebruik van innovatieve toepassingen ook winst gehaald kan worden.

PvdA geeft aan dat er steeds meer vertrouwen komt bij investeerders bij het toepassen van duurzame energie. Het ondersteunen van een initiatief op lokaal niveau zoals deze motie betaamd, past dan ook helemaal.

GroenLinks deelt het optimisme van de PvdA. Zij is echter verontrust over de onmacht van de gemeente dat haar duurzaamheidsprojecten maar niet goed van de grond komen. GroenLinks twijfelt over het nut van het verlagen van de bouwleges.

PvdA vindt dat er lef moet worden getoond om energiemaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad en het realiseren van energieneutrale woningen in de Noorderhaven.

CDA benadrukt dat het bij de “Stroomversnelling” vooral ook gaat over innovatie in de bouw.

VVD verwacht niet dat eventuele financiële middelen uit deze motie de bewoners zal stimuleren haar woning te isoleren. Zeker niet als er een flinke eigen bijdrage moet komen om de woning verder te verduurzamen tot nul op de meter.

CDA denkt dat de grootste verduurzamingsslag gemaakt wordt in de renovatie van de sociale woningbouw. Woningcoöperaties kunnen immers door de grootschaligheid, goedkoop renoveren.

GroenLinks vindt dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen tot het energieneutraal bouwen in plaats van te wachten op initiatieven uit het bedrijfsleven.

CDA is het daar mee eens. In de Noorderhaven hebben we immers de kans tot het bouwen van een energie neutrale wijk al gemist doordat medewerking van de ontwikkelaars ontbrak.

Volgens GroenLinks wordt daar in de toekomst nog volop gebouwd dus zijn er wel degelijk nog kansen.

Stadspartij geeft aan dat in de Noorderhaven de contracten zijn gesloten waardoor er geen extra eisen kunnen worden gesteld. De partij geeft aan dat er op landelijk nivo geen afspraken zijn gemaakt over wie nou wat gaat doen. Die besluiteloosheid maakt het nemen van eigen lokale initiatieven des te belangrijker.

ChristenUnie geeft aan dat de heer Jansen van BewustZW, die niet aanwezig kon zijn, heeft doorgegeven de motie te ondersteunen.

Tevens geeft de ChristenUnie aan de stimuleringsregeling, het verlagen van de bouwleges, te ondersteunen.

VVD vraagt zich af of de motie ook de particuliere woonbezitters voldoende bereikt.

D66 benadrukt dat het voor de bouwers niet wettelijk verplicht is om mee te doen met het verduurzamen van woningen. Wel kunnen bedrijven bewust worden gemaakt dat er een kans op werk ligt wat eventueel kan worden gestimuleerd met een financiële impuls.

CDA twijfelt of het verlagen van bouwleges wel werkt. De partij ziet meer iets in het differentiëren van de OZB. Hoe hoger de energielabel des te lager de OZB. Dit hoeft de gemeente bovendien weinig te kosten.

GroenLinks vindt dit een goed idee maar vraagt zich af of dit wel wettelijke afgedwongen kan worden.

Het college geeft aan dit ook niet te weten en geeft aan deze optie uit te zoeken.

ChristenUnie draagt het College op om met meerdere uitgewerkte stimulerings-voorstellen te komen om zodoende de woningmarkt te verduurzamen. De bouwers moeten gaan inzien dat het ook anders kan dan de traditionele bouw.

Stadspartij vindt dat de motie er niet is om partijen op te leiden om een energie neutrale woning te realiseren. Het is er vooral voor om in gesprek te gaan met bewoners en hen te wijzen op de (landelijke) mogelijkheden die er voor hen zijn.

GroenLinks heeft moeite met de eerste zin in de motie en wil deze graag aanpassen . Dit moet concreter.

PvdA vindt dat de gesprekken met de particuliere initiatiefnemers informatief en vooral niet dwingend moeten zijn. Tijdens het onderhoud moet de particulier duidelijk weten welke mogelijkheden er voor hem zijn.

Stadspartij onderschrijft deze mening.

Het college benadrukt nogmaals dat door het concept “Woonwijs“ de mensen ontzorgt worden bij het verduurzamen van de woning. Met de woningbouwcoöperaties vinden hierover al gesprekken plaats.

Het verlagen van de bouwleges of de grondprijs vindt het College een stap te ver. Dat gaat de gemeente te veel kosten. Daarnaast benadrukt het College dat er in de sociale sector al veel verduurzaamd is. Op de particuliere markt is er echter nog veel te doen.

CDA is het opgevallen dat er nog maar weinig woningeigenaren gestimuleerd zijn om in “Woonwijs” te stappen. Er is maar weinig motivatie om daadwerkelijk te besparen. Differentiatie in de OZB is een optie om kostenneutraal te kunnen werken.

Het college merkt op dat het project “Woonwijs” nog in een pilot fase zit. Dus er wordt nog naar de juiste inzet gekeken. Uit de opgedane ervaring blijkt de mensen de looptijd van een project ca. 30 jaar, veel te lang vinden. Ook hikken ze tegen de hoge eigen bijdrage op. Het college vraagt zich af of beide concepten niet uit dezelfde vijver hun klanten plukken. Beconcurreren ze elkaar niet ?

CDA geeft aan dat bij “Woonwijs” door de energieleverancier een dienst verkocht wordt. Bijvoorbeeld het leveren van warmte of licht. Eneco brengt dergelijke concepten op de markt.

GroenLinks vindt het mooi dat de energieleveranciers zoals Eneco zo de kar trekken. Ze vraagt zich af wat de gemeente dan nog moet doen.

CDA kan hier niet op antwoorden want ze weet niet wat er inhoudelijk in het concept “Woonwijs “ staat.

Stadspartij geeft aan dat de gemeente wel degelijk een belangrijke rol heeft omdat er nog veel meer bereikt moet worden. Het project “Woonwijs” ziet zij als een steun in de rug.

CDA ziet ook kansen om de OZB te verhogen als mensen niet willen meewerken.

PvdA geeft aan dat zij dat niet wil en dat dit bovendien niet in deze motie zit.

Het college constateert voldaan dat er een meerderheid voor deze motie is en dat zij dit als een steun in de rug ziet om verder te onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen er mogelijk zijn.

GroenLinks wil op de duur graag een overzicht in wat de gemeente al bereikt heeft op duurzaamheidsgebied.

Het college geeft in dit kader echter aan dat er zoveel mogelijk aan de markt wordt overgelaten. Daar moeten vooral de ideeën van komen.

D66 benadrukt tot slot dat wij als gemeente veel meer moeten uitdragen wat er al niet gebeurd op het gebied van duurzaamheid in onze gemeente.

De voorzitter stelt vast dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze motie en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Risicoanalyse naar de ruimtelijke en maatschappelijke effecten van het azc Voorsterallee (14-03-2016)

Datum 14-03-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDA
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de risicoanalyse naar de ruimtelijke en maatschappelijke effecten van het AZC Voorsterallee. Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: De heer Kuppens van bureau Beke geeft een presentatie. Mevrouw Hofman licht het proces toe.

Mevrouw Hofman: Vanuit haar functie als projectleider van het AZC is zij lid van het omwonendenoverleg. In februari 2015 is in de bestuursovereenkomst vastgelegd dat er een omwonendenoverleg wordt opgericht. Tegelijk is gesteld dat er een beheerplan moet komen met een 0-meting en risicoanalyse. Daartoe is door het omwonendenoverleg bureau Beke geselecteerd.

De heer Kuppens geeft een presentatie over de risicoanalyse. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

D66: De waardering over het rapport wordt geuit. Goed dat de bewoners het uitgangspunt zijn. Vraag is wat de essentie is van de mogelijke overlast.

De heer Kuppens: Verkeersoverlast is mogelijk. Om dat te voorkomen/verminderen wordt een voetpad aangelegd langs de Voorsterallee. Hangplekken zijn mogelijk. Daar wordt op gemonitord door de beheergroep. Parkeeroverlast langs het Kerkpad is mogelijk. Daarnaast kan er drugsoverlast ontstaan.

VVD: Alles is goed in kaart gebracht en gewogen. Dat laatste is een belangrijke factor. Gepleit wordt om het geheel zo normaal mogelijk te laten verlopen. Er wordt gesproken over het verwijderen van lage beplanting. Handhaaf die beplanting en laat de omgeving zo normaal mogelijk blijven. Positief is dat er veel materiaal aanwezig is en dat is ook inzichtelijk gemaakt. Vraag is of bureau Beke betrokken blijft.

SP: Allereerst complimenten. Vraag is wat het mandaat van de beheergroep precies moet zijn. Tevens is er een vraag over de ingangen van het terrein.

De heer Kuppens: De Voorsterallee wordt de hoofdingang. De achterzijde is alleen voor nooddiensten.

Over het exacte mandaat is de invulling nog onduidelijk. Dat moet ook groeien. Centrale vraag is: wat kunnen we aan praktische oplossingen zien?

GroenLinks: Wat is het standpunt van het college over het mandaat?

College: Die vraag is nu onderwerp in het omwonendenoverleg. Daarna komt het pas in het college.

Mevrouw Hofman: De leden van het omwonendenoverleg praten daar over. Er is overigens gevraagd om twee omwonenden in de beheergroep.

PvdA: Positief over het onderzoek. Monitoren van de situatie is belangrijk. Vraag is wel wat de omwonenden er van vinden.

Mevrouw C. Elskamp beantwoord die vraag als lid van het omwonendenoverleg: Omwonenden zijn blij met het rapport. Een beheergroep was een grote wens. Door de lange samenwerking is er veel vertrouwen gegroeid tussen de betrokken partijen.

Stadspartij: Wij zijn positief over het rapport. Hangplekken en verveling hangen samen met mobiliteit. Is er gekeken naar mogelijkheden voor Openbaar Vervoer?

De heer Kuppens: Een andere halte was niet aan de orde.

Mevrouw Hofman: Het crematorium is aanjager bij het verzoek om een extra halte. Er wordt een halte verplaatst.

Burgerbelang: Wij zijn blij met de risicoanalyse. Het is belangrijk om het wederzijdse vertrouwen vast te houden.

ChristenUnie: Wij zijn blij met de risicoanalyse. Vraag is wie de beheergroep gaat coachen. Ligt er een risico in het functioneren van deze groep?

College: Er is geïnvesteerd in vertrouwen van de omgeving. Taak, opdracht en mandaat moeten helder zijn. Waar ga je wel en waar ga je niet over. Dat gesprek moet goed gevoerd worden. Het is ook een taak voor de deelnemers om een groep te blijven. Onderling vertrouwen is belangrijk. Het gaat om een cruciale groep en daar moeten we scherp op zijn.

D66: Wie verleend precies het mandaat?

College: Politie, brandweer, omwonenden, college en COA geven de beheergroep de nodige ruimte. Daarnaast wordt er ook mandaat gegeven om een budget te beheren.

GroenLinks: We hebben de nieuwsbrief ontvangen. Wordt deze breed verspreid en is er al meer bekend over de 0-meting leefbaarheid en veiligheid?

College: Het verspreidingsgebied wordt kleiner. Digitaal is de nieuwsbrief breed voorhanden. Er zijn geen signalen ontvangen over de verspreiding. Uiteraard houden we aanmeldingen voor de nieuwsbrief in de gaten.

Mevrouw Hofman: Aan bureau Beke wordt een offerte gevraagd voor de 0-meting. Hierover wordt in de werkgroep verder gesproken.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties zich voldoende geïnformeerd achten. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 14 maart 2016 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok. Op verzoek van BewustZW wordt agendapunt 6c niet als hamerstuk behandeld maar als bespreekstuk.

2. Algemeen spreekrecht

Geen opmerkingen.

3. Actieve informatievoorziening

College: Binnenkort wordt er een begrotingswijziging Het Plein 2016, waarin onder andere de vangnetregeling en ict aan bod komt, aan u voorgelegd. Ook zal de bespreking van de jaarrekening 2015 aan u worden voorgelegd. Deze week wordt als ingekomen stuk aangeboden een raadsinformatiebrief van Het Plein, waarin onder andere het advies van de heer Noppen is verwerkt. Wij zijn bezig om medio 2016 de zaken op orde te hebben om tot een beter uitvoerende organisatie te komen.

Voorzitter: Kunnen we 1 memo verwachten of meer?

College: Vier.

College:  De stand van zaken in de heraanbesteding in de thuiszorg is als volgt. Op 8 maart 2016 is de HA-1 opnieuw aanbesteed. Er wordt een tarief gehanteerd van €21,70 per uur. Dit betekent meerkosten ter hoogte van €300.000,- Middels een begrotingswijziging zal dit aan u worden voorgelegd. De aanbesteding vindt meervoudig onderhands plaats. Er zijn 8 partijen uitgenodigd. Uitgangspunt is dat de cliënt kiest.

Enige tijd geleden heb ik geïnformeerd over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Bedoeling was dat de provincie de gemeente ondersteunt bij het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Marktpartijen geven nu aan, dat zij  dat kunnen zonder de hulp van de provincie mits 50% van de bewoners meedoet. Dit is tegelijk ook een voorwaarde: indien niet minimaal 50% van de bewoners meedoet, wordt er geen glasvezel aangelegd.

Voorzitter: Komt hier een memo van?
 
College: Nee, voorlopig niet, eerst onderhandelen.
 
Voorzitter: Dat komt dan verder in de tijd, eerst aan het werk.
 
College: Morgen in de loop van de dag wordt een Memo bijstelling financiëel perspectief, onder embargo tot woensdag, aan de raad aangeboden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 14 maart 2016

BewustZW: Bij de schriftelijke vragen 2016-V0001 staat al maanden dat het in behandeling is. Wanneer kunnen wij antwoord verwachten?

College: Daar zijn we nog niet mee bezig, wij hebben nog geen zicht op wanneer het antwoord komt.

BewustZW: Heeft dat te maken met de juridische kant van het verhaal? Ik verzoek om hier meer op te sturen.

College:  We zijn hier mee bezig, het heeft onze aandacht.

verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Intrekken diverse verordeningen

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016

Voorzitter: Zoals aan het begin van deze vergadering aangegeven, behandelen we dit punt hier niet als hamerstuk maar als een bespreekpunt.

BewustZW:  Het budgetrecht ligt bij de raad. De kosten genoemd bij 1.3 kunnen worden opgevangen door de post Onvoorzien te verlagen.

College: Het is zoals het er staat.

BewustZW: Ik had gedacht meer informatie te krijgen dan nu in het voorstel is aangegeven. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over het budget.

College: Als er €25.000,- wordt afgehaald van de post Onvoorzien, wordt daarmee die post verlaagd.

SP: Naar aanleiding van het krantenartikel over de kosten van het afscheid van burgemeester Arnold Gerritsen hebben wij een brief van de burgemeester gekregen. Wij zijn daar erg blij mee maar het is niet duidelijk welke informatie in de krant niet juist is. Wij willen graag geïnformeerd worden, duidelijkheid krijgen.

College: Die duidelijkheid zullen wij geven, dat zeg ik toe.

D66: De communicatie vanuit het college als reactie op het artikel in De Stentor is matig. Er had direct aangegeven moeten worden wat de concrete kosten zijn geweest.

BewustZW: De raad heeft het budgetrecht. Wij nemen deze informatie mee naar onze fractie en zullen dat in de pauze bespreken. Bij het begin van de raadsvergadering zullen wij aangeven of dit als hamerstuk kan worden afgedaan of dat dit een bespreekpunt moet worden.

6d. Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994

GroenLinks: Wij hebben een aanvullende vraag over de bijgevoegde kaartjes: Wij zijn heel blij met het fair trade teken erop. Bevinden zich de tien borden, waarover gesproken wordt, op de hoofdwegen of op de secundaire wegen?

College: De borden bevinden zicht op meer dan alleen de hoofdwegen.

GroenLinks: Staat op meer dan tien borden het fair trade logo?

College: Dat komt op alle borden.

BewustZW: Het CDA was destijds initiatiefnemer, hun komt alle roem en eer toe.

Voorzitter: Wil het CDA daar op reageren?

CDA: Ik ben geen CDA, ik ben lid van het CDA.

College: Bedankt voor het compliment.

Voorzitter: Ik concludeer dat het stuk voldoende besproken is en door kan als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 15-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 29-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter:  Dank voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

Memo Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen (14-03-2016)

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Om 20u opent de voorzitter de forumvergadering.

 

2. Het college geeft een toelichting op de memo en het stappenplan van ICS.

Doel is het informeren van de raad over het proces.

Dat proces bestaat uit:

1. Presenteren stappenplan

2. Presenteren voortgang in een beeldvormend forum

3. Besluitvorming na de zomer

Van belang is de toekomstbestendigheid van het onderwijs, o.a. ten behoeve van het woonklimaat in Zutphen, een goed scholenaanbod draagt bij aan prettig woonklimaat. Van belang is de centrumfunctie als het gaat om voortgezet onderwijs. Dit staat onder druk door krimp van leerlingaantallen.

Onderwijs moet meer verbinding met de samenleving zoeken, geldt vooral voor het basisonderwijs. Dit heeft effect op de gebouwen. De ontwikkelingen zijn een kans om samen met de scholen naar de toekomst te kijken.

Er wordt ook met andere organisaties gepraat (denktanks), het stappenplan legt uit hoe dat wordt ingestoken. Het is een inventarisatie van de stand van zaken en gaat niet alleen over vierkante meters.

 

3. Vragen van het forum

Stadspartij: in stap 9 van het stappenplan worden buurtcentra genoemd. Welke rol hebben deze? Worden verenigingen met eigen ruimte ook betrokken? Wat gebeurt er met buurtcentra door het schuiven met ruimten, moeten deze in voorkomende gevallen de bestaande locatie verlaten?

College: dit is in de loop van het proces te beantwoorden. Het kan ook gaan om sportcentra of buurtverenigingen met eigen ruimte. Het benutten van ruimten moet in ieder geval slim gebeuren. De uitwerking ervan is een vraagstuk, maar wel de moeite waard te onderzoeken en kansen te verkennen.

ChristenUnie: is blij met het memo en het PvA. Het ChristenUnie heeft twee vragen:

1. Hoe is het gesteld met het commitment bij de onderwijsinstellingen?

2. hoe verhouden zich de huidige ontwikkelingen tot de investeringsstop?

D66: de investeringsstop is te kort door de bocht. Ontwikkelingen blijven wel nodig.

ChristenUnie: het gaat om investeren om problemen te tackelen. Eerst een plan, dan actie ondernemen en investeren.

CDA: zijn alle scholen goed in beeld?

College: alle schoolbesturen zijn aan tafel. Woensdag 16-3 vindt de tweede bijeenkomst met hen plaats. In het stadium ervoor vonden één-op-één gesprekken plaats. We zijn nu bij stap 8 van het stappenplan aanbeland. Er is commitment bij de besturen om te praten, ondanks het feit dat de scholen ook een eigen belang hebben. Conform het stappenplan vinden parallel gesprekken plaats met basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er is daarbij sprake van openheid over ieders wensen.

GroenLinks: waar bent u nu in het proces?

College: stap 8 van het stappenplan.

SP: de scholen leveren een bijdrage. Kunt u een voorbeeld geven? Gaat het al over het verdwijnen van schoolgebouwen?

ChristenUnie: offers moeten gebracht worden. Dat moet wel beseft worden.

College: de ernst van de zaak is bij de scholen aan de voorkant niet helder. Wel is er commitment om zich ervan te laten doordringen. Daar waar het niet lukt is het besluit van de raad een stok achter de deur om de schoolbesturen dit in te laten zien.

Wat betreft de investeringsstop: dit jaar is het laatste jaar. De aanvragen voor komend schooljaar (2016-2017) zijn afgewezen. Voor wat betreft de aanvragen voor schooljaar 2017-2018, die worden nu al ingediend en hiervoor wordt de investeringsstop opgeschort.

Het proces beoogd om wensen in het totaalplan te brengen. Waar liggen kansen? Dit wordt verwerkt in een meerjaren planning met oog voor de korte termijn.

CDA: hoe past de Vrije School in dit verhaal?

College: de investeringen voor de Vrije School vloeien nog voort uit het IHP 2010-2025 dat in 2011 is vastgesteld. De Vrije School heeft conform deze afspraken recht op uitbreiding.

Wat de vraag van de SP betreft: u kunt denken aan het minder vast in bestaande klassen lesgeven, niet elke vorm van onderwijs heeft dezelfde ruimtebehoefte en daar moet het om gaan. Het gaat niet meer om een standaard aantal vierkante meters.

VVD: er bestaat een spanningsveld tussen sportgebouwen en vierkante meters. Het gaat ook over BSO en sport. Volgens de VVD gaat het PvA nu vooral over vierkante meters en ziet graag meer verbinding met de inhoud. Wie is de trekker?

College: de gemeente heeft de regie en de lead. Hoeveel willen we investeren is een belangrijke vraag. De gebouwen zijn onze verantwoordelijkheid. De scholen zijn verantwoordelijk voor de inhoud (onderwijs).

VVD: de scholen zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

College: primair voor de inhoud, de gebouwen zijn dienend, al hangt het één met het ander samen. Wel is het zo dat scholen het spannend vinden om met andere partijen over huisvesting te praten, dat willen ze liever zelf bepalen.

VVD: de memo en PvA is toegespitst op een gemeentelijke visie op de gebouwen. De relatie met de inhoud is wel van belang.

Burgerbelang: er is een krimp van 25%. Gaat het college actief op samenvoegen van onderwijsinstellingen aansturen ivm ruimteoverschot en leegstand?

College: dat kan één van de opties zijn.

Burgerbelang: de gemeente heeft de lead, maar deze stap wordt overgeslagen?

College: het gaat erom goed in beeld te krijgen hoe de situatie er nu voor staat. Wat betekent dat voor slimme oplossingen, daarover nadenken leidt tot oplossingsrichtingen.

GroenLinks: wij bespeuren veel betrokkenheid van de gemeente om de raad te informeren, maar wij komen pas bij stap 12 weer aan bod. Kan de raad ook eerder geïnformeerd worden?

College: er is sprake van een korte doorlooptijd, het moet deze zomer af. Parallel wordt doorgewerkt. Een volgend moment is op 9 mei. Na vanavond is de eerste raadsvergadering op 11 april. Er vallen dus twee vergaderingen uit, m.a.w. het kan niet sneller.

GroenLinks: kan het college vertellen wat er tijdens de vorige stappen in het stappenplan is gebeurd.

College: dat is nu niet mogelijk. Er hebben één-op-één gesprekken plaatsgevonden met de scholen en daarover wordt het college woensdag a.s. bijgepraat.

Burgerbelang: het tempo ligt wel erg hoog. Bestaat er een risico voor zich terugtrekkende scholen?

College: de urgentie is ook bij de scholen aanwezig. Het college hoopt dat het lukt, gaat het te hard, dan gaat het college weer met de scholen in gesprek voor meer tijd, hetgeen aan het forum zal worden toegelicht.

Stadspartij: is in het masterplan sprake van uitgeschreven scenario’s?

College: niet in detail. Wel is het de bedoeling dat de keuzes die nodig zijn in het masterplan worden opgenomen.

PvdA: 1. is er een vervolgstrategie? 2. Is er niet alleen contact met besturen, maar ook met het schoolhoofd, de ouders, de medezeggenschapsraden? 3. Financieel moet gewaakt worden voor een jojo-effect in de gevraagde en toegezegde investeringen. 4. Wat zijn de kosten van de ICS-advisering?

College: 1. de strategie is een integraal onderdeel van het masterplan. 2. Schoolbesturen zijn in denktanks de gesprekspartners van de gemeente, medezeggenschapsraden zijn formeel geen gesprekspartners. 3. Flexibiliteit is van belang. 4. De kosten voor de procesbegeleiding door ICS bedragen € 30.000,-. De dekking is geregeld middels een bijstellingsnotitie en past binnen de gestelde kaders.

VVD: wij willen u graag attent maken op het rapport van Netten als reactie op de nota Sterk Bestuur. De lijnen in het Masterplan worden mogelijk beïnvloed door de keuzes die nav het rapport Van Netten worden gemaakt. Presentatie van dit rapport valt op donderdag 17 maart.

College: ik ben het met u eens. Het masterplan kan een reden zijn voor het college of de provincie Gelderland om een investeringsopgaaf mee te betalen. Dat zorgt voor innovatief onderwijs, dan wel voor kansen.

Stadspartij: 1. De kosten voor de ondersteuning vind ik nog een los eindje, hoeveel is dat? 2. Wie zit in de projectgroep? 3. De stadspartij is voor ruimte overstijgend gebruik en het gezamenlijk gebruik van ruimten. Suggestie voor gebruik door ambachten in de vorm van praktijkonderwijs.

College: 1. Dat bedroeg € 30.000,-  2. in de projectgroep zitten de schoolbesturen en de gemeente.

 

4. De voorzitter sluit om 20:50 uur de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Maatwerk voor vluchtelingen: nieuw talent voor Nederland (14-03-2016)

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDA
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Na introductie van het onderwerp geeft hij de fractie van D66 het woord om de motie namens de indieners toe te lichten.

D66 licht kort de kernpunten van de motie toe. Vervolgens krijgt het forum de gelegenheid tot stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt of het gelijkheidsbeginsel niet in het geding is.

D66 geeft aan dat maatwerk soms nodig is. Het UAF biedt nu extra kansen voor deze specifieke groep.

Het college meldt dat er mogelijkheden bestaan op vrijstelling van ondermeer de sollicitatieplicht bij kansen op de arbeidsmarkt. Dit is dan wel maatwerk.

De VVD vraagt waarom er toch een uitzondering gemaakt moet worden voor de hoger opgeleiden. Men is voorstander van gelijke kansen voor iedereen.

D66 onderschrijft dat. Het UAF biedt nu deze kans voor de doelgroep. Vandaar dat deze motie daar op aansluit.

GroenLinks staat op zich positief ten opzichte van de motie. Zouden deze het liefst breder getrokken zien. Wel geeft men aan punt d van de motie een vreemd iets binnen deze motie is en eigenlijk thuishorend in een aparte discussie.

De SP vraagt welk verschil deze motie maakt als er al maatwerk geleverd wordt.

De Lijst van Vliet geeft aan dat velen in de huidige maatschappij werk en studie op de een of andere manier combineren. Werkgevers bieden daarnaast vaak studiefaciliteiten. Voor veel mensen zal de uitzonderingspositie voor een groep vluchtelingen lastig te accepteren zijn. Desondanks geeft de fractie aan de motie te steunen.

D66 geeft aan dat punt d uit de motie inderdaad wat los staat van de rest van het verhaal. Het is ingegeven door het verlangen de motie breder te willen trekken. Wellicht moeten we dit onderdeel een andere keer bespreken.

De fracties van GroenLinks en de PvdA vinden dit een goed idee.

De fractie van GroenLinks is nieuwsgierig naar de reactie van het college.

Het college is een voorstander van een convenant met het UAF. Maatwerk kan via het plein maar het UAF financiert mee. De hogeropgeleide heeft vaak te maken met een langer omscholingstraject dan dat de driejaarsregeling (incl. inburgering) biedt. Dan is extra steun zinvol.

Voor wat betreft punt d van de motie geeft het college aan dat men bezig is om met vrijwilligersorganisaties een compleet dagbestedingspakket inclusief taalonderwijs op te tuigen naast hetgeen het COA biedt.

D66 vraagt of en wanneer de raad geïnformeerd wordt.

Het college verwacht over ongeveer twee maanden.

De SP vraagt of het klopt dat de gemeente voorfinanciert en dat het UAF 60% terugbetaald als de statushouder werk heeft gevonden.

D66 geeft aan dat het grootste deel van de kosten via donateurs wordt verkregen. Vaak volgt een kleine bijdrage via de gemeente. Dit zal ook in convenant moeten worden vastgelegd.

GroenLinks geeft aan de motie van harte te kunnen ondersteunen als wordt nagedacht over punt d.

Burgerbelang dat punt d er sowieso moet worden uitgehaald. Het steunen van de motie nemen wil de partij dan in overweging nemen.

De SP wil graag nog even terug naar de fractie, al is men niet onwelwillend.

De voorzitter informeert bij D66 of de motie aangepast wordt.

D66 antwoordt bevestigend.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende behandeld is en door kan voor behandeling in de raad. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}