Pagina delen

Dienstverleningsovereenkomst Stichting Werkbedrijf Zutphen (GelreWerkt!)

Bijlagen

Behandeld in Forum van 11 februari 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Aan de orde is de Dienstverleningsovereenkomst met het Werkbedrijf. Dat bestaat uit drie delen, een overeenkomst, een aantal doelstellingen en wat financiële gegevens.
Het is een informerende bijeenkomst. Ik geef het woord aan het college.

College: De Dienstverleningsovereenkomst die voor u ligt is met stoom en kokend water opgesteld omdat we snel aan de slag moesten met GelreWerkt. Er is een toezegging gedaan dat u wensen en bedenkingen kunt geven. Maar ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we een raadsspecial organiseren eind maart, begin april, met de directeur van GelreWerkt erbij. Waarbij we vooruit kijken en waarbij we eerste ervaringen kunnen bespreken, en waar we tegenaan lopen. Dus kijkend naar de actuele situatie en de ervaringen van de directeur. En wat voor effect heeft dat op de afspraken die we kunnen maken op de doelstellingen, ook op de toekomstige dienstverleningsovereenkomst. En dat we zo met elkaar gaan bouwen. Ik ben ook bereid om nu alvast een aantal zaken mee te nemen, maar ik doe u nu dit aanbod.

Voorzitter: Er ligt een voorstel. Wie wil daarop reageren?

ChristenUnie: Krijgt het gevoel dat we hier voor niets zitten.

College: Dat zou mijn intentie niet zijn. U gaat zelf over uw agenda.

BurgerBelang: De datum voor een raadsspecial is al in het presidium al vergeven.
BurgerBelang wil wel zijn bedenkingen over de Dienstverleningsovereenkomst kenbaar maken.

ChristenUnie: Terugsturen naar agendacommissie, wanneer het dan wel kan. Misschien kunnen we iets inlassen. Ook de ChristenUnie wil wel inhoudelijk opmerkingen plaatsen.

Voorzitter: We gaan dus nu inhoudelijk op de Dienstverleningsovereenkomst in.

GroenLinks: GroenLinks denkt dat het verstandig is om het terug te geven aan de agendacommissie.

BurgerBelang: de agendacommissie kan ten allen tijde een forumspecial organiseren over de voortgang van de Dienstverleningsovereenkomst met Gelre Werkt.
Het is wel wenselijk om dit forum wel doorgang te laten vinden.
De resultaten van het verleden zijn niet zo mooi geweest. Daarom is de transitie naar het werkbedrijf geweest. BurgerBelang leest dat er nog geen afspraken gemaakt zijn, en dat wij doorgaan op de voet zoals het bij Delta en Het Plein was. Dat is schokkend. We weten allemaal wat er gebeurd is en hoeveel het heeft gekost.
Wat opvalt in het stuk is de dubbele petten. Als je goed leest, zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer het nog niet met elkaar eens over de afspraken.
Opdrachtgever is het College van Zutphen, opdrachtnemer is het bestuur van de stichting, daarin zitten twee wethouders. Als je in oktober al weet dat het Werkbedrijf een feit is, dan hadden die afspraken al lang gemaakt kunnen worden. Er is veel werk verzet, dat is heel mooi. Maar we weten niet financieel waar we aan toe zijn.

Interruptie SP: dubbele petten en doorgaan op dezelfde voet. We hebben als raad afgesproken om meer zeggenschap te hebben over wat er nu met het nieuwe Werkbedrijf gebeurt. Hoe ziet BurgerBelang dan de huidige situatie, want we hebben nu juist afgesproken dat de wethouder dichter bij het Werkbedrijf zit en meer zeggenschap heeft.

BurgerBelang: Nee, uiteindelijk gaat het erom als je dichter er op zit, dan kun je eerder afspraken maken. En wat BurgerBelang in dit stuk mist, zijn die concrete afspraken. Die allang gemaakt hadden kunnen worden.

D66: vraag aan de SP: De Dienstverleningsovereenkomst had de bedoeling om het opdrachtgeverschap nader te regelen. Nu blijkt dat daar nog nader over nagedacht wordt Dat was het argument om uit Delta te stappen. We wilden directe regie gaan voeren, en dat kon niet voor 1 januari. We moeten zorgen dat het werkbedrijf tot een succes gaat worden. Daarbij is essentieel dat helder is wat er van hen verwacht wordt, wat wordt de kwaliteit en wat de prijs. Dat is in het stuk niet te lezen terwijl ze wel al van start zijn gegaan.
 
SP: Wethouder gaf aan dat het op een korte termijn is geschreven, en zij wil met mensen uit het veld zelf gaan spreken. Het is een samenloop van de feiten dat het zo is gegaan.

D66: Op zo’n korte termijn is het niet gebeurd. We hebben medio 2017 het bedrijfsplan Werkbedrijf vastgesteld. En we hebben in september juist gekozen voor stichtingsvorm om directe regie te kunnen voeren. En nu moet er nog nagedacht worden.

SP: Het is een gigantisch plan dat nog uitgewerkt moet worden.

College: voor de zomer hebben we de finale klap gegeven op dat we gaan het inrichten. Dat was best kort dag om een organisatie vorm te geven. Ik had liever gehad dat we een compleet stuk hadden. Aan de andere kant, we zijn van start, de eerste resultaten zijn er nog niet, de kwartaalcijfers komen binnenkort. Geef ons de ruimte om dat te doen. We lopen ook op dit moment tegen een aantal zaken aan die we niet hadden voorzien. Dat geldt ook voor de directeur. Hij zou bijvoorbeeld graag de verdiencapaciteit willen vergroten. Dat moet ook in de Dienstverleningsovereenkomst. Daarom zou ik graag zoals mijn voorstel met u en met de directeur aan tafel willen zitten zodat u ook hem kunt bevragen.

CDA: Kunt u ons een beeld schetsen wat er de afgelopen maanden wel is gebeurd? Het beeld dat in de pers ontstaat is dat medewerkers zeggen we zien de wethouder te weinig. Het gevoel wil ook wat.

D66: Het onderwerp van vanavond is de Dienstverleningsovereenkomst en D66 wil een antwoord op dat er gezegd wordt het is een tijdelijke omdat de gemeente nog nader invulling wil geven aan de opdrachtgeversrol en over de condities waaronder de diensten die het Werkbedrijf afneemt, wat daar de kosten van zijn en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Dat is heel essentieel om als organisatie aan de slag te gaan. D66 heeft onbegrip over hoe dat heeft kunnen gebeuren.
De medewerkers, de professionals die dit Werkbedrijf tot een succes moeten maken, hebben een stuk onzekerheid achter de rug. De invulling van de opdrachtgeversrol is heel belangrijk. De rekenkamer heeft onlangs een onderzoek gedaan, de aanbevelingen van de rekenkamer zijn volgens D66 niet meegenomen.

College: Ik begrijp uw onrust en ongeduld. Dit is echt een stuk van vorig jaar van stoom en kokend water. We lopen tegen zaken aan die we niet hadden voorzien.
Als het gaat om de Stichtingsvorm, was het wel passend als je kijkt naar een aantal taken? We lopen tegen problemen aan, en we willen de zaken goed vormgeven. Dagelijkse gang van zaken. Ik kom wel regelmatig langs, probeer juist al die zaken vorm te geven. Dit is ook de reden waarom ik met u samen wil kijken hoe we de zaken vorm gaan geven. U kunt uw wensen en bedenkingen geven, maar uiteindelijk is het iets tussen de directeur van het Werkbedrijf en het college.

ChristenUnie: In aansluiting op de wethouder en D66, begrijpt ChristenUnie dat dit een wat ongedragen stuk is. ChristenUnie wil graag weten waar de raad straks de wethouder op kan afrekenen. Dat is tussen de regels door wel te lezen, maar daarmee is nog niet gezegd dat de raad daarop de wethouder op mag aanspreken want het is een stuk tussen stichting en gemeente. ChristenUnie wil kaders op basis waarvan een raadslid kan beoordelen hoe het werkbedrijf functioneert. Dus ook een beschrijving van de nulsituatie, en wat de ambitie is.

College: de Dienstverleningsovereenkomst is een uitvoeringsovereenkomst. Waar mag u ons op afrekenen: op de beleidskaders die u heeft vastgesteld, zoals dat het een stichting zou moeten zijn, en u stelt de financiële kaders.
We hebben 1600 mensen in de Wsw en de bijstand, dat zijn er 600 te veel. we moeten deze mensen duurzaam laten uitstromen waardoor ze mee kunnen doen in de samenleving. Dat zijn de kaders waar ik met u over wil spreken. De Dienstverleningsovereenkomst is daar een uitvloeisel van.
Maar voor de doelstellingen, daarvoor zou ik graag met u de special aangaan. Je moet natuurlijk aan due diligence doen. We zijn tegen zaken aangelopen die we niet hadden kunnen voorzien. Dus ik wil het graag breder trekken dan de Dienstverleningsovereenkomst.

D66: Het centrale onderwerp is de Dienstverleningsovereenkomst, dat is iets tussen het werkbedrijf en het college. Waar de ChristenUnie het over heeft is een vervolgstap. Welke sturingsinformatie willen wij als raad ontvangen. We hebben een belangrijke opgave, en we hebben een geschiedenis waarbij we een verantwoordelijkheid dragen, ook als raad,  om dit tot een succes te brengen. Terug naar de Dienstverleningsovereenkomst, D66 vindt het onvoorstelbaar dat noodzakelijke randvoorwaarden als wat kost de inhuur van de diensten niet helder is, terwijl het daarom begonnen is. Onvoorstelbaar dat er nog moet worden nagedacht over de opdrachtgeversrol, de directe regie van de gemeente. Nog geen antwoord op gehad.

College: U geeft duidelijke kaders aan die we voor volgende Dienstverleningsovereenkomst mee moeten nemen. Het is fijn en goed dat u zegt: dit vinden wij belangrijk. Dat voel ik ook. Laten we kijken naar het focustraject waar we juist ook die mogelijkheden zouden moeten creëren waar we ook zo’n versnelling willen hebben.
Het is verre van perfect maar ik kan het wel voor de toekomst beter maken.
We lopen nu al tegen zaken aan, zoals: is de structuur met stichting wel slim, of moeten we er een BV van maken?

BurgerBelang: Dat verbaast BurgerBelang het was de College die voorstander was van een stichting. En we hebben besloten voor een stichting zodat we slagvaardiger konden zijn als werkbedrijf, en nu blijkt er geen slagvaardigheid. BurgerBelang ziet dat als een valse start. Medewerkers van de gemeente hebben er ook baat bij dat het nu goed gaat. Dat u ongeduldig bent stemt BurgerBelang positief, BurgerBelang is ongeduldig omdat het weet wat de voorgeschiedenis is. Als het nu doorgaat op deze manier, dan ligt een artikel 12 status in het verschiet, en daarom is er ongeduld. Ik hoop echt dat u daarin gaat samenwerken.

College: Een valse start voor de medewerkers: Die spreek ik af en toe en ze zijn met hele leuke dingen bezig. Ze kunnen nu zelf kijken: wat heeft iemand nou nodig? Dus een andere manier van kijken en werken. We hebben heel veel uitvoeringsregels: zijn ze wettelijk zo geregeld of beperkt het de medewerkers in hun werk? Om dat uit te zoeken vraagt tijd. Ik geef u de zaken waar we tegenaan lopen. Hoe zorgen we er wel voor dat juist de medewerkers aan zet zijn en dat de medewerkers hun ruimte krijgen?

GroenLinks: Vond de Dienstverleningsovereenkomst heel weinig. En wat is de koppeling met het bedrijfsplan? GroenLinks mist een heleboel. GroenLinks heeft wel positieve reacties gehoord uit het veld, en geeft complimenten. Medewerkers geven aan dat ze tegen dingen aan lopen, zoals Avg regels. En er zijn vragen over de slagvaardigheid, hoe gaan we daarmee om, hoe kunnen we de schotten weghalen? GroenLinks zou dus niet op detailniveau, maar meer een globaal beeld willen hebben op waar u nou tegenaan loopt.

D66: is blij met de mededeling van GroenLinks, die informatie is essentieel. Wat D66 terug wil geven is dat het vooral collegevoorstel was om er een stichting van te maken, en de raad heeft dat overgenomen. Als we diensten inkopen dan schrijven we heel helder op wat we verwachten. We willen een intensieve samenwerking creeeren, er ligt zo mooi voorhanden wat er in de Dienstverleningsovereenkomst opgenomen had kunnen worden. D66 gaat graag in op de uitnodiging om opinierende raadsvergadering, om te kijken wat hebben we aan sturingsinformatie nodig, dat we aan de voorkant die garanties hebben.

College: Ik heb niet voor niets dit aanbod gedaan. Alle informatie helpt ons ook om dat proces vorm te geven. Onze eerste zorg was salarissen tijdig uitbetalen en dat is gelukt.
Over de Avg: we hebben hybride teams, en men wilde als gevolg van die Avg een muur gaan bouwen tussen Gelre Werkt en de hybride teams. Maar je wilt juist dat ze samenwerken. We hebben dat anders opgelost. Men zit in verschillende delen van het gebouw, en ze dragen keycords voor hun eigen gedeelte. Dus we moeten breder kijken. Dat zit soms in hele kleine basale zaken.

GroenLinks: De opmerking over de Avg bedoelt GroenLinks niet in kleine details. Het gaat er om dat het intern behouden blijft.

D66: Lopen de sociale wijkteams en hybride teams niet tegen hetzelfde probleem aan?

College: We hebben hier aandacht voor. Het gaat om een goede aanpak. Dat kan niet als we een muur bouwen. Het vraagt omeen gedragsverandering.

PvdA: Wil graag ingaan op de uitnodiging op de special om van gedachten te wisselen.
Zijn er afspraken gemaakt tussen de beide afdelingen, en hoe houd je het werkbaar zonder de wet te overtreden en zonder dat mensen allerlei formulieren hebben moeten invullen?

College: Volgens mij heb ik net al aangegeven hoe we dat doen, onder andere met de  praktische oplossing van de keycords. Het belangrijkste is dat de inwoner er gewoon zeker van moet zijn dat we op een nette manier met informatie omgaan.

GroenLinks: Zou het heel fijn vinden om op een later moment hier nog dieper op in te gaan, wil  echt meer informatie.

BurgerBelang: Is blij om te horen dat de mensen in de Wsw betaald krijgen. Ons advies om met een communicatieafdeling afspraken te maken om de positieve geluiden de ether in gooien. Los van dat feit blijft BurgerBelang zich zorgen maken over de financiële kant van het verhaal.

Bewust ZW: Heeft alles aangehoord. BewustZW voelt een sterke behoefte aan kaders op het moment dat we met elkaar zaken gaan doorlichten. En aan een overzicht van welke stappen er nog moeten worden gezet. BewustZW heeft op dit moment geen vertrouwen dat we als gemeente voldoende grip hebben op de control. Hoe zit het met het begrotingsproces, wat zijn de momenten waarop de jaarrekeningen er moeten zijn, ook van andere partijen die ingebed moeten zijn bij de voorjaarsnota van de gemeente. Er is geen control op het geheel, niet op het detail, er zijn geen prestatie-afspraken.

D66: In aanvulling daarop. Op dit moment is er geen begroting van het werkbedrijf, komen we dan niet in de knoop met de bezuinigingstaak?

College: We zijn nu een definitieve begroting aan het maken. De directeur van het Werkbedrijf bemoeit zich daar mee.
Over de bezuinigingsmaatregelen: daar zijn we mee bezig, ook daarover wordt u in de eerste kwartaalcijfers over de volle breedte geïnformeerd. Daar komen we met u over te spreken.

BurgerBelang: Hoort de wethouder zeggen: we zijn bezig om de begroting definitief te maken, dus er ligt wel een begroting. In oktober 2018 is het werkbedrijf opgericht. Er is wel een werkbegroting gemaakt.

College: We maken een definitieve concrete begroting. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet alle mensen al in dienst, sommige zijn pas in februari in dienst gekomen, dat doet wat met de loonsom. Wacht de eerste kwartaalcijfers af.
 
Voorzitter: Vraagt aan de Forumleden of het onderwerp voldoende is besproken. Concludeert dat het voldoende besproken is. Er komt een forumspecial.
Voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in