Pagina delen

Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor een extra ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst en dit te dekken uit een bijdrage van de ontwikkelaar (€ 200.000) en de kapitaallasten van de resterende € 200.000 uit de nieuw in te stellen Reserve Kapitaallasten ontsluitingsweg N314.
  2. Een bedrag van € 200.000 te storten in een nieuw in te stellen Reserve kapitaallasten ontsluitingsweg N314 en dit te dekken uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen.
  3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij onderzoeken al langer de mogelijkheid van een nieuwe noordelijke aansluiting van het bedrijventerrein Revelhorst op de provinciale weg N314. Dit gebeurt in overleg met de op het terrein gevestigde bedrijven en de ontwikkelaar van het bedrijventerrein Revelhorst 4, Roosdom Tijhuis (Rotij). De nieuwe aansluiting is gewenst om het bedrijventerrein beter naar de verschillende richtingen te kunnen ontsluiten en het economisch functioneren ervan te verbeteren. De ontsluitingsweg is niet in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen. Een herziening van de bestemmingsplannen is noodzakelijk. Hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel geschreven.

Over deze aansluiting, een vierde poot op de rotonde N314-Anne Frankplein is overleg gevoerd met de provincie Gelderland. Als wegbeheerder moet de provincie instemmen met de aantakking op de N314. Door de provincie is (ambtelijk) aangegeven dat ze (onder voorwaarden) akkoord zijn. Formele besluitvorming moet nog plaatsvinden. De afspraken worden vastgelegd in een nog op te stellen overeenkomst. Deze zal voor het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden getekend.

Beoogd effect

Het realiseren van een extra ontsluiting van het bestaande bedrijventerrein Revelhorst op de N314.

Argumenten

1.1  Een extra ontsluiting draagt bij aan het economisch functioneren van het bedrijventerrein.

De al op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers hebben aangegeven deze ontsluiting graag gerealiseerd te zien. In gesprekken met bedrijven die zich hier willen vestigen geven zij aan deze ontsluiting als voorwaarde voor vestiging in het koopcontract op te nemen. De verkoopbaarheid en daarmee de bedrijvigheid en werkgelegenheid gaat toenemen.

1.2  De ontwikkelaar is bereid 50% (€200.000,00) van de kosten voor zijn rekening te nemen.

Er is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar waarbij zij een bijdrage van € 200.000,00 aan de gemeente betalen. De ontwikkelaar heeft inmiddels kosten gemaakt (onderzoeken). Dit doen zij omdat ze er van overtuigd zijn dat de extra ontsluiting leidt tot meer (snellere) grondverkopen.

1.3  Er komt geen uitbreiding van het bedrijventerrein.

Het bestaande bedrijventerrein (waarvan nog veel kavels moeten worden verkocht) wordt niet uitgebreid.

Kanttekeningen

1.1  Er is ongerustheid bij omwonenden.

Omwonenden zijn ongerust over de verwachte verkeersontwikkelingen. Ze zijn geïnformeerd over de verwachte gevolgen (informatieavond). Uiteraard hebben ze de mogelijkheid om via de gebruikelijke publiekrechtelijke inspraakprocedures bezwaar te maken.

Risico’s

1.1  Het is geen zekerheid dat de extra ontsluiting er komt.

Er zijn nog verschillende risico’s waardoor het plan niet tot uitvoering komt. De bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd. Mogelijk dat bezwaren standhouden. Of de provincie besluit toch geen toestemming te verlenen voor aansluiting op de provinciale rotonde. Of de kosten zijn veel hoger dan geraamd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zoals aangegeven lopen de gesprekken met de ontwikkelaar en de provincie. De informatievoorziening richting omwonenden is opgestart.

Er worden overeenkomsten gesloten met de provincie en de ontwikkelaar. Het ontwerpbestemmingsplan is afgerond en ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.

Rapportage/evaluatie

Het college wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.

Financiën

De totale geraamde kosten bedragen € 400.000. De ontwikkelaar betaalt hiervan € 200.000. De kapitaallasten van de resterende € 200.000 zijn in 2019 nihil. Voor 2020 zijn de kapitaallasten € 10.600 (op basis van 30 jaar en 2% rente). Voor de kapitaallasten van de ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst wordt voorgesteld om een nieuwe reserve in te stellen om hieruit de kapitaallasten te kunnen dekken. In de reserve bovenwijkse voorzieningen is hier rekening mee gehouden en dit bedrag wordt gestort in de nieuw in te stellen reserve ontsluitingsweg bedrijventerrein Revelhorst.  Stand van de reserve bovenwijkse voorzieningen na onttrekking is € 150.000.

Door (verplichte) extra bijdragen uit grondverkoop Revelhorst gaat de reserve de komende jaren nog met € 400.000 toenemen.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0049

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 mei 2019 met nummer 86458b e s l u i t :

  1. Een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor een extra ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst en dit te dekken uit een bijdrage van de ontwikkelaar (€ 200.000) en de kapitaallasten van de resterende € 200.000 uit de nieuw in te stellen Reserve Kapitaallasten ontsluitingsweg N314.
  2. Een bedrag van € 200.000 te storten in een nieuw in te stellen Reserve kapitaallasten ontsluitingsweg N314 en dit te dekken uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen.
  3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Het college stelt voor een nieuwe noordelijke aansluiting van het bedrijventerrein Revelhorst op de provinciale weg N314 te realiseren. Het betreft een vierde poot op de rotonde N314-Anne Frankplein. De nieuwe aansluiting is gewenst om het bedrijventerrein beter naar de verschillende richtingen te kunnen ontsluiten en het economisch functioneren ervan te verbeteren.

De nieuwe ontsluitingsweg is niet in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen. Een herziening van de bestemmingsplannen is noodzakelijk. Hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel geschreven.

Over deze nieuwe aansluiting is overleg gevoerd met de provincie Gelderland. Als wegbeheerder moet de provincie instemmen met de aantakking op de N314. Door de provincie is (ambtelijk) aangegeven dat ze (onder voorwaarden) akkoord zijn. Formele besluitvorming moet nog plaatsvinden. De afspraken worden vastgelegd in een nog op te stellen overeenkomst. Deze zal voor het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden getekend.

De totale geraamde kosten bedragen € 400.000. De ontwikkelaar, Roosdom Tijhuis, betaalt hiervan € 200.000. De kapitaallasten van de resterende € 200.000 zijn in 2019 nihil. Voor 2020 zijn de kapitaallasten € 10.600 (op basis van 30 jaar en 2% rente). Voor de kapitaallasten van de ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst wordt voorgesteld om een nieuwe reserve in te stellen om hieruit de kapitaallasten te kunnen dekken. In de reserve bovenwijkse voorzieningen is hier rekening mee gehouden en dit bedrag wordt gestort in de nieuw in te stellen reserve ontsluitingsweg bedrijventerrein Revelhorst.  Stand van de reserve bovenwijkse voorzieningen na onttrekking is € 150.000. Door (verplichte) extra bijdragen uit grondverkoop Revelhorst gaat de reserve de komende jaren nog met € 400.000 toenemen.

Het college vraagt de raad onder andere te besluiten een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor een extra ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst en dit te dekken uit een bijdrage van de ontwikkelaar (€ 200.000) en de kapitaallasten van de resterende € 200.000 uit de nieuw in te stellen Reserve Kapitaallasten ontsluitingsweg N314. Ook vraagt het college de raad een bedrag van € 200.000 te storten in een nieuw in te stellen Reserve kapitaallasten ontsluitingsweg N314 en dit te dekken uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen. De begroting 2019 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

 
Datum 17-06-2019 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink en M van Ast
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze technisch blokvergadering. We hebben vandaag vijf insprekers. Vier daarvan zullen bij het agendapunt 'Algemeen spreekbrecht' gaan inspreken. Eén inspreekreactieg gaat over de ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst. Deze inspreker zal bij de behandeling van dat agendapunt gaan inspreken. Dan geef ik nu het woord aan de insprekers. De eerste drie insprekers zullen gaan inspreken over het Geelvinckmuseum. De vierde inspreker over een ander onderwerp.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Witbraad, inspreker: De heer Witbraad spreekt in over het Geelvinckmuseum, zie de als bijlage bijgevoegde inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Witbraad?

VVD: Hoe ziet u dat het museum moet blijven? Wat heeft het museum meer te bieden dan alleen het culturele?

Dhr. Witbraad: Zutphen wil een culturele stad zijn, Geelvinck biedt daar een bijdrage aan. Een aantal mensen trekt zelf de portemonnaie. De heer Spek zal hier verder op in gaan.

D66: Met betrekking tot het behoud van het museum voor Zutphen: zijn er ook alternatieve locaties mogelijk? Er zijn twee alternatieven geboden, maar die blijken ongeschikt. U bent wel bereid voor een alternatief maar blijft het liefst op de huidige plek.

Dhr. Spek, inspreker: De inspreekreactie is ook namens de heer Buisman. Deze inspreekreactie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Spek?

GroenLinks: Kun je je niet beter richten tot het Wijnhuisfonds?

Dhr. Spek: Morgen hebben wij een gesprek met het Wijnhuisfonds.

CDA: Wat is de achtergehouden informatie?

Dhr. Spek: Het rapport van de brandweer en de WOB: wij krijgen geen informatie.

Voorzitter: Als er geen verhelderende vragen meer zijn voor de heer Spek, dan gaan wij over naar de volgende inspreker.

Mevrouw Arkesteijn, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen?

D66: U richt zich rechtstreeks tot het college. Per 1 september de deuren sluiten is niet haalbaar?

Mw Arkesteijn: Dat is onmogelijk. Aan de raad als hoogste orgaan van de gemeenten vragen wij u voor behoud van het museum.

D66: U vraagt aan de raad om het museum een aantal maanden te gunnen. Het Wijnhuisfonds heeft het recht van eerste koop.  Als het Wijnhuisfonds gaat kopen, moet u onderhandelen met het Wijnhuisfonds. Kijken naar de lange termijn.

GroenLinks: De 600.000,- Euro aan achterstallig onderhoud, moet de gemeente Zutphen dat ophoesten?

Mw Arkesteijn: Ja, er is al aangegeven wat er aan onderhoud moet gebeuren. Op zijn minst moeten we met elkaar, met het college, in gesprek. Tot 1 maart is dat geweigerd, dat is onbegrijpelijk. Toen kregen we bericht van verkoop en van een flinke huurverhoging.

VVD: Sinds wanneer zitten jullie in Zutphen?

Mw Arkesteijn: Wij zijn open gegaan in juni 2017.

VVD: U wist dat u er per 1 september 2019 uit moet?

Mw Arkesteijn: Nee, deze datum is anderhalve maand voor het aflopen van het huurcontract medegedeeld.

BewustZW: Zijn er mogelijkheden met het Wijnhuisfonds?

Mw Arkesteijn: We hebben een vrijblijvend gesprek gehad, verder hebben we niets gehoord.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de volgende inspreker, mevrouw Pladdet.

Mw Pladdet, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

CDA: Dank voor uw dappere inspreekreactie.

GroenLinks: Dank. Dit is een landelijk probleem. Wij hebben u gehoord.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 17 juni 2019

D66: Toezegging 17-14: Toen deze toezegging is gedaan, zou De Kaardebol over een half jaar in het Forum worden behandeld.

College: U gaat over uw eigen agenda. U kunt dit aangeven bij de agendacommissie.

Forum: Verder akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 17 juni 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken in de beangwoording van de schriftelijke vragen Hotspot (2019-V0012)?

College: De antwoorden komen naar de griffie ter registratie.

Forum: Verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

Voorzitter: Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk in de raad.

Forum: Akkoord.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst

Voorzitter: Dan hebben we eerst een inspreker, de heer Nap.

De heer Nap, inspreker: Zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen aan de heer Nap?

GroenLinks: Het Stuit-gebied ligt niet aansluitend aan het bedrijventerrein, er is ook nog een strook wat onbebouwd is, maar wel de bestemming 'bedrijventerrein' heeft.

CDA: Heeft u zelf, eventueel met medebewoners, nagedacht over ontsluiting van de wijk?

Dhr Nap: Boetevrij de andere kant de wijk kunnen verlaten.

PVDA: Heeft u ook voor andere verkeersproblemen ingesproken?

Dhr Nap: Nee

PVDA: Dan is er toch sprake van nimby-effect.

Dhr Nap: Ik praat hier niet alleen voor eigen parochie.

D66: Waar zit de meeste pijn voor de buurt?

Dhr Nap: Dat is niet gerioriteerd. Een is de ontsluiting van de wijk. Ook het verdwijnen van het Stuit-gebied.

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu verder met bespreking van dit agendapunt.

BewustZW: Kon er niet beter eerst een bestemmingswijziging plaatsvinden dan het verstrekken van krediet?

College: Dat hoeft niet.

Stadspartij: Heeft de ontsluiting nut gezien de kosten?

College: Aanleiding is de ontwikkeling van bedrijventerrein De Revelhorst. Niet de drukte op de Den Elterweg. Nu wordt de helft van de kosten door de projectontwikkelaar betaald. Wij willen dit steunen want met deze ontsluiting hoeft CirculusBerkel minder kilometers te maken. Tevens willen we dit steunen omdat deze ontsluiting veiliger zal zijn dan de huidige route.

GroenLinks: Totaal kost dit 4 ton, de helft is dan 2 ton. Betekent dat 10.000,- Euro per jaar?

College: Dat klopt.

Ambtelijk ondersteuner: Dit kost 10.000,- Euro per jaar met een looptijd van 30 jaar.

CDA: De helft van de kosten wordt door de projectontwikkelaar betaald. Wordt zo geen precedent geschapen: als je meebetaald, dan wordt er een weg aangelegd?

College: Er zijn nu veel aanvragen van bedrijven die zich op dat bedrijventerrein willen vestigen. Er is dus geen sprake van een precedent. Daarnaast is co-financiering nu een uitgangspunt van het college.

GroenLinks: Wij willen geen verloedering van het landschap. Tussen het Stuit-gebied en de Revelhorst liggen zonnepanelen. Heeft het Stuit-gebied een harde lijn?

College: Er is een harde lijn tussen het bedrijventerrein en het Stuit-gebied.

GroenLinks: Kunt u toezeggen dat het daar stopt?

College: Ja, ik zal een kaart met de omvang van het Stuit-gebied ter inzage leggen.

GroenLinks: Het zonnepanelenveld, er is toegezegd dat er een brede strook struiken zou zijn.

College: Dat kijken we na.

Voorzitter: Dit voorstel is rijp voor bespreking in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

Voorzitter: Akkoord.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 juni 2019

Voorzitter: Akkoord.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 06-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

10b. Forumverslag 16-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend