Pagina delen

Memo Implementatie Omgevingswet in Zutphen proces 2017-2018

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In deze Forumvergadering wordt de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet aan de hand van een memo en een presentatie besproken. Parallel aan de implementatie van de Omgevingswet lopen ook diverse pilots in relatie tot de nieuwe Omgevingswet, waaronder de pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied.

Het verschil tussen implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Zutphen en de pilots in relatie tot de Omgevingswet wordt duidelijk gemaakt in de Forumvergaderingen waar over de implementatie van de Omgevingswet resp. de betreffende pilots gesproken zal worden.

Voor het proces van implementatie van de Omgevingswet is een raadswerkgroep Omgevingswet ingesteld. In die raadswerkgroep is het volgende proces afgesproken.

Bij de Forumvergadering Memo implementatie Omgevingswet op 11 september 2017 is er gelegenheid voor het Forum om aan te geven wat zij – in de vorm van omgevingswaarden - vastgelegd willen zien in de Omgevingsvisie. Dit kan per onderwerp of per gebied. Dit Forum is bedoeld om te horen wat voor de raadsleden relevant is en om de wensen van de raad op het niveau van de Omgevingsvisie vast te leggen zodat dit kan worden meegenomen in het Omgevingsplan. Onderwerpen of gebieden die raad minder relevant vindt, kan zij via delegatie aan het college overlaten. De Forumvergadering van 11 september 2017 zal worden gebruikt om te evalueren wat bij de fracties leeft.

Bij de Forumvergadering Omgevingsplan Landelijk gebied kan dan aan de hand van deze pilot worden geoefend. Dit wordt tijdens de betreffende Forumvergaderingen van zowel 11 september 2017 als bij de Forumvergadering Omgevingsplan Landelijk gebied uitgelegd.

De raad zal in het hele proces waarin de Omgevingswet wordt geïmplementeerd in de gemeente Zutphen een actieve rol krijgen.

Eenmaal vastgesteld kan de Omgevingsvisie worden aangepast. Zowel wanneer blijkt dat de raad toch kaders wil kunnen stellen over een onderwerp of gebied wat eerder is gedelegeerd aan het college. Volgens artikel 10:18 van de Algemene wet bestuursrecht kan het bestuursorgaan het delegatiebesluit te allen tijde intrekken. Of andersom, indien blijkt dat de raad gebieden of onderwerpen gaandeweg minder relevant vindt dan eerder gedacht, kan zij die onderwerpen of gebieden alsnog via een delegatiebesluit aan het college overlaten.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-09-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de Forumvergadering over de "Memo implementatie Omgevingswet in Zutphen proces 2017-2018". Vanavond vindt er sec een presentatie plaats over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. Daarover kunnen verhelderende vragen worden gesteld. De ambtelijke ondersteuning zal de presentatie geven. 

-- De presentatie wordt gegeven door de ambtelijke ondersteuning. De presentatie is bijgevoegd. --

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen?

D66: Als raadslid hebben wij de focus op onze rol, want het plan en de visie zijn van de raad. Je kan afwijken van de regels. Er wordt gewerkt aan een omgevingsplan Landelijk Gebied en een omgevingsplan Spittaalstad: hoe wordt het oefenen vormgegeven?

Voorzitter: Dit is geen verhelderende vraag, maar een koersvraag. Dit hoort thuis in een forum waar gediscussieerd kan worden. Nu mogen alleen sec verhelderende vragen worden gesteld.

D66: Wordt er vooraf geoefend of bij de behandeling van het omgevingsplan?

Ambtelijke ondersteuning: Bij het omgevingsplan Landelijk Gebied wordt gepresenteerd hoe we er mee aan de slag gaan. Daarna komen er oefensessies.

VVD: Wanneer heeft de raad invloed op de beslismomenten?

Ambtelijke ondersteuning: Bij het maken van de omgevingsvisie Buitengebied heeft de raad al invloed kunnen uitoefenen. Straks kan dit ook weer bij de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. Het bestuur zal worden meegenomen bij het inhoudelijke plan.

VVD: Dus bij verschillende onderwerpen?

Ambtelijke ondersteuning: Ja.

CDA: Wij willen een tip meegeven. Bij verschillende Forumvergaderingen over hetzelfde onderwerp komen er steeds weer andere woordvoerders. Het is voor de Forumleden prettig als zij hierin worden meegenomen.

ChristenUnie: Zijn er al ideeën over de pilots?

College: Deze zijn nog niet concreet.

Voorzitter: Als er geen vragen meer zijn, dan sluit ik de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in