Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014

Onderwerp Voortgangsrapportage...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014

Onderwerp Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014
Portefeuillehouder A. de Jonge
Inlichtingen bij R. Schuurman P&P
0575-587789 r.schuurman@zutphen.nl

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

beleidplans effectieve schuldhulpverlening
Advies clientenraad met betrekking tot de voortgangsrapportgae schulddienstverlening 2013 2014
Reactie Het Plein op advies van de clientenraad
Het Plein - Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013 - 2014

Forum van 18 mei 2015


Toelichting griffie:

Deze rapportage meet de voortgang van de Effectieve schulddienstverlening – een beleidsnota die sinds 3 juli 2012 in de gemeente Zutphen van kracht is.
Na invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is elke gemeente verplicht om beleid te maken voor mensen die hulp nodig hebben bij het wegnemen van schulden. Zutphen heeft dit moment aangegrepen om niet meer te spreken over schuldhulpverlening, maar de term schulddienstverlening te introduceren. Met daarbij de nadruk op het zelf financieel gezond worden, in plaats van het (laten) regelen van schulden. Uitvoering van dit beleid gebeurt door Het Plein.

In deze voortgangsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken na twee jaar werken met de nieuwe systematiek. Ook de ambities voor de toekomst komen aan bod. De raad kan vanuit zijn controlerende taak beoordelen of de uitvoering op de bedoelde wijze geschiedt.

Deze rapportage staat in eenzelfde Forumvergadering geagendeerd als de behandeling van de concept begrotingen van Het Plein en Delta.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 18-05-2015
Tijd: 19:00 - 21:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Informerend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: C. Oosterhoff
Griffier: D. Kastelein

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Portefeuillehouder(s): A de Jonge

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk behandeld met de Jaarverslagen 2014 en concept begrotingen 2016 Het Plein en Delta.

Zie dat onderwerp voor het besprokene.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
18-05-2015Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl