Pagina delen

Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van een inspectie en het verrichten van aanvullende onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug van de oude IJsselbrug;
  2. Het budget te dekken uit de reserve Bruggen;
  3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-18).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De oude IJsselbrug bestaat uit twee bruggen, een verkeersbrug en een spoorbrug. De verkeersbrug is in bezit van de gemeente Zutphen. De spoorbrug is van ProRail. De verkeersbrug bestaat uit een boogbrug, een hefbrug en een flink aantal aanbruggen (zeven aan de Hovense kant en één aan de centrumzijde). De totale constructie bestaat uit verschillende leeftijden. De boogbrug is het meest recent gerealiseerd in 1947. De hefbrug is eveneens in 1947 gerealiseerd, maar bestaat deels uit materiaal van 1865. De aanbruggen aan de Hovense zijde zijn van 1865. De aanbrug aan de centrumzijde is van 1947.

De IJsselbrug is financieel en beheermatig een zeer grote verantwoordelijkheid van de gemeente Zutphen. De brug vormt een cruciale verkeerskundige schakel tussen de west- en oostzijde van de IJssel en de stad. Waterstaatkundig is de brug een bottleneck voor doorstroming en scheepvaart. De IJsselbrug is een beeldbepalende constructie in het stadssilhouet.

De gemeente heeft inzicht in de staat van de constructie, heeft een langjarig beheer- en onderhoudsplan en heeft dit verwerkt in haar meerjarenbegroting. Er is een gemeentelijk team bemenst en direct beschikbaar met handelingsbevoegdheid. De gemeente overlegt regelmatig en intensief met betrokken partijen Rijkswaterstaat en ProRail. Er is een efficiënt en effectief calamiteitenplan ingeval van calamiteiten.

De aanleiding van dit voorstel is tweeledig.

In maart 2019 deed zich een calamiteit voor op het hefdeel van de IJsselbrug. Deze calamiteit is in de afgelopen periode geanalyseerd op de oorzaak, samen met de aannemer van de werkzaamheden in 2017. Voor deze analyse zijn ervaren constructief specialisten ingeschakeld. Gebleken is dat de oorzaak hoofdzakelijk voortvloeit uit verrichte werkzaamheden aan het hefdeel en in mindere mate wordt veroorzaakt door de constructieve situatie van het hefdeel. De analyse is in een schriftelijke rapportage gevat waar beide partijen achter staan. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over het herstel van de schade en het aanpakken van de oorzaak. Ook vanuit gemeentezijde zullen er werkzaamheden moeten worden verricht aan de bestaande constructie van het hefdeel die niet toe te rekenen zijn aan de aannemer. De raming is dat deze gemeentelijke werkzaamheden maximaal € 50.000 zullen kosten.

In 2033 staat groot onderhoud op het programma. Naast groot onderhoud, wordt voorzien dat in die periode eveneens de aanbruggen aan de Hovense zijde vervangen dienen te worden. Dit is te zijner tijd een zeer forse investering en zal groter zijn dan de werkzaamheden verricht in 2017.

Het ministerie van I&W onderzoekt maatregelen aan de hefbruggen (spoor en weg) voor verbetering van de doorvaarbaarheid van scheepvaart. Maatregelen betreffen dan vervanging en verbreding van de hefbrug. Hiertoe is gezamenlijk met I&W, RWS en provincie Gelderland een verkennende studie verricht in 2018 door bureau Arcadis. Daarnaast is e.e.a. aangekondigd in het zogenaamde MIRT (meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport) om in de periode 2030 aan te pakken.

De provincie Gelderland wil verkennen of ze in het kader van multimodaliteit de gemeente kan ondersteunen, ook wetende dat er te zijner tijd een forse investeringsopgave aan komt. De provincie start een traject genaamd Integraal Riviertakmanagement (IRM), waarin o.a. wordt opgenomen de voorgenomen aanpak van de oude IJsselbrug.

De IJsselbrug is als knelpunt in het vizier van de verantwoordelijke bestuurders op provinciaal en rijksniveau vanwege het belang van scheepvaart en voor de verkeersdoorstroming. Planmatige aanpak in samenwerking met rijk en provincie ligt gezien het belang van de gemeente voor de hand.

De gemeente verricht 7 jaarlijks een volledige inspectie van de brug conform de NEN 8700 – norm (beoordeling constructieve veiligheid). De laatste inspectie is in 2012 verricht. We willen een nieuwe inspectie verrichten om de lange termijn investeringsplanning te actualiseren en om samen met de partners een plan van aanpak te kunnen uitwerken voor beoogde werkzaamheden aan de IJsselbrug. De raming is dat deze inspectie en actualisering van de lange termijn investeringsplanning € 100.000 kost.

Beoogd effect

Het verrichten van werkzaamheden aan de hefbrug om doorstroming te kunnen waarborgen.

Het verrichten van een inspectie en het actualiseren van de lange termijn investeringsplanning om samen met partners een plan van aanpak te kunnen uitwerken voor beoogde werkzaamheden aan de IJsselbrug (aanbruggen en hefdeel).

Argumenten

1.1  De gemeente is als wegbeheerder en eigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bereikbaarheid, doorstroming en passeerbaarheid van de oude IJsselbrug.

Nalatig handelen of achterstallig onderhoud kan de gemeente aansprakelijkheid opleveren voor eventuele schade. Ons beheer, onderhoud en financiële programmering is er op ingericht de IJsselbrug goed op orde te houden.

1.2  De schade als gevolg van de calamiteit in maart 2019 is grotendeels veroorzaakt door de verrichte werkzaamheden in 2017 en deels terug te voeren op de constructieve situatie van het hefdeel.

Dit betekent dat het herstel van de schade door beide partijen moet worden verricht en bekostigd. Voor het onderdeel van de werkzaamheden waar de gemeente verantwoordelijk voor is bedraagt de raming € 50.000.

1.3  De gemeente dient in 2033 groot onderhoud te verrichten.

Dit groot onderhoud omvat ook de vervanging van de aanbruggen. Dit is een forse investering. De gemeente heeft een geactualiseerd beeld nodig van het meerjarig investeringsprogramma en wil daarom een actuele inspectie verrichten van de IJsselbrug. Dit om de goede bedragen te kunnen reserveren in de gemeentebegroting / meerjarenonderhoudsprogramma en opbouw van de gemeentelijke onderhoudsreserve van de oude IJsselbrug.

1.4  Het ministerie van I&W wil de doorvaarbaarheid voor de scheepvaart van de IJsselbrug verbeteren.

Het knelpunt in de IJssel is de IJsselbrug bij Zutphen en dan in het bijzonder de hefbrug die smal is en taps toeloopt onder water. In middel- en hoogwaterperiodes levert dit scheepvaartopstoppingen op. Bij hoogwaterperiodes geeft het daarnaast zeer veel hefmomenten gedurende dag en nacht. De kwestie van de hef is extra gecompliceerd vanwege de aanwezigheid van een spoorbrug met hefdeel. Verhogen van de IJsselbruggen is niet mogelijk. Wel is er eventueel ruimte voor ruime verbreding van het hefdeel. Dit kan de doorstroming sterk verbeteren.

1.5  Samenloop in werkzaamheden levert effectiviteits- en efficiencyvoordelen op.

Het samen aanpakken van de investeringen kan leiden tot een beter resultaat, effectievere en efficiëntere inzet van middelen en het betrekken van partners bij de forse investeringen die de gemeente te zijner tijd dient te verrichten.

2.1 Het budget kan worden gedekt uit de bestaande reserve Bruggen.

De reserve Bruggen is bedoeld voor genoemde werkzaamheden en de 7-jaarlijkse inspectie. Binnen de reserve zijn middelen beschikbaar om het betreffende budget te dekken (zie Financiën).

3.1 De begroting dient gewijzigd te worden

Bijgevoegd is een begrotingswijziging (2019-18).

Kanttekeningen

Het groot onderhoud in 2033 met vervanging van aanbruggen betekent een forse investering waarvoor middelen moeten worden gereserveerd. Het betreft te zijner tijd een langjarige investering die in orde van grootte € 15 tot 20 mln. bedraagt (inschatting constructeur / beheerder). Deze kan in een langere periode worden afgeschreven (levensduur > 50 jaar), maar ook met kapitaallasten blijft het een investering die omvangrijk is. De gemeente heeft er belang bij dat partners bijdragen in de aanpak. Aanpak van de aanbruggen kan mogelijk ook verbetering opleveren van de oversteekbaarheid voor voetgangers en minder mobielen en een beter tracé voor verkeer opleveren.

Het hefdeel van de brug voldoet voor het autoverkeer, maar niet voor het scheepvaartverkeer. Aanpak van de hef kan verbetering van de doorvaarbaarheid opleveren. De gemeente Zutphen hecht aan goede doorvaarbaarheid vanwege het economische belang voor Nederland en de mogelijkheid die vervoer over water kan betekenen voor c02 - reductie.

Risico’s

De IJsselbrug is een risicovol object. Het is een oude constructie. Daarnaast is het een zeer belaste constructie vanwege het vele (auto)verkeer en het feit dat er regelmatig een schip tegen de IJsselbrug vaart.

Onvoldoende beheer en onderhoud en onvoldoende schriftelijk vastleggen hier van kan aansprakelijkheid voor de gemeente opleveren. Het beheer en onderhoud is vastgelegd in een meerjarenonderhoudsprogramma. Dit dient regelmatig te worden geactualiseerd conform de NEN 8700 - norm.

Het kennisniveau intern dient op orde te zijn. Dat is geborgd met een vast ambtelijk team en een vaste wethouder verantwoordelijk voor de IJsselbrug.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wethouder beheer openbare ruimte wordt regelmatig geïnformeerd over de IJsselbrug. Ambtelijk is er regelmatig overleg met provincie, RWS en I&M over de oude IJsselbrug. De provincie Gelderland neemt regie voor de integrale aanpak van de IJssel in het kader van IRM.

De inspectie wordt verricht in de periode augustus - oktober 2019. Over de resultaten wordt gerapporteerd aan wethouder en college.

U wordt als raad meegenomen in de ontwikkelingen, mede gezien het feit dat er gemeentelijke middelen moeten worden gereserveerd.

Rapportage/evaluatie

Er volgt een inspectierapport en een actualisatie van het meerjarenonderhoudsprogramma.

Financiën

Dekking van de kosten (€ 150.000) kan uit de reserve Bruggen. De stand van deze reserve bedraagt momenteel € 1.009.952. Ten behoeve van het RIDS - project 'renovatie Oude IJsselbrug" wordt uit deze reserve € 465.000 onttrokken voor de aanvullend verrichte werkzaamheden.

Na beide onttrekkingen resteert € 394.952 in deze reserve. Jaarlijks wordt deze reserve met € 135.000 gevoed voor de kapitaallasten van de investeringen in het meerjarenonderhoudsplan Oude IJsselbrug en de overige bruggen (2013-2033).

Bijlagen

Begrotingswijziging 2019-18

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0065

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 juni 2019 met nummer 109117b e s l u i t :

  1. Een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van een inspectie en het verrichten van aanvullende onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug;
  2. Het budget te dekken uit de reserve Bruggen;
  3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-18).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van een inspectie en het verrichten van aanvullende onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug, om het budget te dekken uit de reserve Bruggen, en om de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-18).

Hiermee wordt beoogd het verrichten van werkzaamheden aan de hefbrug om doorstroming te kunnen waarborgen. En het verrichten van een inspectie en het actualiseren van de lange termijn investeringsplanning om samen met partners een plan van aanpak te kunnen uitwerken voor beoogde werkzaamheden aan de IJsselbrug (aanbruggen en hefdeel).

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 01-07-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de insprekers.
De eerste spreker is mevrouw Loen, namens de werkgroep “Geen kermis op de IJsselkade.” (Zie voor haar bijdrage de bijlage bij het verslag).

D66: Hoe is de communicatie met de gemeente verlopen?

Inspreker: Wij voelen ons als bewoners niet gehoord door de gemeente.

Voorzitter: De tweede spreker is de heer De Wijs. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)
Er zijn geen vragen voor de heer De Wijs. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Oostenenk-Maas, de derde en laatste inspreker. (Zie voor haar bijdrage de Ingekomen stukken voor 8 juli, brief E09.)

D66: Gaan ondernemers de deuren sluiten als de kermis voor de deur staat?

Inspreker: Daar heb ik geen idee van.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In 2017 heeft de raad motie 23 “Openbare toiletten in Zutphen” aangenomen. Er zou een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid. Dit onderzoek zou € 30.000 kosten. Het uit te voeren onderzoek is echter gesneuveld bij de bezuinigingen. We hebben u daarover niet geïnformeerd en dat hadden we wel moeten doen. Ik doe het daarom bij deze alsnog.

Voor de zorgaanbieders Jeugd willen we de mogelijkheid open houden budgetplafonds in te voeren. Als we dat willen doen moet dat op 30 september dit jaar bij de aanbieders bekend zijn en vandaag, 1 juli 2019, op de website zorgregio staan. Een besluit van het college volgt eind augustus en de raad krijgt, als we dit gaan doen, een collegevoorstel. Terugnemen kan ook nog.

BewustZW: Dat had toch eerder bekend moeten zijn? Hoe gaan we daar in het vervolg mee om?

College: Daar zijn we nu inderdaad scherper op. Idealiter informeren we de raad per memo.

D66: Hoe kan het toiletonderzoek zijn wegbezuinigd zonder de raad daarvan op de hoogte te stellen?

College: Dat is in het proces van bezuinigingen inderdaad weggevallen. Ook het college wil weten hoe dat kan en of dat op meer onderdelen is gebeurd. Wanneer we hier duidelijkheid over hebben, zullen we de raad informeren. Bij de begroting zullen we een memo aanleveren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019

Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

Stadspartij: Is er goed gekeken naar eventuele aanvullende projecten, zodat de straat straks niet nog een keer open moet?

ChristenUnie: Zijn er meer projecten waar het krediet wordt overschreden?

BewustZW: Is het in samenspraak met de bewoners gegaan?

College: We hebben nu een compleet beeld, de straat hoeft niet nog een keer over. Dit rioolproject is het enige met een overschrijding voor dit jaar. Voor het jaar 2020 komen herstelvoorstellen naar de gemeenteraad. Deze kunnen integraal worden afgewogen (in het gesloten systeem). Met de omwonenden is zo veel mogelijk in samenspraak gegaan.

6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Akkoord.

6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

D66: In hoeverre is het budget nu direct nodig, gelet op de financiële situatie van de gemeente?

BewustZW: Kunnen andere overheden bijdragen? Hoe zit het met de verzekeringen?

Burgerbelang: Waarom wordt er nog gesproeid op de brug? Dit was toch niet meer nodig?

ChristenUnie: Het budget voor bruggen is bijna op, zorgelijk.

CDA: Hoe gaat het college om met toekomstige investeringen in de brug?

College: Van het gevraagde budget van € 150.000 gaat een deel naar herstelwerkzaamheden en het overgrote deel naar de inspectie. Het is nodig dat nu te doen. De gesprekken met Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap lopen. Voor de inhoudelijke en financiële afspraken over het groot onderhoud straks in 2030, moeten we als gemeente weten wat er nodig is. Daarom is goed onderzoek nodig.

De reserve bruggen is sneller afgenomen dan verwacht, vooral in verband met het project Rivier in de stad (RIDS). In een eerder memo en straks het raadsvoorstel over de RIDS staat dit toegelicht.

Het punt van de verzekeringen zal ik nagaan, daar kom ik bij de actieve informatievoorziening vanuit het college in de raad van 8 juli op terug. Dat geldt ook voor het sproeien. Naar mijn weten was dit niet meer nodig na het bijschaven van brugdelen. Dat zoek ik voor u uit.

BewustZW: Kunnen de verschillende overheden de € 150.000 kosten niet delen?

College: Als gemeente zijn we eigenaar. Voor wat betreft kosten delen gaat het straks bij het groot onderhoud om vele miljoenen. Mogelijk kan het onderhoud al in 2030 plaatsvinden, en niet pas in 2033. Als gemeente moeten we precies weten hoe de brug eraan toe is. We hebben ook te maken met de strubbelingen rond de RIDS. Factoren waardoor het college zegt; laten wij deze kosten zelf dragen.

CDA: Wat is het toekomstbeeld van de brug? Hij zou na het onderhoud weer 85 jaar meegaan. Voor Zutphen is dit toch een groot risico.

College: De brug kan nog lang mee, het zijn de aanbruggen die kwetsbaar zijn. Toch is dit ook een kans voor de gemeente. Rijkswaterstaat ziet een knelpunt in de brug in relatie tot de eigen ambitie om de waterweg te gebruiken. Het waterschap ziet een knelpunt in de brug in relatie tot het omgaan met hoog water.

BewustZW: Wij willen dit onderwerp graag als bespreekpunt aan de raadsagenda toevoegen. Het is niet gezegd dat wij tegen zullen stemmen.

Voorzitter: Dat is aan u.

6d. Herinrichting Melatensteeg

BewustZW: Een overschrijding van 25% op het project is wel heel erg veel. Kunnen we de aanpak van het college met betrekking tot de ramingssystematiek op schrift krijgen?

College: De overschrijding komt omdat we net iets verder gaan in de aanpak dan gedacht, om het geheel nog wat mooier te maken. Daarbij komt dat bouwen de laatste jaren veel duurder is geworden.

BewustZW: De eerdere motie risicomanagement moeten we wellicht weer uit het putje halen.

College: We zijn bezig met de interne beheersing. Er ligt ook een goed advies van de interim gemeentesecretaris. Er worden stappen gezet. We zijn aan het opruimen, daarom komen ook de voorstellen met tekorten boven.

BewustZW: Laten we de balans opmaken van alle projecten die we op stapel hebben staan. Klopt het nog wat er staat of moeten we eventueel bijstellen?

College: Dat is precies waar we mee bezig zijn. Een interessante suggestie van de heer Jansen. Ik zal dat in het college bespreken en ik kom daar op terug bij de actieve informatieplicht vanuit het college in de raadsvergadering van 8 juli 2019.

7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

GroenLinks: In het voorstel staan verschillende bedragen. Er is een restant van de subsidie en er zijn afspraken gemaakt met de provincie. Daar lijkt een verschil tussen te zitten van € 508.000. Is er beleidsvrijheid dit bedrag te besteden?

PvdA: Kan het resterende bedrag ook aan jongerenhuisvesting worden besteed?

College: Het antwoord op de laatste vraag is nee, dat kan niet. Het moet passen binnen de door provincie en gemeente afgesproken doelen.

GroenLinks: Onze fractie staat helemaal achter de doelen van dit programma. Het is wel goed om te weten of er beleidsvrijheid is.

College: Dat moet ik uitzoeken. In de raadsvergadering van 8 juli kan ik u beantwoorden, bij de actieve informatieplicht vanuit het college, of het spaarsaldo er nog is en of en hoe we dit kunnen besteden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

CDA: Op brief a-22 “Mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan Bieshorstlaan 71 Warnsveld” krijgen we graag een reactie van het college. Deze willen we dus verplaatsen naar rubriek C.

Voorzitter: Dat kan.

CDA: Brief a-23 “Oneens met artikel in de Stentor over vergoeding overlast windmolens” willen we graag in de raadsvergadering gebruiken.

Voorzitter: Het staat uw fractie altijd vrij informatie te betrekken bij besluitvorming.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019

Voor kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 03-06-2019

Akkoord.

10b.  Forumverslag 17-06-2019

Akkoord.

11. Sluiting

Bedankt voor uw inbreng, ik sluit de vergadering. 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend