Pagina delen

Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019

Het presidium stelt voor :

Vaststellen van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het Reglement van Orde bepaalt de gemeenteraad van Zutphen de regels met betrekking tot de eigen werkwijze. Deze wijziging van het Reglement van Orde van 2013 is nodig omdat de gemeenteraad in de afgelopen twee jaar zijn werkwijze op onderdelen heeft aangepast. De raad maakt nu bijvoorbeeld gebruik van een Agendacommissie. De taakomschrijving van de Agendacommissie is in het Reglement opgenomen. Ook de taakomschrijving van het Presidium is geactualiseerd. Op verzoek van het Presidium is het criterium dat Forumleden op de kandidatenlijsten van de laatste verkiezingen moeten staan, komen te vervallen.

Beoogd effect

Een geactualiseerd Reglement van Orde dat ruimte biedt aan de huidige werkwijze van de gemeenteraad.

Inhoud/ Belangrijkste wijzigingen/ Argumenten

1. Fractievoorzitters kunnen niet-raadsleden woonachtig in de gemeente Zutphen voordragen als Forumlid.

Het criterium dat fracties alleen Forumleden voorkomend op de kandidatenlijsten van de afgelopen verkiezingen kunnen rekruteren, is op verzoek van het Presidium komen te vervallen. Hierdoor hebben fracties ruimte om bijvoorbeeld (nieuwe) talenten de kans te geven ervaring op te doen als Forumlid (artikel 1:4). Als aandachtspunt kan gelden dat de partij, die normaal gesproken de kandidatenlijst vaststelt, niet noodzakelijk nog een rol heeft bij het voordragen van Forumleden.

2. Forumleden zijn niet langer uitgesloten van financiële vergoedingen in bijzondere gevallen.

In het dit jaar in werking getreden nieuwe Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers is onder andere geregeld dat raadsleden die deelnemen aan bijzondere commissies een (verplichte) extra vergoeding ontvangen. In het (oude) Reglement van Orde zijn forumleden uitgesloten van bepalingen in het rechtspositiebesluit, wanneer het aanvullende financiële vergoedingen betreft. In het gewijzigde Reglement is deze uitsluiting niet langer aan de orde (artikel 1:4). Nu is het mogelijk geworden, als de gemeenteraad dat wenst, in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen te regelen dat naast raadsleden ook forumleden een financiële vergoeding ontvangen voor hun deelname aan bijzondere commissies.

3. De taken van de Agendacommissie zijn opgenomen in het Reglement van Orde.

Eén van de wijzigingen in de werkwijze van de gemeenteraad in de afgelopen periode, was het instellen van een Agendacommissie die de agenda's voor het Forum en de concept agenda's voor de raad vaststelt. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan zijn besproken in het Presidium. Dit leidt tot een afgewogen takenpakket van de Agendacommissie (artikel 1:8).

4. De taakomschrijving van het Presidium is geactualiseerd.

De Agendacommissie voert taken uit die daarvoor waren belegd bij het Presidium. De taakomschrijving van het Presidium is op deze onderdelen aangepast en op andere onderdelen explicieter benoemd (artikel 1:7).

5. Er zijn uitgangspunten in de werkwijze met betrekking tot collegevorming opgenomen.

In een nieuwe afdeling in het Reglement zijn enkele uitgangspunten met betrekking tot de ondersteuning bij het vormen van een nieuw college geformuleerd. Ook is de werkwijze bij de benoeming van wethouders vastgelegd (artikelen 1:9 en 1:10).

6. Stellen van actuele vragen in het vragenkwartier niet meer in tijd begrensd.

Een gevolg van de veranderde vergaderfrequentie was dat er minder gelegenheid bestond voor het stellen van actuele, mondelinge vragen in het vragenkwartier van de raadsvergadering. De afgelopen periode is de tijdsduur voor het stellen van actuele vragen daarom steeds verruimd naar meer dan 15 minuten. Het criterium van actualiteit blijft wel gehandhaafd (artikel 3:12).

7. De regels voor verslaglegging zijn verruimd om verslaglegging in videobeelden mogelijk te maken.

Het is wettelijk verplicht om een besluitenlijst vast te stellen. Voor een woordelijk verslag (handelingen) geldt geen verplichting. Met dit gewijzigde artikel wordt rekening gehouden met het op termijn op videobeeld vastleggen van de vergaderingen. Deze beelden kunnen naast of in plaats van een woordelijk verslag worden bewaard (artikel 3:13).

8. Het is mogelijk gemaakt een burgerinitiatiefvoorstel te amenderen.

In het huidige Reglement is het onmogelijk een burgerinitiatief te amenderen, waardoor alleen voor of tegen kan worden gestemd. Door deze beperking te schrappen, ontstaat er meer ruimte om besluitvorming te optimaliseren (artikel 3:29).

9. Het vervallen van moties.

Vanwege de lagere frequentie van raadsvergaderingen is opgenomen dat moties geacht worden te zijn vervallen, wanneer er in drie opeenvolgende vergaderingen niet op is teruggekomen. Dat aantal was hiervoor bepaald op vijf. In beide gevallen komt dat neer op ongeveer drie maanden (artikel 3:30).

10. De algemene leesbaarheid is verbeterd en het reglement is aangepast aan de actuele en digitale werkwijze.

In het gehele Reglement zijn aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te verbeteren. Ook de omslag naar een digitale werkwijze is verwerkt. Waar mogelijk zijn overbodige artikelen geschrapt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling door de gemeenteraad treedt het aangepaste Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019 in werking en komt het oude Reglement van 2013 te vervallen.

Bijlagen

Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0083

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 september 2019 met nummerb e s l u i t :

Vaststellen van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in