Pagina delen

Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg naast 7 en 12a” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a" ten aanzien van de toelichting gewijzigd vast te stellen en de regels en verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1517HWnaast7en12-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In november 2017 is een verzoek ingediend om twee woningen te realiseren. Eén op het perceel Hoveniersweg naast 12a en één op het perceel Hoveniersweg tussen 5a en 7. De bouw van de nieuwe woningen past niet in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid en West'. Er is een bestemmingsplanherziening nodig om de woningen mogelijk te kunnen maken op deze locaties.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 19 april 2019 tot en met 31 mei 2019 ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend.

Beoogd effect

Het bestemmingsplan 'Hoveniersweg naast 7 en 12a' beoogt de realisatie van de woningen aan de Hoveniersweg te Zutphen planologisch juridisch mogelijk te maken.

Argumenten

1.1 Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend.

In de zienswijzennota “Hoveniersweg naast 7 en 12a” is de ingekomen zienswijze verwerkt. De zienswijze leidt tot twee wijzigingen in de toelichting. Een heeft betrekking op het opnemen van het beleidskader Structuurvisie Noordrand De Hoven. De andere heeft betrekking op de verantwoording van het plan ten aanzien van stikstof nu de Raad van State op 29 mei 2019 een streep heeft gezet door de Programmatische Aanpak Stikstof. Daar is een nieuwe berekening en onderbouwing voor opgesteld waaruit blijkt dat het plan haalbaar is. De regels en verbeelding behorende bij het bestemmingsplan zijn ongewijzigd gebleven.

2.1 De ontwikkeling past in de Structuurvisie Noordrand De Hoven.

Uit de Structuurvisie (vastgesteld d.d. 28 januari 2019) volgt dat aan de randen van De Hoven een organische ontwikkeling mogelijk is, inclusief woningbouw op dorpse wijze. Geleidelijke groei past bij het karakter van het dorp en is goed voor de vitaliteit van de kern. Voor het gebied geldt dat de bestaande inrichting (lintbebouwing langs de Hoveniersweg) aanknopingspunten biedt voor een verbetering van de uitstraling en structuur. Door de bestaande blokmatige verkaveling en deels verrommelde uitstraling van de omgeving, leent dit gebied zich goed voor een dorpse uitbreiding waar in lage dichtheden kwaliteit wordt toegevoegd. Op de lange termijn is hier geen perspectief meer voor (grootschalige) glastuinbouw en gaat dit gebied onderdeel uitmaken van een nieuwe woonomgeving. Voorliggend plan past binnen de Structuurvisie in die zin dat er sprake is van woningbouw in het aangegeven woningbouwgebied, langs de Hoveniersweg.

2.2 Het plan Hoveniersweg naast 7 en 12a staat op de planningslijst voor woningbouw.

Met de realisatie van het plan worden twee woningen aan de woningbouwvoorraad toegevoegd. Het plan is besproken en akkoord bevonden door de regietafel en staat op de Planningslijst voor de provincie Gelderland. Daarmee past het plan binnen de woningbouw afspraken die we hebben gemaakt met de regio Stedendriehoek en de provincie Gelderland.

2.3 De gewenste ontwikkeling van twee grondgebonden woningen wordt met een herziening van het bestemmingsplan gerealiseerd.

Omdat het plan past binnen het beleid voor dit gebied, zoals verwoord in de Structuurvisie, en er verder geen belemmeringen zijn vanuit een goede ruimtelijke ordening, kan aan de gewenste ontwikkeling planologisch medewerking worden verleend door een herziening van het bestemmingsplan.

2.4 Het plan is vanuit stedenbouwkundig planologisch oogpunt wenselijk en mogelijk.

Het gebied zit in een overgangsfase van glastuinbouw naar woningbouw. Voor deze percelen is een stedenbouwkundig advies opgesteld waarbij de twee woningen goed stedenbouwkundig zijn in te passen. De bouwregels en de vorm van het bouwvlak sluiten aan op de bebouwingsmogelijkheden in de directe omgeving. Het parkeren is voorzien op eigen terrein. Ten behoeve van de realisatie van de woning aan de Hovenierweg naast nummer 7 wordt een gedeelte van de bestaande kas gesloopt.
Initiatiefnemer is hiervoor verantwoordelijk. Dit is nodig om te voldoen aan de richtafstand tussen de woning (een gevoelige functie) en de kas en is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de planregels.

3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

In artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In een aantal gevallen is er geen plicht om een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12, tweede lid Wro). Er zijn geen verhaalbare kosten, zoals kosten van bodemsanering of aanleg van infrastructuur (artikel 6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening). Er hoeft geen exploitatieplan te worden gesloten als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Er is een getekende anterieure overeenkomst. Hierin is het verhaal van eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor de beoordeling van een planschadeclaim geregeld. De kosten van de bestemmingsplanprocedure (en omgevingsvergunning en ander benodigde vergunningen) zijn geregeld binnen de legesverordening en hoeven daarom niet met een exploitatieplan te worden geregeld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, het digitale gemeenteblad, op de website van de gemeente, in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat ze geen zienswijze konden indienen, gedurende zes weken beroep indienen. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Rechtbank.

Financiën

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen overeenkomstig de legestabel voor rekening van initiatiefnemer. Eventuele planschade en kosten voor het inschakelen van een adviseur voor het beoordelen van een planschadeverzoek zullen eveneens voor rekening van initiatiefnemer komen. Hiertoe is een anterieure overeenkomst en een planschadevergoedingsovereenkomst gesloten.

Bijlagen

-          ingediende zienswijze;
-          zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg naast 7 en 12a”;
-          t en r_Hoveniersweg naast 7 en 12a_vastgesteld_23 september 2019;
-          v_Hoveniersweg naast 7 en 12a_vastgesteld;
-          Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Bodemonderzoek;
-          Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Watertoets 1;
-          Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Watertoets 2;
-          Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Advies Veiligheidsregio;
-          Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Stikstofberekening.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0075

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 juli 2019 met nummer 131996


gelet op de artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

 


b e s l u i t :

  1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg naast 7 en 12a” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a" ten aanzien van de toelichting gewijzigd vast te stellen en de regels en verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1517HWnaast7en12-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In november 2017 is een verzoek ingediend om twee woningen te realiseren aan de Hoveniersweg. De bouw van deze woningen past goed in de Structuurvisie Noordrand De Hoven, die in januari 2019 is vastgesteld. Uit deze visie volgt dat aan de randen van de Hoven een organische ontwikkeling mogelijk is, inclusief woningbouw op dorpse wijze. Geleidelijke groei past bij het karakter van het dorp en is goed voor de vitaliteit van de kern. Op de lange termijn is hier geen perspectief meer voor (grootschalige) glastuinbouw en gaat dit gebied onderdeel uitmaken van een nieuwe woonomgeving.

Aangezien de bouw van deze twee woningen niet past in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Zuid en West," is er een bestemmingsplanherziening nodig. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 19 april tot 31 mei 2019 ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze ingediend. Deze heeft geleid tot twee wijzigingen in de toelichting. De regels en verbeelding bij het bestemmingsplan zijn ongewijzigd gebleven.

Het college stelt de raad voor de zienswijzennota en het bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a" vast te stellen. Ook vraagt het college de raad te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien dit niet verplicht is in dit specifieke geval.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

 
Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek en M van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1 Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2 Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de eerste inspreker, mevrouw Pladdet.

Zie voor de bijdrage van mevrouw Pladdet de bijlage bij het verslag.

BewustZW: Een aangrijpende noodkreet. Kan de burgemeester reageren?

College: Wat een verdrietige situatie. We doen wat er kan voor verwarde personen. Met wethouder Matser zal ik bespreken wat we eventueel extra kunnen doen voor mevrouw Pladdet en andere mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage mevrouw Pladdet. De tweede inspreker komt straks bij agendapunt 6c aan bod.

3 Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen.

4 Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang: Onze fractie is van plan een motie over de Horecavisie in te dienen.

5 Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Akkoord.

5b Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Akkoord.

6 Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad

Akkoord.

6b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Akkoord.

6c Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

Voorzitter: Bij dit onderwerp graag eerst uw aandacht voor een inspreker, de heer Everdij.

Inspreker: Ik heb een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan. Voor wat betreft de communicatie met de gemeente; eerder kreeg ik geen antwoord op mijn vragen en nu wel een tijdige reactie. Van de gemeenteraad had ik meer verwacht.
Inhoudelijk bevat het bestemmingsplan een paar fouten. Er hoeft geen exploitatieplan te worden ingediend bij de gemeente, dat is duidelijk. Er is echter geen enkel plan met uitzicht op uitvoering bekend. Waarom dan deze bestemmingsplanwijziging?
Voor de berekening van stikstof heeft de gemeente een programma gebruikt, waarvan het ministerie zegt dit nog niet te gebruiken. Hoe kan dat?
Over de inspraak wordt vermeld dat de initiatiefnemer met alle omwonenden contact heeft opgenomen. Mijn vraag is hoe dit is gebeurd. Er is geen verslag van en op deze manier wordt geen recht gedaan aan de inspraakprocedure.

PvdA: Heeft u een gesprek met de initiatiefnemer gehad?

Inspreker: Nee, hoewel ik 300 meter verderop woon. Ook andere buren hebben de initiatiefnemer niet gesproken.

BewustZW: In wet- en regelgeving is vastgelegd op welke manier de gemeente dit proces moet doorlopen. Twijfelt u eraan dat dit op een goede manier is gebeurd?

Inspreker: Ja, daar twijfel ik aan. Het is uw taak als gemeenteraad om daar een mening over te hebben.

BewustZW: Mijn fractie stelt voor dit onderwerp als bespreekpunt in de raad te agenderen.

Voorzitter: Ik zie instemmende reacties van andere fracties, dat is akkoord.

6d Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

BewustZW: Wat opvalt in dit stuk zijn dat de genoemde bedragen niet één op één hetzelfde zijn.

Arno van den Engel (ambtelijke ondersteuning): Dat is een afrondingskwestie. We kunnen dit aanpassen, voordat het voorstel wordt vastgesteld.

CDA: Waarom gaat het geld eerst naar de algemene reserve?

Arno van den Engel: De afspraak is dat elk voordeel via de algemene reserve loopt. In dit geval betreft het een technische exercitie, het volledige bedrag wordt doorgezet.

Burgerbelang: Om hoeveel kinderen gaat het? En hoe werkt het als kinderen naar een andere gemeente verhuizen? En is het budget toereikend?

Henrike Aarnink: Het antwoord op de eerste vragen staat op pagina 137 van het stuk. Of het budget toereikend is, is vooraf niet bekend. Dat moet goed worden gemonitord en steeds weer worden overwogen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6e Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Akkoord.

7 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond

SP: De alternatieve maatregelen in het Sociaal Domein baren mijn fractie zorgen. Voor wat betreft thema 3 (Wmo) krijg ik graag toelichting op de verschillende punten. Onze zorgen zijn dat wat op korte termijn een kleine besparing oplevert, op de lange duur tot meer armoede en behoefte aan zorg zal leiden.

D66: Een punt van orde voorzitter; kunnen we dit onderwerp en het volgende bespreekpunt (Extra bezuinigingen 2019) in een regulier Forum bespreken volgende maand?

Voorzitter: Ik zie dat er veel steun is voor uw voorstel.

CDA: Mogen we deze gelegenheid te baat nemen om toch een paar vragen te stellen? Wij zijn benieuwd of en hoe het verwachte tekort van 1,3 miljoen euro zal worden gedekt.

Vico van Damme (ambtelijke ondersteuning): Voor het resterende tekort verwachten we dat vooral de verkoop van panden nog soelaas gaat bieden.

CDA: Hoe zeker zijn deze inkomsten?

College: Het college denkt dat het realistisch is te verwachten dat met de verkoop van panden het tekort van 1,3 miljoen euro kan worden gedekt.

Voorzitter: De verdere bespreking van dit onderwerp kan in een Forum op een andere datum plaatsvinden.

8 Extra bezuinigingen 2019

Voorzitter: Ook dit onderwerp komt in een later Forum aan bod.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019

Akkoord.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019

PvdA: Op de volgende lijst ter inzage liggende stukken, voor 7 oktober 2019, staat een memo over Aanvullende maatregelen in het Sociaal Domein, thema’s 2, 3 en 5. Wij zouden dit onderwerp graag bespreken in de volgende Forumavond.

Voorzitter: Dit punt had goed gepast bij het volgende agendapunt dat ik zo zal toelichten, maar laten we nu kijken of er steun is voor uw voorstel. Dat is het geval. Zou dit onderwerp in een eigen Forum besproken moeten worden?

Henrike Aarnink: Het onderwerp past goed bij de eerder vanavond doorgeschoven financiële stukken. Ze kunnen m.i. samen worden geagendeerd.

Voorzitter: Goed, dan geven we dat op deze manier mee aan de agendacommissie.
De lijst is voor het overige akkoord.

11 Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019

Voorzitter: Voor de eerste keer staat in het Technisch Blok ook de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad op de agenda. Deze werd hiervoor alleen in het Presidium en de Agendacommissie besproken. Op deze lijst staan onderwerpen die door de ambtelijke organisatie of door het college zijn aangedragen, met daarbij een datum vermeld. Deze datum is vaak een indicatie, het onderwerp kan eerder of later aan bod komen. De lijst van nog te agenderen onderwerpen wordt nu ook in het Technisch Blok geagendeerd, zodat fracties makkelijker ook zelf een onderwerp kunnen aandragen. Ook kan een vraag over de voorgenomen agendering aan het college worden gesteld. Dit kunnen alleen procesvragen zijn en geen inhoudelijke vragen. Zoals bij de lijst van toezeggingen ook geldt; u kunt iets vragen, maar het hoeft niet. Zie het vooral als een mogelijkheid om de agenderende rol van de raad te versterken.

D66: We hebben de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen over het Geelvinck museum. Onze fractie verzoekt om een Forumvergadering over dit onderwerp.

Voorzitter: Ik zie dat er steun is voor uw voorstel van andere fracties.

College: Voorzitter, ik stel voor dit agenderingsverzoek in het Presidium te bespreken.

D66: Daar kunnen wij mee instemmen.

Voorzitter: Dan is de conclusie dat dit verzoek in het Presidium wordt besproken.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 01-07-2019

Akkoord.

12b Forumverslag 04-07-2019

Akkoord.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend